Публикации


Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.А.М. 57г. Мъж
Постъпва от районна болница,където регистрирали на фона на болка и еквиваленти на ОЛС динамика в ЕКГ
Несистемно лечение на АН от 5г.
Пушач

Статус- без отклонения от нормата
ЕКГ-По време на изява на болка динамични промени на Т вълната  в долнолатералните отвеждания.
Ехокардиография-ФИ 65%Без нарушения в сегментната кинетика на ЛК в покой.

СКАГ- достъп  a.rad.dextra
Двуклонова коронарна болест
60% аортоостиална стволова стеноза и 80% проксимална стеноза на LAD
RCA 80% стеноза проксимално и дистална на PL 70% стеноза

Стратегия:
Оперативна реваскуларизация-категоричен отказ
След балонна предилатация стентиране на среден участък на LAD ,след което аортоостиалната стеноза

Водещ катетър-ХВ 4 – 7Fr
3 бр.Balans middleweicht
Балон – Pantera 4,0/15
Стент – Co-Cr 4,0/23 и 4,5/16

Видео материали:Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

А.К.Д. Мъж на 64г.
Уточнена триклонова коронарна болест с АСВ х4 2001г. в обем LAD-LIMA RCA,LCX,RD2-s.v.g.
Постъпва по повод типична стенокардия при усилия под обичайните.

Нормален физикален статус
ЕКГ- синусов ритъм Хоризонтална депресияІ,ІІ,аVЛ, V4-V6
Ехокардиография-ФИ 45%
Преднолатерална и апикална а-дискинезия

СКАГ-достъп a.rad.dextra
Нативни съдове- оклузия на LAD в среден сегмент,оклузия на ОМ2,оклузия на RCA  в среден сегмент.
Графтове-функциониращи графтове към ОМ,RCA,RD и LAD.
Графт фистула на LIMA-LAD с дистален кръвоток на LAD до ТІМІ ІІ

Водещ катетър  –  int.mammary 5Fr
Водач- Wisper MS
Балон-Pantera  2,5/15
Стент-graftmaster  3,0/16 ремоделиран до 3,4

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова,Г. Недялков, К. Хаджихристев,Н. Доденов, П. Муховски

Х.Д.Ч. На 66г.
Стенокардна болка в покой повече от 2 часа
Артериална хипертония с давност повече от 25г.
Захарен диабет от 20г. На инсулино-лечение от 5г.

Бляда  изпотена кожа Фр100уд/мин
АН 100/70ммж.
ЕКГ- елевация  ST V1-V4
Ехокардиография-ФИ 56%Без клапни лезии.

СКАГ-Аортоостиална  стеноза на дясна коронарна артерия.
Дистална стеноза  на ствола на лява коронарна артерия с тромбоза на LAD

Стратегия-Поради типична ензимна констелация за миокардна некроза на този етап противопоказна кардиохирургична намеса
На първи етап реканализация на инфарктната артерия и на втори етап рекнализация на дясна коронарна артерия.

Катетър ХВ 3,5 6Fr
Балон  Pantera – З/20 и 2/20
Водач- Balans middleweicht
Тромбаспирация-  Throbuster Kaneka 6Fr
Стент BMS-3,5/28

Видео материали:Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.Ст.Др. 70г. жена Постъпва с оплаквания от изтръпване на лява ръка

От статуса- отслабени пулсации на  лява ръка, разлика в АН на двете ръце,повече от 35ммж.

Биохимичен профил и ЕКГ в норма Ехокардиография- ЛК хипертрофияФИ 65%Без клапни лезии.
ТЕЕ- данни за аортна  дисекация  в областа на отделяне ня а. субклавия синистра

Стеноза с дисекация на а. субклавия синистра остиално

Стратегия-  достъп от a.rad.sinistra  за аортография с пиг тайл и  имплантиране на периферен стент през а. femoralis dextra.

