Публикации


Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова,Г. Недялков, К. Хаджихристев,Н. Доденов, П. Муховски

Х.Д.Ч. На 66г.
Стенокардна болка в покой повече от 2 часа
Артериална хипертония с давност повече от 25г.
Захарен диабет от 20г. На инсулино-лечение от 5г.

Бляда  изпотена кожа Фр100уд/мин
АН 100/70ммж.
ЕКГ- елевация  ST V1-V4
Ехокардиография-ФИ 56%Без клапни лезии.

СКАГ-Аортоостиална  стеноза на дясна коронарна артерия.
Дистална стеноза  на ствола на лява коронарна артерия с тромбоза на LAD

Стратегия-Поради типична ензимна констелация за миокардна некроза на този етап противопоказна кардиохирургична намеса
На първи етап реканализация на инфарктната артерия и на втори етап рекнализация на дясна коронарна артерия.

Катетър ХВ 3,5 6Fr
Балон  Pantera – З/20 и 2/20
Водач- Balans middleweicht
Тромбаспирация-  Throbuster Kaneka 6Fr
Стент BMS-3,5/28

Видео материали:Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.Ст.Др. 70г. жена Постъпва с оплаквания от изтръпване на лява ръка

От статуса- отслабени пулсации на  лява ръка, разлика в АН на двете ръце,повече от 35ммж.

Биохимичен профил и ЕКГ в норма Ехокардиография- ЛК хипертрофияФИ 65%Без клапни лезии.
ТЕЕ- данни за аортна  дисекация  в областа на отделяне ня а. субклавия синистра

Стеноза с дисекация на а. субклавия синистра остиално

Стратегия-  достъп от a.rad.sinistra  за аортография с пиг тайл и  имплантиране на периферен стент през а. femoralis dextra.

Pig taill – 5Fr
Judkins R – 5Fr
Стент графт  Graftmaster 8/40

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К.Хаджихристев,Н. Доденов,П. Муховски

М.А.Я. 66г. мъж
Преживян миокарден инфаркт преди повече от година
Стенокардия в покой
АХ на повече от три медикамента , лекувана от около 30г. възраст.

Статус- в норма за възрастта
ЕКГ  – отрицателни Т  вълни ІІ,ІІІ,аVФ
и депресия  на  ST -V4-V6
Ехокардиография- заднобазална хипокинезия.Митрална р-я да ІІ  ст.
ФИ 58%

Водещ катетър –HB 3,5
Водач- Balans middleweicht
Балон-Pantera 3,0/20
Стент-BMS Apollo 3,0/24
Водещ катетър-Judkins R 6Fr
Водач- Balans middleweicht
Балон –Paseo 7/20
Стент-Tsunami 7/18

След консултация с Уролог уточнена  болест на Марион
Пациента изписан с двойна анти – хипертензивна терапия.

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

И.С.К. 53г.
Стенокардия при усилия равни на обичайните с давност от около 2г.
Акцелерация в последните месеци

Физикален статус – без отклонения от нормата за възрастта
ЕКГ-Синусов ритъм. Хоризонтална позиция.
Ехокардиография-ФИ 68%
Преднолатерална и апикална хипокинезия.
ВЕТ позитивен  на 100W ДП 17800

СКАГ- достъп a.rad.dextra.
Десен тип циркулация
Фистула LAD-RD1-a.pulmonallis  със still syndrom

Катетър ХВ 3,5
Балон  Pantera – З/20
Водач- Balans middleweicht
Стент- Graftmaster – 3,5/ 26

Имлантиран стент Graftmaster 3,5/ 26 ремоделиран до 40/26,при което изолирана   фистулата

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Р.Д.П. Жена на 69г.

Типична стенокардия при обичайни физически усилия с  акцелерация през последната седмица.

М.Септември  2010г.преживян долен миокарден инфаркт с регистрирани тогава динамични промени в  ЕКГ.

Уточнени и контролирани придружаващи заболявания:

– Арт.хипертония
– Хипотиреоидизъм
– Дислипидемия
– Синдром на Сьогрен

Физикален статус – без отклонения за възрастта

ЕКГ-синусов ритъм Хоризонтална ST депресия  в ІІ,ІІІ,аVF,V5-V6

Ехокардиография – ФИ 56% Заднобазална хипо- а- кинезия

СКАГ- достъп  a.rad.dextra

Десен доминантен тип коронарна циркулация Едноклонова коронарна болест.

Остиална оклузия на дясна коронарна артерия с контралатерално изпълване от  LAD  Rentrop І

Стратегия: опит за реканализация на дясна коронарна артерия антеградно

Водещ катетър:Judkins R
Водач два Pilot 50
Балон Pantera 1,5
Стент-Со Сr 3,5/32

След балонна предилатация спираловидна дисекация на коронарната артерия.

Стентиране със стент CoCr 3,5/32 ремоделиран до 3,8

Видео материали:Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Преди две седмици,имплантиран стент на  LAD ,тогава направена в нашият център и дясна сърдечна катетеризация и отхвърлени съмнения за БТЕ.

