Публикации


П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ”, ЕИК 121484712 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №3, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 02oктомври (събота) 2021 година от 16:30 ч. в Конгресен център Бургас със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 10.2019 – 10.2021 г.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане бюджета на дружеството.

4. Гласуване за размера на членския внос – изискване по устав.

5. Предложения за актуализиране на Устава.

6. Избор на Председател на дружеството.

7. Избор на Управителен съвет.

8. Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на Председател и членове на Експертно-етичната комисия.

10. Приемане на нови членове в дружеството.

11. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00часа.9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции се проведе на 20 – 21 февруари 2021 г. във виртуален формат.

Курсът предложи обзорна лекция върху новостите при лечението на бифуркационните лезии през последната година, както и презентация върху приложението им в практиката.

Фокусът на програмата на курса през 2021 г. беше базиран върху задълбоченото изследване на ролята на  компютърната томография при болест на коронарната артерия.

Презентации:

BBC 2021_ Y. Louvard

BBC 2021_G.Rigatelli

BBC 2021_I. Jeleva

BBC 2021_M. Postu

BBC 2021_N. Stoyanov

BBC 2021_T. Pawlowski_caseНа 26 – 27 юни 2021 г. се проведе  IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.

Тази година форумът се състоя в хибриден формат, с възможност както за присъствено, така и за дистанционно участие.

Домакин на събитието беше хотел РИУ Правец.

Основна тема на курса „Образната диагностика в изследването на органната исхемия“.

В програмата бяха включени интердисциплинарни сесии и сесии с представяне на интересни клинични случаи, както и предаване на случаи на живо от болница „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“ – София.

Презентации:

Викторина М. Павлов 27.06

HR_Biso Valeri Gelev

доц. В. Велчев – Директно ретроградно измерване на налягането в ЛП

Д. Василев, Св. Цонев – Complex PCI of LCA in patent with occluded RCA

Доц. В. Велчев – клиничен случай – Задух при пациент с чернодробна цироза

доц. В. Велчев – Приложна хемодинамика на най-честите клапни пороци – инвазивна оценка в съвременна катеризационна лаборатория

доц. В. Велчев – Ротеас при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и ПКИ

Доц. К. Карамфилов – симпозиум Тева

Доц. Няголов Правец 21

Д-р В. Гелев – симпозиум Тева

Клиничен случай – Т. Николова

Клиничен случай С. Кафалиева

М. Недевска – Миокардна стрес сцинтиграфия, КТ, МР, ПЕТ-KT

Н. Белова 27.06

Проф. Гацов – лекцияПокана за участие с клиничен случай в симпозиум на Abbott по време на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, 30 септември – 2 октомври 2021 г.

Healthcare Solutions, LTD, в качеството си на официален представител на “Abbott” и Българско дружество по интервенционална кардиология, Ви канят да участвате на симпозиум под надслов: „Xience – Най-предизвикателни случаи“, като част от програмата на “Abbott” по време на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология.
Повече от десетилетие, стент системите от фамилия „Xience”, са считани за „златен стандарт“ от редица експерти в областта на интервенционалната кардиология. Това се дължи на факта, че “Xience” е клинично най-проучената платформа с повече от 13 милиона имплантации в световен мащаб. Част от 120+ специфични клинични проучвания, обхващащи пълен набор от приложения, с над 125,000 хиляди участника.
“Xience” е едно от малкото изделия на пазара, детайлно изпитани при комплексни случаи (стволови интервенции, бифуркации, хронични оклузии, ОКС, дълги лезии, пациенти с риск от кървене и др.). Ние от екипа на “Healthcare Solutions” & “Abbott”, избрахме темата на нашето събитие да обвързва клиничните представяния на участниците именно с тази платформа.
Селекционна комисия, излъчена от дружеството, ще избере двата най-интересни случаи на база универсална точкова система. Победителите ще имат възможността да представят своят опит пред широката аудитория.
С помощта на публиката и панела ще бъде излъчен победител, който ще получи награда под формата на спонсорство или обучителен грант за голямо международно събитие или друго по избор.
Структура:
1. Клиничен случай, презентиран съгласно стандартите на големи международни събития, със следните изисквания:

a. Английски език/Български език
b. Заличени лични данни на пациента
c. В името и съдържанието на презентацията не се включват данни за нейният подател, с цел анонимност при преглед от журито.
d. Формат – Powerpoint
e. Максимален обем – 20 мб. вкл. видеа
f. Максимален брой диапозитиви – 10 бр.

Време за презентиране на участник – 7 мин.
Време за събиране на клинични случаи Юни – Септември 2021

За повече детайли моля да се свържете с представител на Abbott или на https://www.healthcare-s.com/Dear colleagues,

I am pleased to invite you on behalf of the Organizing Committee and in my capacity of a President of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology to the 10th Anniversary of the National Congress of Interventional Cardiology, which will be held from 30 September until 2 October, 2021 in the new Congress Center in Burgas, Bulgaria.

Last year we faced a tremendous obstacle of a worldwide pandemic, which changed some of our practices. However, interventional cardiology is one of the most dynamic fields in medicine and continues its development even now. The National Congress of Interventional Cardiology is an event that gives us the opportunity of keeping our clinical practice at the highest level. It brings us knowledge of the newest tendencies in the field and helps us develop as a community.

The program of the congress will focus on hemodynamics, TAVI, congenital heart malformations in adults and coronary syndromes. Traditionally, the National Congress of Interventional Cardiology will include a session that represents own experience, live cases, discussions, company symposia, etc.

The National Congress of Interventional Cardiology has always been accompanied by a rich medical exhibition that gives up-to-date professional information on the newest treatment practices in interventional cardiology.

For the Anniversary congress, we have chosen a hybrid form of organization with the opportunity of participating live and online. We will provide a professional organization ensuring that all of the anti-epidemic measures are taken into account.

For additional information on participation, registration and accommodation, please contact our official partner: Congress Management and Events (CME Ltd.) – Mira Bonova, mira@cmebg.com, 00 359 896 700 956 or Denitza Yonkova, denitza@cmebg.com, 00 359 896 700 952.

We are very excited and we shall be happy to welcome you to the 10th Anniversary of the National Congress of Interventional Cardiology!