Pig taill – 5Fr
Judkins R – 5Fr
Стент графт  Graftmaster 8/40

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К.Хаджихристев,Н. Доденов,П. Муховски

М.А.Я. 66г. мъж
Преживян миокарден инфаркт преди повече от година
Стенокардия в покой
АХ на повече от три медикамента , лекувана от около 30г. възраст.

Статус- в норма за възрастта
ЕКГ  – отрицателни Т  вълни ІІ,ІІІ,аVФ
и депресия  на  ST -V4-V6
Ехокардиография- заднобазална хипокинезия.Митрална р-я да ІІ  ст.
ФИ 58%

Водещ катетър –HB 3,5
Водач- Balans middleweicht
Балон-Pantera 3,0/20
Стент-BMS Apollo 3,0/24
Водещ катетър-Judkins R 6Fr
Водач- Balans middleweicht
Балон –Paseo 7/20
Стент-Tsunami 7/18

След консултация с Уролог уточнена  болест на Марион
Пациента изписан с двойна анти – хипертензивна терапия.

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

И.С.К. 53г.
Стенокардия при усилия равни на обичайните с давност от около 2г.
Акцелерация в последните месеци

Физикален статус – без отклонения от нормата за възрастта
ЕКГ-Синусов ритъм. Хоризонтална позиция.
Ехокардиография-ФИ 68%
Преднолатерална и апикална хипокинезия.
ВЕТ позитивен  на 100W ДП 17800

СКАГ- достъп a.rad.dextra.
Десен тип циркулация
Фистула LAD-RD1-a.pulmonallis  със still syndrom

Катетър ХВ 3,5
Балон  Pantera – З/20
Водач- Balans middleweicht
Стент- Graftmaster – 3,5/ 26

Имлантиран стент Graftmaster 3,5/ 26 ремоделиран до 40/26,при което изолирана   фистулата

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Р.Д.П. Жена на 69г.

Типична стенокардия при обичайни физически усилия с  акцелерация през последната седмица.

М.Септември  2010г.преживян долен миокарден инфаркт с регистрирани тогава динамични промени в  ЕКГ.

Уточнени и контролирани придружаващи заболявания:

– Арт.хипертония
– Хипотиреоидизъм
– Дислипидемия
– Синдром на Сьогрен

Физикален статус – без отклонения за възрастта

ЕКГ-синусов ритъм Хоризонтална ST депресия  в ІІ,ІІІ,аVF,V5-V6

Ехокардиография – ФИ 56% Заднобазална хипо- а- кинезия

СКАГ- достъп  a.rad.dextra

Десен доминантен тип коронарна циркулация Едноклонова коронарна болест.

Остиална оклузия на дясна коронарна артерия с контралатерално изпълване от  LAD  Rentrop І

Стратегия: опит за реканализация на дясна коронарна артерия антеградно

Водещ катетър:Judkins R
Водач два Pilot 50
Балон Pantera 1,5
Стент-Со Сr 3,5/32

След балонна предилатация спираловидна дисекация на коронарната артерия.

Стентиране със стент CoCr 3,5/32 ремоделиран до 3,8

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Преди две седмици,имплантиран стент на  LAD ,тогава направена в нашият център и дясна сърдечна катетеризация и отхвърлени съмнения за БТЕ.

Постъпва в тежко общо състояние с периферна цианоза,тахипнея и диспнея.

Синусова тахикардия,глухи тонове.

Дясна подбедрица с данни за активен тромбофлебит.

ЕКГ-синусова тахикардия S1Q3  ST –T депресии   V2- V4

Ехокардиография-Дилатирани десни кухиниTR II gr.SPAP 66 mmg.
Дилатирана а.а.pulmonallis
Ro pulmo  –б.о.

Стратегия –  Дясна сърдечна катетеризация  Стандартна доза  Rapilyzin Тромбаспирация.

На втори етап имплантиран vena Cava filter – 30 mm TREAPEASE

На стандартно място по стандартен метод.

Видео материали:Дружество по Интервенционална Кардиология.