Публикации


Dear colleagues,

I am pleased to invite you on behalf of the Organizing Committee and in my capacity of a President of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology to the 10th Anniversary of the National Congress of Interventional Cardiology, which will be held from 30 September until 2 October, 2021 in the new Congress Center in Burgas, Bulgaria.

Last year we faced a tremendous obstacle of a worldwide pandemic, which changed some of our practices. However, interventional cardiology is one of the most dynamic fields in medicine and continues its development even now. The National Congress of Interventional Cardiology is an event that gives us the opportunity of keeping our clinical practice at the highest level. It brings us knowledge of the newest tendencies in the field and helps us develop as a community.

The program of the congress will focus on hemodynamics, TAVI, congenital heart malformations in adults and coronary syndromes. Traditionally, the National Congress of Interventional Cardiology will include a session that represents own experience, live cases, discussions, company symposia, etc.

The National Congress of Interventional Cardiology has always been accompanied by a rich medical exhibition that gives up-to-date professional information on the newest treatment practices in interventional cardiology.

For the Anniversary congress, we have chosen a hybrid form of organization with the opportunity of participating live and online. We will provide a professional organization ensuring that all of the anti-epidemic measures are taken into account.

For additional information on participation, registration and accommodation, please contact our official partner: Congress Management and Events (CME Ltd.) – Mira Bonova, mira@cmebg.com, 00 359 896 700 956 or Denitza Yonkova, denitza@cmebg.com, 00 359 896 700 952.

We are very excited and we shall be happy to welcome you to the 10th Anniversary of the National Congress of Interventional Cardiology!

Yours sincerely,

Assoc. Prof. Vassil Velchev

President of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

Scientific Committee

Dr. А. Alexandrov
Assoc. Prof. L. Dimitrov
Dr. F. Fouladvand
Prof. Pl. Gatzov
Dr. V. Gelev
Dr. I. Jeleva
Assoc. Prof. K. Karamfiloff
Dr. R. Kassabov
Assoc. Prof. M. Konteva
Assoc. Prof. I. Manoukov
Prof. I. Petrov
Dr. N. Stoyanov
Prof. D. Trendafilova
Prof. D. Vassilev
Assoc. Prof. V. Velchev

 

 

Preliminary program

30.09.2021, Thursday

Foros Hall, fl. 3

12:00 – 13:00 Educational module for fellows I Hemodynamics

13:00 – 13:20 Silver sponsor symposium 1

13:20 – 14:20 Educational module for fellows II PCI

14:20 – 15:00 First poster session and coffee-break

15:00 – 15:20 Silver sponsor symposium 2

15:20 – 16:20 Educational module for fellows III Structural interventions

16:20 – 16:30 Educational modules – closing words

16:30 – 17:00 Second poster session and coffee-break

17:00 – 17:20 Silver sponsor symposium 3

17:20 – 18:00 Official opening of the Congress

V. VelchevPresident of Bulsic

20 years of Interventional Cardiology in Bulgaria

D. Hazarbasanov, B. Finkov, J. Jorgova

Chernomorie Hall, fl. 1

18:00 – 19:00 Congress Anniversary Ceremony

1.10.2021, Friday

Foros Hall, fl.3

9:00 – 10:00 Ischemia Discussion – Session I

Ischemia Trial – will change my clinical practice

Ischemia Trial will not change my clinical practice

Discussion

10:00 – 10:20 Silver sponsor symposium 4

10:20 – 10:40 Coffee-break and visit to exhibition

10:40 – 11:40 Structural interventions – part I

Valve malformations

Septal ablation

Septostomy

Discussion

11:40 – 12:10 Gold sponsor symposium 1

12:10 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Pediatric cardiology session