Yours sincerely,

Assoc. Prof. Vassil Velchev

President of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

Scientific Committee

Dr. А. Alexandrov
Assoc. Prof. L. Dimitrov
Dr. F. Fouladvand
Prof. Pl. Gatzov
Dr. V. Gelev
Dr. I. Jeleva
Assoc. Prof. K. Karamfiloff
Dr. R. Kassabov
Assoc. Prof. M. Konteva
Assoc. Prof. I. Manoukov
Prof. I. Petrov
Dr. N. Stoyanov
Prof. D. Trendafilova
Prof. D. Vassilev
Assoc. Prof. V. Velchev

 

Preliminary program   – download it here

30 September, Thursday

Foros Hall, fl. 2

12:00 – 13:00 Educational module for fellows I Invasive assessment of hemodynamics Moderator: V. Velchev

12:00 12:15 Hemodynamic assessment of left to right shunt А. Kaneva

12:15 – 12:20 Discussion

12:20 – 12:35 Angiographic projections and assessment in CHM К. Nenova

12:35 – 12:40 Discussion

12:40 – 12:55 Restrictive physiology in context of HFpEF V. Velchev

12:55 – 13:00 Discussion

13:00 – 13:10 Presentation of Amgen FH identification algorithm in patients with ACS A. Postadzhian

13:10 – 13:20 Break

13:20 – 14:20 Educational module for fellows IIPCI Moderator: К. Karamfiloff

13:20 – 13:35 Types and choice of devices for PCI К. Karamfiloff

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Support catheters tips and tricks for better support N. Stoyanov

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 14:15 Bifurcation stenosis М. Marinov

14:15 – 14:20 Discussion

14:20 – 15:00 First poster session /Foros Hall lobby/ and coffee-break /Chernomorie Hall/ Moderators: Pl. Gatzov, V. Gelev, R. Kasabov

15:00 – 15:20 Symposium of Boehringer silver sponsor SGLT2i in treatment of HF patients according latest ESC HF Guidelines P. Gatzov

15:20 – 16:20 Educational module for fellows III – Structural interventions Moderators: F. Fouladvand, P. Kratunkov, N. Stoyanov

15:20 – 15:35 Occluders of the left atrium appendage F. Fouladvand

15:35 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:55 Interventional treatment in ASD P. Kratunkov

15:55 – 16:00 Discussion

16:00 – 16:15 TAVI – modern approach or how to make TAVI as a PCI N. Stoyanov

16:15 – 16:20 Discussion

16:20 – 16:30 Closing words on Educational modules for fellows

16:30 – 16:40 Tansei Ultimaster – new opportunities in interventional treatment presentation by Terumo V. Velchev

16:40 – 17:10 Second poster session /Foros Hall lobby/ and coffee-break /Chernomorie Hall/ Moderators: D. Trendafilova, M. Konteva, I. Manoukov

17:10 – 17:30 Symposium of Medtronic – silver sponsor Aortic stenosis – paradigm shifting

17:30 – 18:30 Official opening of X Jubilee Congress of Interventional Cardiology Panelists: B. Finkov, J. Jorgova, V. Velchev

17:30 – 17:35 Introduction by V. Velchev, president of Bulsic

17:35 – 17:55 20 years since foundation of Bulgarian Society of Interventional Cardiology Ml. Grigorov

17:55 – 18:15 Presentation J. Jorgova

18:15 – 18:25 Presenting with honorary plaques for contribution in development of interventional cardiology

18:25 – 18:30 Official addresses

18:30 – 18:40 Presentation of Association Child’s Heart M. Tzonzarova

Chernomorie Hall, ground floor

18:40 – 20:00 Jubilee anniversary official celebration

1 October, Friday

Foros Hall, fl.2

9:00 – 10:00 Ischemia Debate session I Moderators: А. Goudev, D. Vassilev

9:00 – 9:15 Ischemia Trial – will change my clinical practice V. Krastev

9:15 – 9:20 Comments

9:20 – 9:35 Ischemia Trialwill not change my clinical practice F. Fouladvand

9:35 – 9:40 Comments

9:40 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:20 Symposium of Servier silver sponsor Control of the risk after cardiovascular event K. Karamfiloff

10:20 – 10:40 Coffee-break and visit to exhibition /Chernomorie Hall/

10:40 – 11:00 Symposium of Abbott silver sponsor Conquer The Complex – challenging cases session
10:40
– 10:41 Introduction – TBA
10:41 – 10:48 How did I treat, case #1, speaker TBA
10:48 – 10:55 How did I treat, case #2, speaker TBA
10:55 – 11:00 Q&A discussion

11:00 – 12:00 Structural interventions Moderators: J. Jorgova, Ch. Rogelov, D. Trendafilova, I. Petrov, V. Velchev

11:00 – 11:15 TAVI in the context of extended indications Ch. Rogelov

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:35 Bicuspid aortic pathology, VIV – indications, key aspects D. Trendafilova

11:35 – 11:40 Discussion

11:40 – 11:55 On the horizon: endovascular options for Mitral valve regurgitation I. Petrov

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:30 Symposium of Berlin Chemie gold sponsor Roteas in patients with non valvular atrial fibrillation V. Velchev

12:35 – 12:55 Lunch symposium of Bayer silver sponsor Moderator: D. Vasilev Reliable protection for the most vulnerable patients’ groups with rivaroxaban К. Кaramfiloff – clinical case, N. Stoyanov – clinical case

12:55 – 13:15 Lunch break

13:15 – 14:15 Session: Pediatric Cardiology Panelists: L. Dimitrov, A. Kaneva, P. Kratunkov

13:15 – 13:30 Interstage interventions after the Norwood procedure N. Sreeram

13:30 – 13:45 Transcatheter closure of persisting artery channel in preterm infants L. Dimitrov

13:45 – 14:00 Hemodynamic assessment of grown fountain patients Е. Levunlieva

14:00 – 14:15 Fetal interventions: indications and outcomes N. Sreeram

14:15 15:15 Complications in Interventional Cardiology – joint session with EAPCI Panelists: E. Eeckhout, Ch. Rogelov, I. Petrov, N. Stoyanov

14:15 – 14:30 Coronary implant loss E. Eeckhout

14:30 – 14:35 Discussion

14:35 – 14:50 Coronary perforation Ch. Roguelov

14:50 – 14:55 Discussion

14:55 – 15:10 Coronary balloon fracture: shaft fracture, balloon dysfunction or entrapped balloon N. Stoyanov

15:10 – 15:15 Discussion

15:15 15:35 Symposium of Biotronik silver sponsor Optimizing PCI in challenging disease subsets Moderator: G. Sianos, V. Gelev

Why Orsiro is my first choice for treatment for my STEMI patients M Konteva, UMHAT Deva Maria, Bourgas

Complex Left Main PCI, V. Gelev, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia

15:35 – 15:50 Coffee-break and a visit to exhibition /Chernomorie Hall/

15:50 – 16:50 Coronary physiology advanced course D. Vassilev, C. Collet /with the support of Bracco silver sponsor/ Moderators: D. Trendafilova, V. Gelev