Постъпва в тежко общо състояние с периферна цианоза,тахипнея и диспнея.

Синусова тахикардия,глухи тонове.

Дясна подбедрица с данни за активен тромбофлебит.

ЕКГ-синусова тахикардия S1Q3  ST –T депресии   V2- V4

Ехокардиография-Дилатирани десни кухиниTR II gr.SPAP 66 mmg.
Дилатирана а.а.pulmonallis
Ro pulmo  –б.о.

Стратегия –  Дясна сърдечна катетеризация  Стандартна доза  Rapilyzin Тромбаспирация.

На втори етап имплантиран vena Cava filter – 30 mm TREAPEASE

На стандартно място по стандартен метод.

Видео материали:


176.jpg

Д-р Д. Трендафилова MD PhD FESC УНСБАЛ “ Св. Екатерина”

увод

През последните години с развитието на техническия прогрес каротидното стентиране навлезе широко в практиката и се утвърди като алтернативен метод на хирургичното лечение при пациенти със симптоматична и асимптоматична  каротидна атеросклероза.

Ограничение на CAS е риска от перипроцедурна дистална емболизация. Манипулация  на  каротидната артерия съдържаща обилна , ембологенна атеросклеротична плака може да доведе до откъсване на партикул от катетър, водач, балон и стент по време на процедурата и да причини транзиторна или постоянна ,дълготрайна мозъчна увреда.

Carotid Artery Stent Registry

Защо трябва да използваме EPD при каротидно стентиране ?

Най опасното усложнение  по време на CAS е дисталната емболизация с риск от мозъчен инсулт

Видове системи за мозъчна протекция

Системи за дистална протекция

– системи за дистална балонна оклузия
Percusurge – TriActive

– Филтри за дистална протекция
Angioguard XP – Cordis
Epi-Filter Wire,FilterWire EZ-Boston
MednovaXLP- Abbot
Accunet – Guidant
Spider(TRAP,XLP-Microvena/ev3
Medtronic AVE Carotid Filter – Medtronic
Rubicon Filter

Системи за проксимална оклузия
ArteriА-  Gore
Mo-Ma – Invatec

Дистална оклузия PercuSurge GuardWire® System

Balloon occlusion device

Предимства
– Лесно преминаване през лезията
– Аспириране на големи и малки партикули
– Удобна прибираща система

Недостатъци
– Няма антеграден кръвоток
– 5-8% интолерантност към мозъчната исхемия
– Съдова балонна увреда
– Не позволява визуализация

Филтри за дистална протекция

Филтри за дистална протекция

Предимства
– Запазват антеградният кръвоток
– Контрастно изобразяване е възможно по време на процедурата

Недостатъци
– Може да не уловят целият детритен материал
– Локален спазъм
– Прибиращата с-ма може  да предизвика емболизация, преди да бъде прибран филтъра.
– Риск от закачане  на прибиращият катетър в стента

Distal protection device

Distal protection device

Incomplete closure = Difficult retrieval

Системи за проксимална оклузия

Flow through the Willis‘ circle

ArteriA

Endovascular Clamping Concept MO.MA

За минимизиране на острите неврологични  усложнения свързани с дистална емболизация при  системите  за мозъчна протекция  са от значение:

– Introducer profile
– Crossing profile
– Flow preservation
– Angiographic imaging
– Possible wall damage

Филтри за дистална протекция

Предимства -Лесно преминаване през твърди и извити
лезии с водача
Недостатък – повече стъпки при употребата им.

Предимства – едностъпково позициониране
Недостатък – трудност при преминаване на извити и
твърди лезии.

Филтри за дистална протекция

Контрастно изобразяване

1.Оптимална протекция Избор на подходящ EPD

Зависи от:
– съдовата анатомия
-интрацеребрална циркулация
-съдов достъп
-лезия

Опит на оператора

Стратегия за мозъчна протекция

Липсваща или лоша интрацеребрална циркулация

2.Труден достъп

3 .Вулнерабилна лезия

4. Значимо ангулирана каротидна артерия

5. Липсващ  подходящ дистален участък


146.jpg

Д-р Д.Трендафилова MD PhD, FESC  СБАЛССЗ ”Св.Екатерина”

Conduit – за транспорт на водачи и устройсtва
Lumen size –  Fr, Lumen size side holes.
Length –standart v/s 85-90cm.
Support – за доставка на доп. устройства при съпротивление ,тортуозност,ангулация калцификация.
Contrast injection.
Recording =Art pressure.

Важни характеристики на водещия катетър

[bulletlist]

  • Atraumatic tip
  • Preformed curves, configurations
  • Torque control
  • Kink resistance
  • Radiopacity
  • Support
  • Device compatibility[/bulletlist]

Водещи с/у диагностични катетри

Кривки – никога същите като диагностичните.
Размер – По голяма ширина по-добра опора.   (Производителите не успяха да изобретят водещ катетър с по-голям вътрешен диаметър от външния)
Видове – Judkins,Amplatz,Multi-purpuse,HB.
Side holes (Странични дупки) – удобни за RCA, внимание при LCA. (ограничение на кръвотока и впръскването)

Водещи катетри-кривки

Ключови моменти – Водещи катетри

След селекцията на пациента избора на водещ катетър е може би най-важното решение от гледна точка на безопасност,улеснение и изход на процедурата.