14:00 15:30 Complications in the cath lab (joint session with EAPCI)part I

15:30 15:50 Silver sponsor symposium 5

15:50 – 16:10 Coffee-break

16:10 – 17:10 Coronary physiology intensive course

17:10 18:10 Complications in the cath lab (joint session with EAPCI)part II

Burgas Hall

15:00 – 17:00 Nurse session

2.10.2021, Saturday

9:00 – 10:00 Ischemia Discussion – Session II

ACS – complete revascularization Pro

ACS complete revascularization Contra

Discussion

10:00 – 11:00 Structural interventions part II

11:00 – 11:40 Satellite symposium of platinum sponsor

11:40 – 12:00 Coffee-break and visit to exhibition

12:00 – 13:30 Own experience I

13:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 CCI update by 2021

Option 1 – Moderators: G. Sianos, V. Gelev, D. Vassilev, I. Jeleva

Short theory introduction with prerecorded cases followed by discussion:

How should I treat

How I treated

LMCA stenosis  

СТО interventions

Coronary calcination  

 

15:30 – 16:00 Symposium of gold sponsor 2

16:00 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

16:00 – 16:30 Coffee-break and a visit to exhibition

16:30 – 17:30 Own experience II

17:30 Closing of the Congress and General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional CardiologyУважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, който ще се състои в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия Конгресен център на град Бургас.

Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес по интервенционална кардиология, традиционно е форум, който дава възможност да поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на богата медицинска изложба, която предоставя възможност на участниците да получат компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка. Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на съществуващите противоепидемични мерки.

За допълнителна информация по участие, регистрация и настаняване, моля да се обръщате към нашия партньор: Конгреси и събития ООД /CME Ltd./, Мира Бонова – mira@cmebg.com, 0896 700 956 и Деница Йонкова – denitza@cmebg.com, 0896 700 952.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по интервенционална кардиология!

С уважение,

Доц. Васил Велчев

Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Научен комитет

Д-р А. Александров
Доц. В. Велчев
Проф. Д. Василев
Д-р В. Гелев
Проф. Пл. Гацов
Доц. Л. Димитров
Д-р И. Желева
Доц. К. Карамфилов
Д-р Р. Касабов
Доц. М. Контева
Доц. И. Мануков
Проф. И. Петров
Д-р Н. Стоянов
Проф. Д. Трендафилова
Д-р Ф. Фуладванд

 

 

Предварителна програма

30.09.2021 г., четвъртък

зала Форос, етаж 3

12:00 – 13:00 Обучителен модул за специализанти I – Хемодинамика

13:00 – 13:20 Симпозиум на сребърен спонсор 1

13:20 – 14:20 Обучителен модул за специализанти II – ПКИ

14:20 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе – пауза

15:00 – 15:20 Симпозиум на сребърен спонсор 2

15:20 – 16:20 Обучителен модул за специализанти III – Структурни интервенции

16:20 – 16:30 Заключителни думи по обучителните модули

16:30 – 17:00 Втора постерна сесия и кафе-пауза

17:00 – 17:20 Симпозиум на сребърен спонсор 3

17:20 – 18:00 Официално откриване на конгреса:

Доц. В. Велчев – Председател БДИК

20 години интервенционална кардиология в България

Доц. Д. Хазърбасанов, Доц. Б. Финков, Проф. Ю. Джоргова

зала Черноморие, етаж 1

18:00 – 19:00 Официална церемония по повод Юбилейната годишнина

1.10.2021 г., петък

зала Форос, етаж 3

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия I

Ischemia Trial – ще промени клиничната ми практика

Ischemia Trial – няма да промени клиничната ми практика

Дискусия

10:00 – 10:20 Симпозиум на сребърен спонсор 4

10:20 – 10:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:40 – 11:40 Структурни интервенции – I част

Клапни пороци

Септална аблация

Септостомия

Дискусия

11:40 – 12:10 Симпозиум на златен спонсор 1

12:10 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:00 Сесия: Детска кардиология

14:00 15:30 Усложнения в катетеризационната (съвместно с EAPCI)I част

15:30 15:50 Симпозиум на сребърен спонсор 5

15:50 – 16:10 Кафе-пауза

16:10 – 17:10 Коронарна физиология – ускорен курс

17:10 18:10 Усложнения в катетеризационната (съвместно с EAPCI)II част

зала Бургас

15:00 – 17:00 Сестринска сесия

2.10.2021 г., събота

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия II

ОКС – пълна реваскуларизация – Pro

ОКС – пълна реваскуларизация – Contra

Дискусия

10:00 – 11:00 Структурни интервенции – II част

11:00 – 11:40 Сателитен симпозиум на платинен спонсор

11:40 – 12:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

12:00 – 13:30 Собствен опит I

13:30 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 CCI/Комплексни коронарни интервенции – актуално към 2021