15:50 – 16:10 Focus lecture: Functional lesion assessment – history and future directions B. De Bruyne

16:10 – 16:15 Discussion

16:15 – 16:50 Prerecorded cases and discussion

16:50 – 17:10 Symposium of Abbott Medical and Bulmed – silver sponsor Introducing Navitor: A new solution for TAVR with Active PVL Sealing Technology

D. Smith, Morriston Hospital, UK

17:10 18:10 Complications in the cath lab own experience Panelists: А. Alexandrov, Pl. Gatzov, I. Petrov

Burgas Hall, fl. 4

15:00 – 17:00 Nurse session

Moderators: Hr. Mateev, I. Deenichina

Basics

15:00 – 15:15 X-ray radiation and protection

D. Lefterova

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 15:35 ECG monitoring and hemodynamics in the cath lab

  1. Postadzhiyan

15:35 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:55 Cardiopulmonary resuscitation in the cath lab

G. Vladimirov

15:55 – 16:00 Dicsussion

Advanced

16:00 – 16:15 Coronary physiology

P. Nikolov

16:15 – 16:20 Discussion

16:20 – 16:35 Specific coronary procedures: options for treatment of calcium lesions

V. Gelev

16:35 – 16:40 Discussion

16:40 – 16:55 Structural heart diseases: TAVI – what should we know 

Y. Slavova

16:55 – 17:00 Discussion

2 October, Saturday

Foros Hall, fl.2

9:00 – 10:00 Ischemia Debate session II Moderators: Pl. Panayotov, I. Petrov, N. Stoyanov

9:00 – 9:15 ACS complete revascularization Pro N. Dimitrov

9:15 – 9:20 Comments

9:20 – 9:35 ACS complete revascularization Contra Pl. Gatzov

9:35 – 9:40 Comments

9:40 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 Symposium of Gedeon Richter: NSTEMI – Clinical challenge Moderators: D. Vassilev, P. Gatzov, K. Karamfilov

10:30 – 10:50 Family photo /at the main entrance of the Congress Center/, coffee- break and visit to the exhibition /Chernomorie Hall/

10:50 – 11:50 Structural interventions Challenging cases TAVI Moderator: D. Trendafilova

10:50 – 11:00 Clinical case from MHAT Heart and Brain- Burgas Pl. Penchev

11:00 – 11:05 Discussion

11:05 – 11:15 Clinical case from UMHAT St. Ekaterina Hr. Angelov

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:30 Clinical case from Acibadem City Clinic Tokuda Hospital P. Polomski

11:30 – 11:35 Discussion

11:35 – 11:45 Case based presentaiton R. Nair

11:45 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:30 Symposium of Pfizer platinum sponsor

11:50 – 12:10 Clinical cases of patients with AF and ACS / PCI V. Gelev

12:10 – 12:30 Presentation of novel data in the treatment with DOAC in patients with AF and ACS and / or PCI V. Velchev

12:30 – 13:30 Lunch /Chernomorie Hall/

13:30 – 14:00 Symposium of AZ gold sponsor From ACS to heart failure. Science meets practice. V. Velchev, A. Goudev

14:00 – 15:30 Complex Coronary Interventions – highlights 2021 Moderators: G. Sianos, V. Gelev, D. Vassilev, I. Jeleva

14:00 – 14:15     Left Main PCI in 2021 – the recommendations….and beyond them

V. Gelev

14:15 – 14:25     Case presentation – D. Vassilev 14:25 – 14:30     Discussion

14:30 – 14:45     Current Advances and Challenges in CTO recanalization

G. Sianos

14:45 – 14:55     Case presentation – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital 14:55 – 15:00     Discussion

15:00 – 15:15     Coronary Calcification. Treatment of coronary calcium in 2021.

R. Nair  

15:15 – 15:25     Case presentation – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital 15:25 – 15:30     Discussion

15:30 – 16:00 Symposium of TEVA – gold sponsor De-escalation therapy after acute coronary syndrome Moderator: K. Karamfiloff

De-escalation of DAPT in patients with ACS V. Velchev

Practical considerations in choosing a P2Y12 inhibitor – advantages of Clopidogrel K. Karamfiloff

16:00 BULSIC General Assembly

16:00 – 16:30 Coffee- break and visit to exhibition /Chernomorie Hall/

16:30 – 18:00 Best clinical case session Panelists: D. Trendafilova, I. Jeleva, F. Fouladvand

18:00 BULSIC General AssemblyУважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в X-ти Юбилеен конгрес по интервенционалнакардиология, който ще се състои в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия Конгресен център на град Бургас.

Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес по интервенционалнакардиология, традиционно е форум, който дава възможност да поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на  богата медицинска изложба, която предоставя  възможност на участниците да получат компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка. Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на съществуващите противоепидемични мерки.

За допълнителна информация по участие, регистрация и настаняване, моля да се обръщате към нашия партньор: Конгреси и събития ООД /CME Ltd./, Мира Бонова – mira@cmebg.com, 0896 700 956 и Деница Йонкова – denitza@cmebg.com, 0896 700 952.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по интервенционалнакардиология!

 

С уважение,

Доц. Васил Велчев

Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Научен комитет

Д-р А. Александров Доц. К. Карамфилов

Доц. В. Велчев Д-р Р. Касабов

Проф. Д. Василев Доц. М. Контева

Д-р В. Гелев Доц. И. Мануков

Проф. Пл. Гацов Проф. И. Петров

Доц. Л. Димитров Д-р Н. Стоянов

Д-р И. Желева Проф. Д. Трендафилова

Д-р Ф. Фуладванд

Международни лектори

Prof. B. De Bruyne Prof. Ch. Rogelov

Prof. C. Collet Prof. G. Sianos

Prof. E. Eeckhout Prof. N. Sreeram

Prof. R. Nair Prof. I. Ungi

 

Предварителна програма  – изтеглете я тук

Предварителна програма

30 септември, четвъртък

зала Форос, етаж 2

12:00 – 13:00 Обучителен модул за специализанти I – Инвазивна оценка на хемодинамиката Модератор: В. Велчев

12:00-12:15 Хемодинамична оценка на Л- Д шънт А. Кънева

12:15 – 12:20 Дискусия

12:20 – 12:35 Ангиографски проекции и оценка при ВСМ К. Ненова

12:35 – 12:40 Дискусия

12:40 – 12:55 Рестриктивна физиология в контекста на HFpEF В. Велчев

12:55 – 13:00 Дискусия

13:00 – 13:10 Презентация на Амджен

Алгоритъм за идентифициране на фамилна хиперхолестеролемия при пациенти  с ОКС

А. Постаджиян

13:10 – 13:20 Почивка

13:20 – 14:20 Обучителен модул за специализанти II – Перкутанни коронарни интервенции Модератор: К. Карамфилов

