Публикации

bsic2.png

Уважаеми колеги,
Във връзка с изготвяне на програмата на VIII Национален конгрес по интервенционална
кардиология, който ще се проведе в периода 9‐12 ноември 2017 г. в гр. Пловдив, имаме
удоволствието да Ви поканим да вземете участие в програмата на конгреса, както следва:

Възможни форми на участие

• Представяне на собствен опит:
– Устни презентации /в две сесии/
– Постер /представящият автор присъства до постера си за информация и разяснения
по време на постерна сесия, включена в рамките на научната програма/

• Интересни клинични случаи
– комплексни коронарни перкутанни интервенции
– перкутанни интервенции при стволова стеноза

• Усложнения при перкутанни коронарни интервенции

Условия за изпращане на материали за участие

За кандидатстване за участие с устна презентация или постер следва да бъде изпратено резюме.

Одобрените резюмета ще бъдат отпечатани в Приложение към списание ”Българска
Кардиология”. За тази цел резюметата следва да отговарят на следните изисквания:

‐ формат: Times new roman
‐ размер: не повече от 250 думи
‐ да не съдържат: таблици, графики, ключови думи, адреси и контакти
‐ да съдържат: наименование на избраната форма на участие /устна презентация или
постер/, имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

За кандидатстване за участие с интересен клиничен случай или представяне на усложнения
следва да бъде изпратена презентация в Power Point формат, съдържаща still pictures /без
филми/. Продължителността на презентацията трябва да бъде осем минути. Презентацията
следва да съдържа: наименование на избраната форма на участие /случай или усложнение/,
имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

Срок
Материалите следва да бъдат изпратени по ел. поща към администратора на сайта на БДИК
на: admin@bulsic.org или чрез попълване на форма на адрес: http://bulsic.org/kongres/, както следва:

Представяне на собствен опит – до 15 септември 2017 г.

Интересни клинични случаи и Усложнения при перкутанни коронарни интервенции – 1 октомври 2017 г.

След тези дати съответните материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение
Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
След одобрение от страна на Организационния комитет, за което ще бъдете
уведомени с писмо, Вашата устна презентация, постер, представяне на клиничен
случай или усложнения ще бъдат включени в програмата на конгреса.

Изисквания за представяне по време на конгреса
За представяне на място, по време на конгреса, устните презентации следват да бъдат
изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност десет минути.
За представяне на място, по време на конгреса, клиничните случаи и представянето на
усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с
продължителност осем минути. В програмата ще бъдат предвидени четири минути за
дискусия след всяко представяне на клиничен случай или усложнения.
Изискванията по оформлението на постерите ще изпратим допълнително в
одобрителното писмо.

Ще се радваме да се възползвате от възможността да участвате активно на един от
най‐важните форуми на инвазивната общност в България.
Приложено Ви изпращаме предварителна рамка на програмата на предстоящия
конгрес.

В случай на възникнали въпроси, моля да се свързвате с: Деница Йонкова /Конгреси и
събития/, denitza@cmebg.com

С уважение,
Организационен комитет на БДИК


timthumb.php_.png

 

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 25-26 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.
Интервенционалната кардиология в наши дни търпи бурно развитие. Неин обект отдавна са не само коронарните артерии, но и много други области на съдовата система на човека. Това изисква задълбочено познаване на останалите съдови зони в човешкия организъм, потенциално подлежащи на транскатетърни интервенции.

Тази година темата на курса ще бъде „Анатомия и физиология на съдовата система – от науката до практиката“, като целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения, свързани с основите на съдовата анатомия, физиология и патофизиология не само на сърцето, но и в други зони, като нервната система, коремните органи, съдовете на крайниците и др.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Доц. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

 

Форма за регистрация

 

ОСНОВНИ ТЕМИ:

– Анатомия и физиология на коронарните съдове
– ИБС – патофизиология, клинична изява, диагностика и лечение
– Анатомия и физиология на мозъчното кръвообращение
– Артериална недостатъчност на крайници

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 24 ноември 2017 г.

14:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:30 – 21:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 25 ноември 2017 г.