Вариант 1 Модератори: G. Sianos, В. Гелев, Д. Василев, И. Желева

Кратка теоретична част със записани случаи, последвани от дискусия от типа:

How should I treat

How I treated

Стволова стеноза 

СТО интервенции

Коронарна калциноза 

 

15:30 – 16:00 Симпозиум на златен спонсор 2

16:00 Общо събрание на БДИК

16:00 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:30 Собствен опит II

17:30 Закриване на конгреса и Общо събрание на БДИКУважаеми колеги,

От името на Българско дружество по интервенционална кардиология имаме удоволствието да обявим:

КОНКУРС ЗА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ  при пациенти с остър коронарен синдром без  ST елевация

Тема: Пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента – когато навременната реваскуларизация среща оптималната антиагрегантна терапия

Изпращайте Вашите случаи на адрес: BULSICBewimContest@gmail.com

Краен срок: 31.07.2021 г.

Всеки клиничен случай следва да бъде подготвен в съответствие с прикачения образец, а файловете, които се изпращат (вкл. текстови, видео, снимки), да са с името на автора.

Награди:

Първа награда:
– Пълно спонсорство за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Втора награда:
– Спонсориране с такса участие за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Трета награда:
– Grossman & Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8th Edition
by Mauro Moscucci MD- печатно издание ( или друга медицинска литература по избор)

Най-добрите клинични случаи ще бъдат публикувани във „Форум по интервенционална кардиология“ (онлайн списание на BULSIC)

Отличеният с първа награда клиничен случай ще бъде представен на Xти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, 30.09-2.10.2021 г., Бургас

Комисия: доц. В. Велчев, проф. Д. Василев, проф. П. Гацов, доц. К. Карамфилов

Критерии за оценка:
– Яснота на изложението/описанието на случая
– Мотивиране на решението, спрямо актуалните препоръки и данни
– Комплексност на интервенцията

Успех на всички участници!

доц. д-р Васил Велчев
председател на BULSICУважаеми колеги,

От името на Дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по инвазивна кардиология и списание „Българска кардиология“
имаме удоволствието да ви поканим да участвате в конкурс за клинични случаи на тема:

„Първична и вторична профилактика – контрол на рисковите фактори“

Стъпвайки на позитивния ни миналогодишен опит, и тази година конкурсът е адресиран към всички заинтересувани лекари
в областта на кардиологията и инвазивната кардиология.

Краен срок за подаване на изготвените клинични случаи: Сряда, 30.06.2021г.

Постъпилите клинични случаи ще бъдат оценявани от референтите на списание „Българска кардиология“ по следните критерии:

– Актуалност на случая;
– Иновативно и добре обосновано решение;
– Яснота на изложението;
– Пълнота на литературната справка;
– Насърчава се допълнителното включване и илюстриране на случая с различни интерактивни материали и обсъждания.

Най-добрият клиничен случай ще получи парична награда в размер на 1000 лв.

Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв.

Авторите на най-добрите клинични случаи ще имат възможност да бъдат публикувани на страниците на списание „Българска кардиология“.

Пожелаваме ви успех!

Проф. Асен Гудев, Председател на ДКБ
Доц. Васил Велчев, Председател БДИК
Проф. Нина Гочева, Гл. редактор на списаниеIX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове
26-27 юни 2021  –  Х-л Риу Правец

Уважаеми колеги,
На 26 и 27 юни 2021г. ще се проведе поредният IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.
Епидемичната обстановка в страната наложи той да бъде плануван като „хибридно“ събитие, с възможност, както за присъствено, така и за дистанционно участие.
Тази година мястото на провеждане ще бъде хотел „Риу Правец“.