13:20 – 13:35 Видове и избор на материали за ПКИ К. Карамфилов

13:35 – 13:40 Дискусия

13:40 – 13:55 Съпорт катетри – tips and tricks за по добра опора Н. Стоянов

13:55 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:15 Бифуркационни стенози М. Маринов

14:15 – 14:20 Дискусия

14:20 – 15:00 Първа постерна сесия /фоайе пред зала Форос/ и кафе – пауза /зала Черноморие/ Модератори: Пл. Гацов, В. Гелев, Р. Касабов

15:00 – 15:20 Симпозиум на Бьорингер – сребърен спонсор SGLT2i в лечението на болните със СН според актуалните ръководства на ESC П. Гацов

15:20 – 16:20 Обучителен модул за специализанти III – Структурни интервенции – Модератори: Ф. Фуладванд, П. Кратунков, Н. Стоянов

15:20 – 15:35 Оклудери на левопредсърдно ухо Ф. Фуладванд

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 Интервенционално лечение при ASD П. Кратунков

15:55 – 16:00 Дискусия

16:00 – 16:15 TAVI – съвременен подход или как да на правил TAVI като PCI Н. Стоянов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:30 Заключителни думи Обучителни модули за специализанти В. Велчев

16:30 – 16:40 Тансей Ултимастър Нови възможности в интервенционалното лечение – презентация на Терумо В. Велчев

16:40 – 17:10 Втора постерна сесия /фоайе пред зала Форос/ и кафе-пауза /зала Черноморие/ Модератори: Д. Трендафилова, М. Контева, И. Мануков

17:10 – 17:30 Симпозиум на Медтроник – сребърен спонсор Аортна клапна стеноза – промяна на парадигмата

17:30 – 18:30 Официално откриване на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология Панелисти: Б. Финков, Ю. Джоргова, В. Велчев

17:30 – 17:35 Встъпителни думи от Председателя на БДИК В. Велчев

17:35 – 17:55 „20 години Дружество по Интервенционална кардиология в България“ Мл. Григоров

17:55 – 18:15 Презентация Ю. Джоргова

18:15 – 18:25 Връчване на почетни плакети за принос в развитието на интервенционалната кардиология

18:25 – 18:30 Поздравителни адреси

18:30 – 18:40 Представяне на Асоциация Детско сърце М. Цонзарова

зала Черноморие, етаж 0

18:40 – 20:00 Отбелязване на Юбилейната годишнина

 

1 октомври, петък

зала Форос, етаж 2

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия I Модератори: А. Гудев, Д. Василев

9:00 – 9:15 Ischemia Trial – ще промени клиничната ми практика В. Кръстев

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 Ischemia Trial – няма да промени клиничната ми практика Ф. Фуладванд

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:20 Симпозиум на Сервие – сребърен спонсор Контрол на риска след преживян сърдечно-съдов инцидент К. Карамфилов

10:20 – 10:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

10:40 – 11:00 Симпозиум на Аbbott – сребърен спонсор Conquer The Complex – challenging cases session
10:40
– 10:41 Introduction – TBA
10:41 – 10:48 How did I treat, case #1, speaker TBA
10:48 – 10:55 How did I treat, case #2, speaker TBA
10:55 – 11:00 Q&A discussion

11:00 – 12:00 Структурни интервенции Модератори: Ю. Джоргова, Хр. Рогелов, Д. Трендафилова, И. Петров, В. Велчев

11:00 – 11:15 TAVI in the context of extended indications Hr. Rogelov

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:35 Bicuspid aortic pathology, VIV – indications, key aspects D. Trendafilova

11:35 – 11:40 Discussion

11:40 – 11:55 On the horizon: endovascular options for Mitral valve regurgitation I.Petrov

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:30 Симпозиум на Берлин Хеми – златен спонсор Ротеас при пациенти с неклапно предсърдно мъждене В. Велчев

12:35 – 12:55 Симпозиум с обяд на Байер – сребърен спонсор Модератор: Д. Василев Надеждна защита с ривароксабан за най-уязвимите пациентски популации К. Карамфилов – клиничен случай; Н. Стоянов – клиничен случай

12:55 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 14:15 Сесия: Детска кардиология Панелисти: Л. Димитров, А Кънева, П. Кратунков

13:15 – 13:30 Interstage interventions after the Norwood procedure N. Sreeram

13:30 – 13:45 Транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал при недоносени Л. Димитров

13:45 – 14:00 Хемодинамична оценка на пораснали Фонтан пациенти Е. Левунлиева

14:00 – 14:15 Fetal interventions: indications and outcomes N. Sreeram

14:15 15:15 Complications in Interventional Cardiology – joint session with EAPCI Panelists: E. Eeckhout, Ch. Rogelov, I. Petrov, N. Stoyanov

14:15 – 14:30 Coronary implant loss E. Eeckhout

14:30 – 14:35 Discussion

14:35 – 14:50 Coronary perforation Ch. Roguelov

14:50 – 14:55 Discussion

14:55 – 15:10 Coronary balloon fracture: shaft fracture, balloon dysfunction or entrapped balloon N. Stoyanov

15:10 – 15:15 Discussion

15:15 15:35 Симпозиум на Биотроник – сребърен спонсор Оптимална ПТКА при пациенти с предизвикателна коронарна патология Модератори: G. Sianos, В. Гелев

Защо Орсайро е мой първи избор при стентиране на пациенти с миокарден инфаркт с ST елевация М. Контева, УМБАЛ Дева Мария, Бургас

Комплексна ПТКА при стволова стеноза В. Гелев, УМБАЛ Аджибадем Токуда, София

15:35 – 15:50 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

15:50 – 16:50 Коронарна физиология – ускорен курс Д. Василев, C. Collet /с подкрепата на Брако – сребърен спонсор/ Модератори: Д. Трендафилова, В. Гелев

15:50 – 16:10 Фокус лекция: Functional lesion assessment – history and future directions B. De Bruyne

16:10 – 16:15 Дискусия

16:15 – 16:50 Записани случаи и дискусия

16:50 – 17:10 Симпозиум на Булмед и Abbott Medical – сребърен спонсор Introducing Navitor: A new solution for TAVR with Active PVL Sealing Technology

D. Smith, Morriston Hospital, UK

17:10 18:10 Усложнения в катетеризационната – собствен опит Панелисти: А. Александров, Пл. Гацов, И. Петров