8:20-8:30 Откриване
Проф. Пл. Гацов

8:30-10:00 Сутрешна сесия
Модератори: Проф. М. Марзили

8:30-9:00 Анатомия и физиология на коронарното кръвообращение
Доц. Ю. Няголов, МУ София

9:00-09:30 Патофизиология на миокардната исхемия
Проф. М. Марзили, Пиза, Италия

9:30-10:00 Нова концепция в подхода при болните с ИБС
Проф. Пл. Гацов, София

10:00–10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15-11:00 Симпозиум на фирма Новимед – златен спонсор
Модератори: Доц. В. Велчев, Проф. Пл. Гацов

10:15-10:45 FFR, iFR, CFR, IVUS
М-р Ханс Волф, САЩ

10:45-11:00 Дискусия

11:00-11:30 Коронарен артериален калциев скор за стратификация на риска при пациенти с вероятна коронарна болест
Доц. А. Ангелов, Варна

11:30-12:00 Симпозиум на фирма ЕвоФарма – спонсор
Модератор: Доц. И. Петров
Катетърен FFR – проучвания и клинично приложение
Доц. Д. Василев, София

12:15-13:00 Симпозиум на фирма Берлин-Хеми – златен спонсор
Модератор: Проф. Пл. Гацов

12:15-12:45 Оптимална медикаментозна терапия при стабилна ангина пекторис
Д-р Л. Владимирова

12:15-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обяд в ресторанта на хотела

14:00-16:00 Следобедна сесия I
Модератори: Проф. М. Хамилос, Доц. Д. Василев

14:00-14:30 Оценка на коронарната физиология при болни с ОКС
Проф. М. Хамилос, Гърция

14:30-15:00 Интракоронарна ЕКГ и FFR при коронарни бифуркационни интервенции
Доц. Д. Василев, София

15:00-15:30 Интраоперативна оценка на коронарния кръвоток и резерв
Доц. В. Гегусков, София

15:30-16:00 Съдово стареене – възможности за неинвазивна оценка
Д-р Д. Сомлева, София

16:00-16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30-17:30 Работна среща на фирма Сервие – платинен спонсор
„Борбата с исхемията – критичното мислене в центъра на кадъра“
Модератор: Проф. Пл. Гацов

16:30-16:50 „Противоречиви“ случаи за клинично решение въз основа на FFR и CFR
Проф. Пл. Гацов

16:50-17:10 Критичен поглед върху съвременните препоръки
Проф. М. Марзили

17:10-17:30 Триметазидин – отвъд антиангинозните ефекти
Доц. И. Петров

17:30-19:00 Следобедна сесия II
Модератори: Проф. Е. Василева, Доц. И. Петров

17:30-18:00 Особености и методи за оценка на мозъчното кръвообращение
Проф. Е. Василева, София

18:00-18:30 Предизвикателства при ехографската оценката на екстракраниалните
мозъчни съдове
Д-р А. Драмов, София

18:30-19:00 Опитът на „Сити Клиник Аджъбадем“ в лечението на интракраниалната съдова патология
Доц. И. Петров

19:00-19:30 Коктейл „Добре дошли“

19:30 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 26 ноември 2017 г.

9:00-9:30 Симпозиум на фирма Актавис – спонсор
Модератор: Проф. Пл. Гацов, София

9:00-9:20 Цилостазол – терапевтично решение при пациенти с ПАБ и claudicatio
intermittence
Проф. К. Гиров, София

9:20-9:30 Клиничен случай на пациент с ПАБ и claudicatio intermittence и обсъждане
Проф. К. Гиров, София

9:30-10:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:00-11:30 Предиобедна сесия – Интересни клинични случаи
Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р Св. Цонев

10:00-10:15 Микроваскуларна болест – еквивалент на ендотелна дисфункция, или не само. Терапевтичен подход в клиничната практика
Д-р Св. Цонев, София

10:15-10:30 Интракоронарна ЕКГ и FFR при един и същ болен – варианти и интерпретация
Д-р Л. Досев, София

10:30-10:45 Клиничен случай – Д-р С. Калустян, София

10:45-11:00 Клиничен случай – Д-р О. Радев, София

11:00-11:15 Клиничен случай – Д-р О. Радев, София

11:15-11:30 Дискусия

11:30-12:00 Симпозиум на фирма Глаксо-Смит-Клайн – спонсор
Катетърна балонна атриосептостомия при болни с белодробна артериална хипертония
Доц. В. Велчев

12:00-12:30 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса

12:30-13:30 Oбяд в ресторанта на хотела

13:30 Отпътуване с автобус за София

 

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско
дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на
официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/.

 Дружество по Интервенционална Кардиология.