За тема на курса сме избрали „Образната диагностика в изследването на органната исхемия“. Ще имате удоволствието да чуете лекции от изтъкнати специалисти от страната и чужбина. Както винаги, сме предвидили интердисциплинарни сесии и сесии с представяне на интересни клинични случаи.
За пореден път ще имаме възможността да наблюдаваме на живо и дискутираме интервенционални случаи от „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“, София.
По време на курса ще бъде представена новата книга „Коронарна физиология и миокардна исхемия“.
Надяваме на вашето активно участие!

Проф. Пл. Гацов, д.м.н.,
Председател на курса

Доц. В. Велечев, д.м.,
Председател на БДИК

Онлайн форма за регистрация

Актуална информация ще бъде достъпна на:  www.corphysbg.com

ПРОГРАМА

Петък, 25 юни 2021 г.

17:30 Отпътуване от София за Правец

18:00 -20:00 Регистрация

Събота, 26 юни 2021 г.

8:00 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 10:00 Сутрешна сесия
Коронарна физиология и миокардна исхемия: образна диагностика
/с подкрепата на Тева/
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 8:30 Вътресъдови методи за оценка на коронарния кръвоток и резерв
Проф. Пл. Гацов

8:30 – 9:00 Ехокардиографски стрес-тестове
Проф. Ел. Кинова

9:00 – 9:30 Миокардна стрес-сцинтиграфия, КТ, ЯМР, РЕТ
Доц. М. Недевска

9:30 – 10:00 Интракоронарна ЕКГ – принципи и диагностична стойност за откриване на миокардна исхемия
Проф. Д. Василев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза

10:15 – 11:45 Предаване на случаи на живо от болница Аджъбадем
Сити Клиник, Болница Токуда, София
Модератори: Проф. И. Петров, Проф. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Пл. Гацов
/с подкрепата на Евофарма/Брако/

11:45 – 12:45 Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми
Предсърдно мъждене и инфаркт на миокарда – терапевтични решения и ехокардиографска оценка
Доц. В. Велчев, Проф. Е. Кинова

12:45 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Хемодинамика и записани случаи
Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев

15:00 – 16:00 Следобедна сесия I
/с подкрепата на Сервие/
Модератор: Проф. П. Гацов

15:00 – 15:20 Вътресъдови образни методи за оценка на коронарните лезии
Проф. Ф. Алфонсо, Испания

15:20 – 15:40 FFR ангио
Д-р. А. Милкас, Гърция

15:40 – 16:00 Фармакологична стрес-ехокардиографска оценка на съществуваща
коронарна стеноза
Доц. О. Калпак, Доц. В. Андова, РС Македония

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 17:00 Сателитен симпозиум Тева
Антитромбоцитна терапия – традиции и клинични подходи отвъд наложения опит
Модератор: проф. Пл. Гацов

Предизвикателства в клиничната практика при пациенти с мултифокална атеросклероза. Клиничен случай
Доц. Кирил Карамфилов

В комфорта на златната среда. Клиничен случай
Д-р В. Гелев

17:00 – 18:00 Следобедна сесия II
Интердисциплинарна сесия
Модератор: Доц. В. Велчев

17:00 – 17:30 Контраст-индуцирана нефропатия – диагностика, профилактика, терапия
Доц. Любомирова

17:30 – 18:00 Образни методи в диагностиката на мозъчната исхемия
Доц. Р. Калпачки

Неделя, 27 юни 2021 г.

8:30 – 9:00 Сателитен симпозиум Мерк
Роля на бета – блокерите (Concor®) в контрола на сърдечната честота, прогресията на коронарната атеросклероза и риска от руптура на плака
Д-р В. Гелев

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия

Анатомично-физиологична викторина с въпроси и отговори
Модератори:
Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова, Д-р М. Павлов, Д-р М. Денев
– Анатомия на коронарните артерии
– Физиология на коронарните артерии
– Миокардна исхемия
– „Зашеметен” миокард
– Хиберниран миокард
– Миокардно пре- и посткондициониране

11:00 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:00 Представяне на клинични случаи
/с подкрепата на Астра Зенека/
Модератори: Доц. Велчев, Проф. Гацов
Случай 1 – Доц. Св. Цонев
Случай 2 – Доц. В. Велчев
Случай 3 – Доц. В. Велчев
Случай 4 – Д-р С. Кафалиева
Случай 5 – Д-р Т. Николова

12:00 Закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. ВелчевDear colleagues,

Due to COVID-19 infection of two of the Bulgarian Course Directors the 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course will be held on NEW DATES: 20-21 February 2021.