17:10 – 17:20 When better is worse Н. Юрук

17:20 – 17:25 Дискусия

17:25 – 17:35 Tight stenosis on Left main trifurcation treated by hybrid intervention with double LAD and D1 CABG and bifurcation stent on LM/RIM and long tapered DES on LCx due to LCx dissection О. Максудов

17:35 – 17:40 Дискусия

17:40 – 17:50 Staphylococcus Aureus инфекция ,след пункция на AFC dex Р. Вълчев

17:50 – 17:55 Дискусия

17:55 – 18:05 Мозъчна емболизация и успешна ретракция на чуждо тяло от мозъчното кръвообръщение Ст. Стефанов

18:05 – 18:10 Дискусия

зала Бургас, етаж 4

15:00 – 17:00 Сестринска сесия Модератори: Хр. Матеев, И. Дееничина

Основи (Basics)

15:00 – 15:15 Рентгеново излъчване и протекция

Д. Лефтерова

15:15 – 15:20 Дискусия

15:20 – 15:35 ЕКГ мониториране и хемодинамика в катетеризационната зала

А. Постаджиян

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 КПР в катетеризационната зала

Г. Владимиров

15:55 – 16:00 Дискусия

Специализирана сесия (Advanced)

16:00 – 16:15 Коронарна физиология

П. Николов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:35 Специфични коронарни процедури: Възможност за третиране на калциеви лезии

16:35 – 16:40 Дискусия

16:40 – 16:55 Структурни сърдечни заболявания: TAVI – какво трябва да знаем  

Я. Славова

16:55 – 17:00 Дискусия

2 октомври, събота

зала Форос, етаж 2

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия II Модератори: Пл. Панайотов, И. Петров, Н. Стоянов

9:00 – 9:15 ОКС – пълна реваскуларизация – Pro Н. Димитров

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 ОКС – пълна реваскуларизация –Contra Пл. Гацов

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Симпозиум на Гедеон Рихтер: NSTEMI – Клинично предизвикателство                         Модератори: Д. Василев, П. Гацов, К. Карамфилов

10:30 – 10:50 Обща снимка /главен вход на Бургаски конгресен център/, кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

10:50 – 11:50 Структурни интервенции – Предизвикателни случаи TAVI Модератор: Д. Трендафилова

10:50 – 11:00 Клиничен случай от МБАЛ Сърце и мозък, Бургас Пл. Пенчев

11:00 – 11:05 Дискусия

11:05 – 11:15 Клиничен случай УМБАЛ Св. Екатерина Хр. Ангелов

11:15 – 11:20 Дискусия

11:20 – 11:30 Клиничен случай Аджибадем Сити Клиник П. Поломски

11:30 – 11:35 Дискусия

11:35 – 11:45 Клиничен случай R. Nair

11:45 – 11:50 Дискусия

11:50 – 12:30 Сателитен симпозиум на Пфайзер – платинен спонсор

11:50 – 12:10 Клинични случаи на пациенти с ПМ и ОКС/PCI В. Гелев

12:10 – 12:30 Представяне на нови данни в лечението с ДОАК при пациенти с ПМ и ОКС и/или PCI В. Велчев

12:30 – 13:30 Обяд /зала Черноморие/

13:30 – 14:00 Сателитен симпозиум на AZ – златен спонсор От острия коронарен синдром до сърдечната недостатъчност. Науката среща практиката. В. Велчев, А. Гудев

14:00 – 15:30 Complex Coronary Interventions – highlights 2021 Moderators: G. Sianos, V. Gelev, D. Vassilev, I. Jeleva

14:00 – 14:15     Left Main PCI in 2021 – the recommendations….and beyond them V. Gelev

14:15 – 14:25     Case presentation – D. Vassilev 14:25 – 14:30     Discussion

14:30 – 14:45     Current Advances and Challenges in CTO recanalization                                G. Sianos

14:45 – 14:55     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 14:55 – 15:00     Discussion

15:00 – 15:15     Coronary Calcification. Treatment of coronary calcium in 2021.

R. Nair  

15:15 – 15:25     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 15:25 – 15:30     Discussion

15:30 – 16:00 Симпозиум на TEVA – златен спонсор Деескалационна терапия след ОКС Модератор: К. Карамфилов

Деескалация на ДАТ при пациенти с ОКС В. Велчев

Практически насоки при избор на P2Y12 инхибитор  – предимства на Clopidogrel К. Карамфилов

16:00 Общо събрание на БДИК

16:00 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

16:30 – 18:00 Сесия: Най-добър клиничен случай Панелисти: Д. Трендафилова, И. Желева, Ф. Фуладванд

16:30 – 16:40 Клиничен случай на успешно интервенционално затваряне на парапротезна Митрална инсуфициенция с Амплатцер васкуларен оклудер III П. Кратунков

16:40 – 16:45 Дискусия

16:45 – 16:55 Комбинация на съвременни методи на реваскуларизация и лечение на аортна клапна стеноза Г. Владимиров

16:55 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:10 Heart Transplantation Allograft Vasculopathy and PCI Р. Стойчева

17:10 – 17:15 Дискусия

17:15 – 17:25 Транскатетърно лечение на масивен белодробен тромбоемболизъм в детската възраст Е. Левунлиева

17:25 – 17:30 Дискусия

17:30 – 17:40 Употреба на ASD Ocluder за затваряне на ентри в асцендентната аорта по поводна фалшив лумен от персистираща дисекация след хирургично лечение на Тип А по Станфорд дисекация Д. Бойчев

17:40 – 17:45 Дискусия

17:45 – 17:55 Ранна псевдоаневризма след нелекувана перфорация на коронарна артерия Пл. Пенчев

17:55 – 18:00 Дискусия

18:00 Общо събрание на БДИК

Постерни сесии

Постерните доклади ще бъдат представени в електронни постерни сесии.

Непосредствено след приключване на първата постерна сесия, ще бъдат качени докладите за втората постерна сесия.

Постерната сесия ще бъде активна на 30 септември, до края на деня.

Всички постерни доклади ще бъдат достъпни за разглеждане на платформата на конгреса: https://cmebg.com/sabitia/x-kongres-intervecionalna-kardiologia/

По време на конгреса постерите следва да бъдат представени от първия автор, упоменат в авторския колектив. Представящите автори следва да бъдат до своите постери по време на съответната постерна сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия /30 септември, четвъртък, 14:20 – 15:00 ч., фоайе пред зала Форос, ет.2/:

Р1 Distal ulnar palmar approach at bifurcation stenosis on LM/Medina 1.1.0/ treated with Culotte technique О. Максудов, Н. Димитров, Н. Дочева, К. Кръстева, С. Жежовски , Т.Веков УМБАЛ Сърце и мозък, Бургас

P2 Средносрочна смъртност след перипроцедурна хипотония при каротидно стентиране Т. Янева-Сиракова1, Г. Златанчева1, К. Карамфилов1, Е. Соколова1, Д. Василев 1,2

1 МУ София, МФ, Катедра вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по кардиология,

2 Русенски университет „Ангел Кънчев“

Р3 Фамилна хиперхолестеролемия – кога да мислим за нея?