For updates on program and additional information, please visit:  http://bbccardio.com

Streaming will be available at: www.bbccardio.com

The sequence of the edition we have chosen for the coming Course in 2021 reflects our desire to save the celebration of the 10th Anniversary for brighter times when we shall be able share it by having you all at a reviving face-to-face summit. It gives us also a hint to the idea that we shall need a variety of skills in order to continue the completion of our mission at present turbulent times – developing our knowledge, enhancing our expertise, most important – preserving our community networking and vivid spirit.

Due to ongoing COVID-19 pandemic 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventional Course will be held virtually. Hopefully this will enable many more new colleagues to join us. No registration fees will be applicable.

Our highly distinguished faculty ensures that all aspects of the proposed event will offer high-quality scientific content.

The Course will include as usual a state of the art overview of scientific achievements on bifurcation lesions and their treatment during the last year and a presentation on the practical approach in implementation of the latest innovations.

The focus of the 2021 edition will be based on profound research on up-to-date role of computed tomography in treatment of coronary artery disease.

Following the tradition BBC 2021 will hope to inspire passionate discussions over the interesting live-case sessions. A dedicated session for fellows will be incorporated in the program as well.

The Course will offer an outstanding, cutting edge scientific program, with support from our partnering companies – sponsors and exhibitors.

We are looking forward to the pleasure of greeting you to the coming 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course!

Stay safe!

Sincerely yours,

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD
Honorable Course Director International Course Director

Dobrin Vassilev MD, PhD Vassil Velchev MD, PhD Valery Gelev MD, PhD

Course Co-Director Course Co-Director Course Co-Director

Online Registration Form

PROGRAM

Saturday, 20 February 2021

8:20 – 8:30 Our sponsors’ videos

8:30 – 8:45 Opening ceremony
Production host: D. Vassilev / V. Gelev

8:30 – 8:35 Y. Louvard

8:35 – 8:40 R. Gil

8:40 – 8:45 D. Vassilev

8:45 – 9:40 Session I: Bifurcation update
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: G. Stankovic, R. Gil

8:45 – 9:05 Keynote presentation: Bifurcation treatment
overview – what is new?
G. Stankovic

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:30 How would latest theory change my practical
approach?
Y. Louvard

9:30 – 9:40 Discussion

9:40 – 10:10 Take off to a new reality

9:40 – 10:00 Robotic PCI for the treatment of LAD-Diagonal
bifurcation lesion
J. Fajadet

10:00 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:30 Teva – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Therapeutic approaches in high bleeding risk patients and
patients with PAD

10:10 – 10:20 Clinical case – patient with high bleeding risk,
undergoing PCI
D. Vassilev

10:20 – 10:30 Clinical case – patient with PAD
K. Karamfilov

10:30 – 12:30 Session II:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part I
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: C. Collet
Panelists: J. Sonck, N. Mileva

10:30 – 11:00 Normal coronary tree with CT and the importance of
image quality: How to Recognize and Avoid Artefacts
N. Mileva

11:00 – 11:10 Discussion

11:10 – 11:40 Stenosis evaluation in stable coronary artery disease
J. Sonck

11:40 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:20 Plaque evaluation: volume, extent, and composition
C. Collet

12:20 – 12:30 Discussion

12:30 – 12:50 Abbott – Silver sponsor symposium
Production hosts: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: G. Stankovic
PCIO optimization in bifurcations
M. Lesiak

12:30 – 12:33 Introduction and session objectives
G. Stankovic

12:33 – 12:45 Physiology and imaging assessment in the
bifurcations
M. Lesiak

12:45 – 12:50 Take home messages and conclusions
G. Stankovic

12:50 – 13:30 Lunch break

13:30 – 15:30 Session III:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part II
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: J. Sonck
Panelists: C. Collet, N. Mileva, M. Nedevska, G. Kirova

13:30 – 14:00 Assessing calcium with CT before PCI
J. Sonck

14:00 – 14:10 Discussion

14:10 – 14:40 CT Guided PCI Principles
C. Collet

14:40 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 CT in the Cath-lab
N. Mileva

15:20 – 15:30 Discussion
Vascular

15:30 – 15:40 Coffee-break

15:40 – 16:00 Gedeon Richter – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Antiplatelet therapy – State of Art
K. Karamfilov

16:00 – 18:00 Live in a box – Session I
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos

16:00 – 16:30 CTO recanalization – where did it start, where are we
now and where are we going?
G. Sianos

16:30 – 16:40 Discussion

16:40 – 18:00 Case 1: Complex left main PCI supported by
ROTAShock facility
R. Gil, T. Pawlowski, Poland

18:00 – 18:20 Bracco – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: D. Vassilev
An introduction to dPR
A new, non-hyperemic index for physiological assessment
Discussion
M. Green, F. Kramer
ACIST distributor sales team in Europe, Middle East, Africa,
Russia & India

18:20 – 20:00 Live in a box – Session II
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos, G. Rigatelli

18:20 – 18:40 Left Main Stenting – State of art
G. Rigatelli

18:40 – 18:50 Discussion

18:50 – 20:00 Case 2
D. Vassilev

Sunday, 21 February 2021

8:50 – 9:00 Our sponsors’ videos

9:00 – 10:00 Session IV: Fellows dedicated session
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Panelists: I. Jeleva, D. Vassilev, D. Kitanoski, N. Stoyanov

9:00 – 9:15 Non-dilatable coronary lesions- a practical approach
to optimizing outcomes in PCI
I.Jeleva

9:15 – 9:20 Discussion

9:20 – 9:35 How to improve my support during complex PCIstep-
by-step approach
N. Stoyanov

9:35 – 9:40 Discussion

9:40 – 9:55 Contemporary vascular access in the cardiac
catheterization laboratory
D. Kitanoski

9:55 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:20 Medtronic – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Complex bifurcation case, but not only.
When you don’t work at home.
M. Postu

10:20 – 10:30 Coffee-break

10:30 – 10:50 Bayer – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Administration of Rivaroxaban in patients with
NVAF undergoing PCI – clinical case
K. Karamfilov

10:50 – 11:10 Balton – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
What do we know about dedicated bifurcation
stent BiOSS LimC – interim results during ongoing
clinical trials.
R. Gil

11:10 – 13:30 Session V:
Complex intervention in high risk
patients – CHIP
/with educational grant by Biotronik/
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: R. Gil, G. Sianos, I. Ungi

11:10 – 11:30 Presentation: CHIP overview – Déjà vu
R. Gil
How should I treat? Challenging situations.

11:30 – 11:35 Case presentation:
High speed rotational atherectomy in distal coronary
lesion – T. Pawlowski

11:35 – 11:45 Discussion: How would I treat?

11:45 – 11:50 How I treated it?

11:50 – 12:00 Discussion and consensus

12:00 – 12:05 Case presentation 2 – I. Ungi

12:05 – 12:15 Discussion: How would I treat?

12:15 – 12:20 How I treated it?

12:20 – 12:30 Discussion and consensus

12:30 – 12:35 Case presentation 3 – A. Jovkovski, O. Kalpak

12:35 – 12:45 Discussion: How would I treat?

12:45 – 12:50 How I treated it?

12:50 – 13:00 Discussion and consensus

13:00 – 13:05 Case presentation 4 – D. Vassilev

13:05 – 13:15 Discussion: How would I treat?

13:15 – 13:25 How I treated it?

13:20 – 13:30 Discussion and consensus

13:30 – 13:45 Closing remarks
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Y. Louvard
R. Gil
D. Vassilev
V. Velchev
V. GelevУважаеми колеги,

Поради заболяване от Ковид-19 на двама от Българските курс директори, 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции ще се проведе на нови дати: 20 и 21 февруари 2021.