Д. Попова, Н. Дочева, С. Бошнаков, Я. Симова, Н. Димитров, Т. Веков

МБАЛ Сърце и мозък – Бургас

Р4 Ендоваскуларно лечение на травматична каротидокавернонозна фистула при 20-годишен пациент в кома

Д. Бойчев, И. Петров, З. Станков

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

P5 Остър коронарен синдром без ST – елевация при спонтанна дисекация на LAD

Ст. Димов, Н. Димитров, К. Кръстева, С. Жежовски, Н. Дочева

МБАЛ Сърце и Мозък – Бургас

Р6 Оклузия на а. Radialis

Л. Яневска, Кр. Васева, И. Петров, З. Станков

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

P7 Pulmonary thromboembolism in patients after COVID-19 – predictive indicators for correct diagnosis

Д. Якова, Я. Симова, Н. Димитров, М. Христов, Т. Веков, Т. Кундорджиев

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

P8 Система за ресинхронизираща терапия при пациенти индицирани за Транскатетърната аортна клапна имплантация. Защо и кога?

И. Тошков, Св. Йовев, А. Османов, А. Минчева, А. Чобанов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

Р9 Случай на мезентериална тромбоемболия и рецидивиращи периферни емболии, в хода на COVID 19 инфекция, при 71 г. пациент с обезитас, ХОББ и хронична дихателна недостатъчност, успешно лекувана с локална фибринолиза

П. Павлов, Пл. Пенчев, В. Христов, И. Василев, Н. Димитров

МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен

P10 TAVR и SAVR опитът на УМБАЛ Света Екатерина

Хр. Ангелов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, П. Симеонов, Пл. Кръстев, Пл. Шимбов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

 

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия /30 септември, 16:40 – 17:10 ч., фоайе пред зала Форос, ет.2/:

Р11 Каротидна патология при болни, насочени за диагностична катетеризация по повод на исхемична болест на сърцето

Цв. Желев, Св. Георгиев

УМБАЛ Св. Марина, Варна

 

Р12 Вродените коронарни аномалии – когато запазеният коронарен кръвоток не е достатъчен за нормалната сърдечна функция!

В. Димитрова*, И. Петров*, Н. Златарева – Гронкова*, З. Станков*, Ж. Стойкова*, В. Димитрова*, Б. Стоименов**, Л. Пенев*, К. Дюлгерова*, Д. Трендафилова***, Д. Димитров***

* Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

** УМБАЛ Александровска, София

*** УМБАЛ Света Екатерина, София

Р13 Имплантация на двукухинен пейсмейкър на пациент с един горен крайник и портакта на имплантационното място

Н. Маринов, З. Станков, К. Котирков, И, Петров

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, София

P14 How to decide which COVID-19 patient with myocardial infarction to send to the Cath Lab? – A case series of COVID-19 patients with myocardial infarction

Д. Николов, Я. Симова, Д. Николов, Н. Димитров, Й. Красналиев, П. Павлов, В. Томова, Т. Веков

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

Р15 Аневризма на CABG – диагностично и терапевтично предизвикателство

Р. Пенчева, Д. Трендафилова, П. Симеонов, Д. Димитров, Б. Бързашка, В. Грудева

УМБАЛ Св. Екатерина, София

Р16 Остър миокарден инфаркт с елевация на пслк при оклузия на дистален ствол, атипиен изход на циркумфлексна артерия и десен тип циркулация

И. Исмаил1, Я. Симова ¹²³, П. Павлов ¹, И. Василев ¹, Н. Димитров ¹²³, Т. Веков ¹²³

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

P17 Перкутаннa аспирационна тромбектомия при пациент с остра субмасивна белодробна тромбемболия след прекарана SARS-CoV 2 инфекция

Г. Добрев, И. Петров, З. Станков, П. Поломски

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, София

P18 Такоцубо – синдром с добра прогноза или не?

Ст. Иванов, П. Симеонов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

P19 Клиничен случай – усложнения на каротидното стентиране

Ал. Александров, Н. Николов, С. Динева, Хр. Матеев, Г. Владимиров, Хр. Байчев

НКБ, София

Р20 Шок in-stent + CTO-RCA

В. Симитчиева

УМБАЛ ПълмедУважаеми колеги,

От името на Българско дружество по интервенционална кардиология имаме удоволствието да обявим:

КОНКУРС ЗА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ  при пациенти с остър коронарен синдром без  ST елевация

Тема: Пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента – когато навременната реваскуларизация среща оптималната антиагрегантна терапия

Изпращайте Вашите случаи на адрес: BULSICBewimContest@gmail.com

Краен срок: 31.07.2021 г.

Всеки клиничен случай следва да бъде подготвен в съответствие с прикачения образец, а файловете, които се изпращат (вкл. текстови, видео, снимки), да са с името на автора.

Награди:

Първа награда:
– Пълно спонсорство за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Втора награда:
– Спонсориране с такса участие за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Трета награда:
– Grossman & Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8th Edition
by Mauro Moscucci MD- печатно издание ( или друга медицинска литература по избор)

Най-добрите клинични случаи ще бъдат публикувани във „Форум по интервенционална кардиология“ (онлайн списание на BULSIC)

Отличеният с първа награда клиничен случай ще бъде представен на Xти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, 30.09-2.10.2021 г., Бургас

Комисия: доц. В. Велчев, проф. Д. Василев, проф. П. Гацов, доц. К. Карамфилов

Критерии за оценка:
– Яснота на изложението/описанието на случая
– Мотивиране на решението, спрямо актуалните препоръки и данни
– Комплексност на интервенцията

Успех на всички участници!

доц. д-р Васил Велчев
председател на BULSICУважаеми колеги,

От името на Дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по инвазивна кардиология и списание „Българска кардиология“
имаме удоволствието да ви поканим да участвате в конкурс за клинични случаи на тема:

„Първична и вторична профилактика – контрол на рисковите фактори“

Стъпвайки на позитивния ни миналогодишен опит, и тази година конкурсът е адресиран към всички заинтересувани лекари
в областта на кардиологията и инвазивната кардиология.

Краен срок за подаване на изготвените клинични случаи: Сряда, 30.06.2021г.