За актуална информация и програма: http://bbccardio.com

Стрийм от събитието ще бъде достъпен на: www.bbccardio.com

Поредността на курса, която избрахме за събитието през 2021 г., отразява нашето желание да запазим честването на 10-тата годишнина за по-светли времена, когато бихме имали възможност да споделим празника с всички Вас, на живо. Избраният номер на курса прави и препратка към различните умения, които следва да притежаваме в днешните трудни времена, за да успеем да развиваме мисията на курса – да задълбочаваме знанията си, да увеличаваме експертизата, и най-важното – да запазим нашата общност и жизнерадостния си дух.

Поради развиващата се пандемия от COVID-19 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции ще се проведе като онлайн събитие. По традиция се радваме на участието на около 120 български и чуждестранни делегати. Такса правоучастие не се заплаща.

Нашият забележителен чуждестранен лекторски състав гарантира стойностна научна програма.

Според традицията курсът ще предложи обзорна лекция върху новостите при лечението на бифуркационните лезии през последната година, както и презентация върху приложението им в практиката.

Фокусът на програмата на курса през 2021 г. ще бъде базиран върху задълбоченото изследване на ролята на компютърната томография при болест на коронарната артерия.

ВВС 2021 очаква да вдъхнови разгорещени дискусии по време на интересните сесии на случаите на живо. Специална сесия за специализантите по кардиология ще бъде включена в програмата.

Курсът ще предложи забележителна научно-издържана програма, която би била възможна единствено с подкрепата на нашите лоялни партньори – спонсори и изложители.

Очакваме с нетърпение да Ви приветстваме на 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции !

Бъдете здрави!

Искрено Ваши,

Yves Louvard MD         Robert J. Gil MD, PhD
Почетен директор        Международен директор

Доц. Добрин Василев     Доц. Васил Велчев        Д-р Валери Гелев
Директор на курса       Директор на курса        Директор на курса

Онлайн регистрационен формуляр

PROGRAM

Saturday, 20 February 2021

8:20 – 8:30 Our sponsors’ videos

8:30 – 8:45 Opening ceremony
Production host: D. Vassilev / V. Gelev

8:30 – 8:35 Y. Louvard

8:35 – 8:40 R. Gil

8:40 – 8:45 D. Vassilev

8:45 – 9:40 Session I: Bifurcation update
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: G. Stankovic, R. Gil

8:45 – 9:05 Keynote presentation: Bifurcation treatment
overview – what is new?
G. Stankovic

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:30 How would latest theory change my practical
approach?
Y. Louvard

9:30 – 9:40 Discussion

9:40 – 10:10 Take off to a new reality

9:40 – 10:00 Robotic PCI for the treatment of LAD-Diagonal
bifurcation lesion
J. Fajadet

10:00 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:30 Teva – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Therapeutic approaches in high bleeding risk patients and
patients with PAD

10:10 – 10:20 Clinical case – patient with high bleeding risk,
undergoing PCI
D. Vassilev

10:20 – 10:30 Clinical case – patient with PAD
K. Karamfilov

10:30 – 12:30 Session II:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part I
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: C. Collet
Panelists: J. Sonck, N. Mileva

10:30 – 11:00 Normal coronary tree with CT and the importance of
image quality: How to Recognize and Avoid Artefacts
N. Mileva

11:00 – 11:10 Discussion

11:10 – 11:40 Stenosis evaluation in stable coronary artery disease
J. Sonck

11:40 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:20 Plaque evaluation: volume, extent, and composition
C. Collet

12:20 – 12:30 Discussion

12:30 – 12:50 Abbott – Silver sponsor symposium
Production hosts: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: G. Stankovic
PCIO optimization in bifurcations
M. Lesiak

12:30 – 12:33 Introduction and session objectives
G. Stankovic

12:33 – 12:45 Physiology and imaging assessment in the
bifurcations
M. Lesiak

12:45 – 12:50 Take home messages and conclusions
G. Stankovic

12:50 – 13:30 Lunch break

13:30 – 15:30 Session III:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part II
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: J. Sonck
Panelists: C. Collet, N. Mileva, M. Nedevska, G. Kirova

13:30 – 14:00 Assessing calcium with CT before PCI
J. Sonck

14:00 – 14:10 Discussion

14:10 – 14:40 CT Guided PCI Principles
C. Collet

14:40 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 CT in the Cath-lab
N. Mileva

15:20 – 15:30 Discussion
Vascular

15:30 – 15:40 Coffee-break

15:40 – 16:00 Gedeon Richter – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Antiplatelet therapy – State of Art
K. Karamfilov

16:00 – 18:00 Live in a box – Session I
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos

16:00 – 16:30 CTO recanalization – where did it start, where are we
now and where are we going?
G. Sianos

16:30 – 16:40 Discussion

16:40 – 18:00 Case 1: Complex left main PCI supported by
ROTAShock facility
R. Gil, T. Pawlowski, Poland

18:00 – 18:20 Bracco – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: D. Vassilev
An introduction to dPR
A new, non-hyperemic index for physiological assessment
Discussion
M. Green, F. Kramer
ACIST distributor sales team in Europe, Middle East, Africa,
Russia & India

18:20 – 20:00 Live in a box – Session II
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos, G. Rigatelli

18:20 – 18:40 Left Main Stenting – State of art
G. Rigatelli

18:40 – 18:50 Discussion

18:50 – 20:00 Case 2
D. Vassilev

Sunday, 21 February 2021

8:50 – 9:00 Our sponsors’ videos

9:00 – 10:00 Session IV: Fellows dedicated session
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Panelists: I. Jeleva, D. Vassilev, D. Kitanoski, N. Stoyanov

9:00 – 9:15 Non-dilatable coronary lesions- a practical approach
to optimizing outcomes in PCI
I.Jeleva

9:15 – 9:20 Discussion

9:20 – 9:35 How to improve my support during complex PCIstep-
by-step approach
N. Stoyanov

9:35 – 9:40 Discussion

9:40 – 9:55 Contemporary vascular access in the cardiac
catheterization laboratory
D. Kitanoski

9:55 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:20 Medtronic – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Complex bifurcation case, but not only.
When you don’t work at home.
M. Postu

10:20 – 10:30 Coffee-break

10:30 – 10:50 Bayer – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Administration of Rivaroxaban in patients with
NVAF undergoing PCI – clinical case
K. Karamfilov

10:50 – 11:10 Balton – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
What do we know about dedicated bifurcation
stent BiOSS LimC – interim results during ongoing
clinical trials.
R. Gil

11:10 – 13:30 Session V:
Complex intervention in high risk
patients – CHIP
/with educational grant by Biotronik/
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: R. Gil, G. Sianos, I. Ungi

11:10 – 11:30 Presentation: CHIP overview – Déjà vu
R. Gil
How should I treat? Challenging situations.

11:30 – 11:35 Case presentation:
High speed rotational atherectomy in distal coronary
lesion – T. Pawlowski

11:35 – 11:45 Discussion: How would I treat?

11:45 – 11:50 How I treated it?

11:50 – 12:00 Discussion and consensus

12:00 – 12:05 Case presentation 2 – I. Ungi

12:05 – 12:15 Discussion: How would I treat?

12:15 – 12:20 How I treated it?

12:20 – 12:30 Discussion and consensus

12:30 – 12:35 Case presentation 3 – A. Jovkovski, O. Kalpak

12:35 – 12:45 Discussion: How would I treat?

12:45 – 12:50 How I treated it?

12:50 – 13:00 Discussion and consensus

13:00 – 13:05 Case presentation 4 – D. Vassilev

13:05 – 13:15 Discussion: How would I treat?

13:15 – 13:25 How I treated it?

13:20 – 13:30 Discussion and consensus

13:30 – 13:45 Closing remarks
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Y. Louvard
R. Gil
D. Vassilev
V. Velchev
V. GelevНезависимо от изцяло онлайн формата на събитието тази година, или именно заради него, VIII-ят Български курс по коронарна физиология отбеляза рекорден интерес с над 400 участници от България и чужбина.

Запис на събитието можете да гледате в секция „Видео запис на курса и презентации“ на следния адрес: www.corphysbg.com.Дружество по Интервенционална Кардиология.