Постъпилите клинични случаи ще бъдат оценявани от референтите на списание „Българска кардиология“ по следните критерии:

– Актуалност на случая;
– Иновативно и добре обосновано решение;
– Яснота на изложението;
– Пълнота на литературната справка;
– Насърчава се допълнителното включване и илюстриране на случая с различни интерактивни материали и обсъждания.

Най-добрият клиничен случай ще получи парична награда в размер на 1000 лв.

Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв.

Авторите на най-добрите клинични случаи ще имат възможност да бъдат публикувани на страниците на списание „Българска кардиология“.

Пожелаваме ви успех!

Проф. Асен Гудев, Председател на ДКБ
Доц. Васил Велчев, Председател БДИК
Проф. Нина Гочева, Гл. редактор на списаниеIX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове
26-27 юни 2021  –  Х-л Риу Правец

Уважаеми колеги,
На 26 и 27 юни 2021г. ще се проведе поредният IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.
Епидемичната обстановка в страната наложи той да бъде плануван като „хибридно“ събитие, с възможност, както за присъствено, така и за дистанционно участие.
Тази година мястото на провеждане ще бъде хотел „Риу Правец“.

За тема на курса сме избрали „Образната диагностика в изследването на органната исхемия“. Ще имате удоволствието да чуете лекции от изтъкнати специалисти от страната и чужбина. Както винаги, сме предвидили интердисциплинарни сесии и сесии с представяне на интересни клинични случаи.
За пореден път ще имаме възможността да наблюдаваме на живо и дискутираме интервенционални случаи от „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“, София.
По време на курса ще бъде представена новата книга „Коронарна физиология и миокардна исхемия“.
Надяваме на вашето активно участие!

Проф. Пл. Гацов, д.м.н.,
Председател на курса

Доц. В. Велечев, д.м.,
Председател на БДИК

Онлайн форма за регистрация

Актуална информация ще бъде достъпна на:  www.corphysbg.com

ПРОГРАМА

Петък, 25 юни 2021 г.

17:30 Отпътуване от София за Правец

18:00 -20:00 Регистрация

Събота, 26 юни 2021 г.

8:00 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 10:00 Сутрешна сесия
Коронарна физиология и миокардна исхемия: образна диагностика
/с подкрепата на Тева/
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 8:30 Вътресъдови методи за оценка на коронарния кръвоток и резерв
Проф. Пл. Гацов

8:30 – 9:00 Ехокардиографски стрес-тестове
Проф. Ел. Кинова

9:00 – 9:30 Миокардна стрес-сцинтиграфия, КТ, ЯМР, РЕТ
Доц. М. Недевска

9:30 – 10:00 Интракоронарна ЕКГ – принципи и диагностична стойност за откриване на миокардна исхемия
Проф. Д. Василев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза

10:15 – 11:45 Предаване на случаи на живо от болница Аджъбадем
Сити Клиник, Болница Токуда, София
Модератори: Проф. И. Петров, Проф. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Пл. Гацов
/с подкрепата на Евофарма/Брако/

11:45 – 12:45 Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми
Предсърдно мъждене и инфаркт на миокарда – терапевтични решения и ехокардиографска оценка
Доц. В. Велчев, Проф. Е. Кинова

12:45 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Хемодинамика и записани случаи
Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев

15:00 – 16:00 Следобедна сесия I
/с подкрепата на Сервие/
Модератор: Проф. П. Гацов

15:00 – 15:20 Вътресъдови образни методи за оценка на коронарните лезии
Проф. Ф. Алфонсо, Испания

15:20 – 15:40 FFR ангио
Д-р. А. Милкас, Гърция

15:40 – 16:00 Фармакологична стрес-ехокардиографска оценка на съществуваща
коронарна стеноза
Доц. О. Калпак, Доц. В. Андова, РС Македония

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 17:00 Сателитен симпозиум Тева
Антитромбоцитна терапия – традиции и клинични подходи отвъд наложения опит
Модератор: проф. Пл. Гацов

Предизвикателства в клиничната практика при пациенти с мултифокална атеросклероза. Клиничен случай
Доц. Кирил Карамфилов

В комфорта на златната среда. Клиничен случай
Д-р В. Гелев

17:00 – 18:00 Следобедна сесия II
Интердисциплинарна сесия
Модератор: Доц. В. Велчев

17:00 – 17:30 Контраст-индуцирана нефропатия – диагностика, профилактика, терапия
Доц. Любомирова

17:30 – 18:00 Образни методи в диагностиката на мозъчната исхемия
Доц. Р. Калпачки

Неделя, 27 юни 2021 г.

8:30 – 9:00 Сателитен симпозиум Мерк
Роля на бета – блокерите (Concor®) в контрола на сърдечната честота, прогресията на коронарната атеросклероза и риска от руптура на плака
Д-р В. Гелев

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия

Анатомично-физиологична викторина с въпроси и отговори
Модератори:
Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова, Д-р М. Павлов, Д-р М. Денев
– Анатомия на коронарните артерии
– Физиология на коронарните артерии
– Миокардна исхемия
– „Зашеметен” миокард
– Хиберниран миокард
– Миокардно пре- и посткондициониране

11:00 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:00 Представяне на клинични случаи
/с подкрепата на Астра Зенека/
Модератори: Доц. Велчев, Проф. Гацов
Случай 1 – Доц. Св. Цонев
Случай 2 – Доц. В. Велчев
Случай 3 – Доц. В. Велчев
Случай 4 – Д-р С. Кафалиева
Случай 5 – Д-р Т. Николова

12:00 Закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. ВелчевDear colleagues,

Due to COVID-19 infection of two of the Bulgarian Course Directors the 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course will be held on NEW DATES: 20-21 February 2021.

For updates on program and additional information, please visit:  http://bbccardio.com

Streaming will be available at: www.bbccardio.com

The sequence of the edition we have chosen for the coming Course in 2021 reflects our desire to save the celebration of the 10th Anniversary for brighter times when we shall be able share it by having you all at a reviving face-to-face summit. It gives us also a hint to the idea that we shall need a variety of skills in order to continue the completion of our mission at present turbulent times – developing our knowledge, enhancing our expertise, most important – preserving our community networking and vivid spirit.

Due to ongoing COVID-19 pandemic 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventional Course will be held virtually. Hopefully this will enable many more new colleagues to join us. No registration fees will be applicable.

Our highly distinguished faculty ensures that all aspects of the proposed event will offer high-quality scientific content.

The Course will include as usual a state of the art overview of scientific achievements on bifurcation lesions and their treatment during the last year and a presentation on the practical approach in implementation of the latest innovations.

The focus of the 2021 edition will be based on profound research on up-to-date role of computed tomography in treatment of coronary artery disease.

Following the tradition BBC 2021 will hope to inspire passionate discussions over the interesting live-case sessions. A dedicated session for fellows will be incorporated in the program as well.

The Course will offer an outstanding, cutting edge scientific program, with support from our partnering companies – sponsors and exhibitors.

We are looking forward to the pleasure of greeting you to the coming 9 ¾ Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course!

Stay safe!

Sincerely yours,

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD
Honorable Course Director International Course Director

Dobrin Vassilev MD, PhD Vassil Velchev MD, PhD Valery Gelev MD, PhD

Course Co-Director Course Co-Director Course Co-Director

Online Registration Form

PROGRAM

Saturday, 20 February 2021

8:20 – 8:30 Our sponsors’ videos

8:30 – 8:45 Opening ceremony
Production host: D. Vassilev / V. Gelev

8:30 – 8:35 Y. Louvard

8:35 – 8:40 R. Gil

8:40 – 8:45 D. Vassilev

8:45 – 9:40 Session I: Bifurcation update
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: G. Stankovic, R. Gil

8:45 – 9:05 Keynote presentation: Bifurcation treatment
overview – what is new?
G. Stankovic

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:30 How would latest theory change my practical
approach?
Y. Louvard

9:30 – 9:40 Discussion

9:40 – 10:10 Take off to a new reality

9:40 – 10:00 Robotic PCI for the treatment of LAD-Diagonal
bifurcation lesion
J. Fajadet

10:00 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:30 Teva – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Therapeutic approaches in high bleeding risk patients and
patients with PAD

10:10 – 10:20 Clinical case – patient with high bleeding risk,
undergoing PCI
D. Vassilev

10:20 – 10:30 Clinical case – patient with PAD
K. Karamfilov

10:30 – 12:30 Session II:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part I
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: C. Collet
Panelists: J. Sonck, N. Mileva

10:30 – 11:00 Normal coronary tree with CT and the importance of
image quality: How to Recognize and Avoid Artefacts
N. Mileva

11:00 – 11:10 Discussion

11:10 – 11:40 Stenosis evaluation in stable coronary artery disease
J. Sonck

11:40 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:20 Plaque evaluation: volume, extent, and composition
C. Collet

12:20 – 12:30 Discussion

12:30 – 12:50 Abbott – Silver sponsor symposium
Production hosts: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: G. Stankovic
PCIO optimization in bifurcations
M. Lesiak

12:30 – 12:33 Introduction and session objectives
G. Stankovic

12:33 – 12:45 Physiology and imaging assessment in the
bifurcations
M. Lesiak

12:45 – 12:50 Take home messages and conclusions
G. Stankovic

12:50 – 13:30 Lunch break

13:30 – 15:30 Session III:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part II
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: J. Sonck
Panelists: C. Collet, N. Mileva, M. Nedevska, G. Kirova

13:30 – 14:00 Assessing calcium with CT before PCI
J. Sonck

14:00 – 14:10 Discussion

14:10 – 14:40 CT Guided PCI Principles
C. Collet

14:40 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 CT in the Cath-lab
N. Mileva

15:20 – 15:30 Discussion
Vascular

15:30 – 15:40 Coffee-break

15:40 – 16:00 Gedeon Richter – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Antiplatelet therapy – State of Art
K. Karamfilov

16:00 – 18:00 Live in a box – Session I
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos

16:00 – 16:30 CTO recanalization – where did it start, where are we
now and where are we going?
G. Sianos

16:30 – 16:40 Discussion

16:40 – 18:00 Case 1: Complex left main PCI supported by
ROTAShock facility
R. Gil, T. Pawlowski, Poland

18:00 – 18:20 Bracco – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: D. Vassilev
An introduction to dPR
A new, non-hyperemic index for physiological assessment
Discussion
M. Green, F. Kramer
ACIST distributor sales team in Europe, Middle East, Africa,
Russia & India

18:20 – 20:00 Live in a box – Session II
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos, G. Rigatelli

18:20 – 18:40 Left Main Stenting – State of art
G. Rigatelli

18:40 – 18:50 Discussion

18:50 – 20:00 Case 2
D. Vassilev

Sunday, 21 February 2021

8:50 – 9:00 Our sponsors’ videos

9:00 – 10:00 Session IV: Fellows dedicated session
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Panelists: I. Jeleva, D. Vassilev, D. Kitanoski, N. Stoyanov

9:00 – 9:15 Non-dilatable coronary lesions- a practical approach
to optimizing outcomes in PCI
I.Jeleva

9:15 – 9:20 Discussion

9:20 – 9:35 How to improve my support during complex PCIstep-
by-step approach
N. Stoyanov

9:35 – 9:40 Discussion

9:40 – 9:55 Contemporary vascular access in the cardiac
catheterization laboratory
D. Kitanoski

9:55 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:20 Medtronic – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Complex bifurcation case, but not only.
When you don’t work at home.
M. Postu

10:20 – 10:30 Coffee-break

10:30 – 10:50 Bayer – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Administration of Rivaroxaban in patients with
NVAF undergoing PCI – clinical case
K. Karamfilov

10:50 – 11:10 Balton – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
What do we know about dedicated bifurcation
stent BiOSS LimC – interim results during ongoing
clinical trials.
R. Gil

11:10 – 13:30 Session V:
Complex intervention in high risk
patients – CHIP
/with educational grant by Biotronik/
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: R. Gil, G. Sianos, I. Ungi

11:10 – 11:30 Presentation: CHIP overview – Déjà vu
R. Gil
How should I treat? Challenging situations.

11:30 – 11:35 Case presentation:
High speed rotational atherectomy in distal coronary
lesion – T. Pawlowski

11:35 – 11:45 Discussion: How would I treat?

11:45 – 11:50 How I treated it?

11:50 – 12:00 Discussion and consensus

12:00 – 12:05 Case presentation 2 – I. Ungi

12:05 – 12:15 Discussion: How would I treat?

12:15 – 12:20 How I treated it?

12:20 – 12:30 Discussion and consensus

12:30 – 12:35 Case presentation 3 – A. Jovkovski, O. Kalpak

12:35 – 12:45 Discussion: How would I treat?

12:45 – 12:50 How I treated it?

12:50 – 13:00 Discussion and consensus

13:00 – 13:05 Case presentation 4 – D. Vassilev

13:05 – 13:15 Discussion: How would I treat?

13:15 – 13:25 How I treated it?

13:20 – 13:30 Discussion and consensus

13:30 – 13:45 Closing remarks
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Y. Louvard
R. Gil
D. Vassilev
V. Velchev
V. GelevДружество по Интервенционална Кардиология.