1. Коаксиална ориентация на върха
2. Опора
3. Вътрешен диаметър

Компоненти на добре позициониран водещ катетър

Коаксиална ориентация

Backup support –пасивна опора

Backup support – активна опора

Размер -параметри

Outer diameter= French size (5-10F)
Inner diameter= inches (Thousandths)
Length=Centimeters (cm)

OD=F ; Length= cm

Вътрешен диаметър

Размер

PCI стратегията диктува размера

6 Fr. – 2 balloons, burr >1,75 (ID >0.70). Different companies = different ID.
7Fr.  – Passive support, SVG, Bifurcation lesions, CTO, V-stenting, Covered stents.
8Fr. –  Passive support, Burr  > 2 mm, atherectomy, IVUS guided procedures, bigger hole in the vessel.

Need for support –Calcification, Tortuosity. ( “A French Size per Decade of life….”)

Избор на водещ катетър

– Размер на възходяща аорта (ЕхоК – аортен корен)
-Локализация на остиума на коронарната артерия
-Ход на съда

Curve length

Избор на водещ катетър

Типове водещи катетри

– Standart
-Support
-Extra-Support & Speciallty curves

Standard Guide Catheters

Support Guide Catheter

Extra Support Guide Catheters
Extra Back Up (EBU)

Вариации на коронарните артерии


Възможни алтернативи на водещ катетър в зависимост от анатомията на аортата и съдовата ориентация.

Водещи катетри за венозен графт

Internal Mammary Artery (IMA) Grafts

Възможни усложнения с водещ катетър

Sidehole Guide Catheters

– Намаляват визуализацията
– Повишават количеството използван контраст

НО

– Могат да бъдат много полезни !

Vista Brite Tip 6F 0.070’’  For Maximum Control

Proven Cordis Catheter Quality
– Multisegment Design
-Hybrid Braiding
-Long Brite Tip
-Transradial Shapes
-Side holes

Long Brite Tip

Large Transradial Shape Offering

Какво ни трябва ?

– Добра стратегия !

Представлява  90% от  PCI процедурата.

Баланс между опора и агресивна интубация

Контрол на продължителността на процедурата, количеството използван контраст.

Да не забравяме

Разликите във вътрешния диаметър особено в случаи на бифуркация,

възможности- 7 F и 8 F


126.jpg

Д-р Д. Трендафилова MD PhD FESC СБАЛССЗ “Св.Екатерина”

Аортна стеноза

Определение
Ао клапна стеноза представлява стеснение на Ао клапен отвор,което затруднява систоличното изтласкване на кръв от ЛК в аортата

Етиология
Конгенитална – бикуспидна аортна клапа

Ревматоидна
Дегенеративна- след 65 години

Патофизиология и хемодинамика

Аортната стеноза увеличава съпротивлението на систоличното изтласкване на кръв от ЛК в аортата и създава тенсионно обременяване на ЛК миокард.На ниво Ао клапа се създава патологична разлика (градиент)м/у систолното налягане в ЛК и това в Аортата.

Главния компенсаторен механизъм на ЛК е нейната концентрична хипертрофия,която се х-ра с липса на дилатация,нормален краен диастолен и систолен обем,нормална ФИ и увеличена дебелина на камерната стена и маса.

Декомпенсацията на ЛК настъпва късно. С влошаване на контрактилитета се развива ЛК дилатация и снижаване на помпените показатели
Високостепeнната хипертрофия намалява комплайанса на ЛК и води до повишаване на диастолично налагане в ЛК (преди да настъпи ЛСН)

Миокардното снабдяване с О2 – неадекватно

1. Хипертрофиралата ЛК,увеличеното камерно систолично налягане,удълженото ЛК изтласкване водят до повишена О2 консумация.

2. Високото вътрекамерно налягане притиска коронарните артерии и превишава коронарното перфузионно налягане

3.Повишеното ТДНЛК намалява диастоличният аорто-камерен градиент(коронарно перфузионно налягане.)

Клинична картина

Триада синкоп при усилие, АП и прояви на ЗСН.

1. Синкопът е израз на остро намаление на мозъчният кръвоток в резултат най-често на малкият фиксиран аортен клапен отвор в съчетание с рефлекторна периферна вазодилатация и ограничаване на адекватно повишаване на СМО при физ. усилия;пристъп на предс. мъждене или преходен AVблок.
2. АП – по-често симптоматична обусловена от повишената кислородна консумация и компресия на субендокардните коронарни съдовеот ЛК хипертония.
3. Прояви на ЛСН – израз на различни степени на пулмонална венозна хипертония.

4. ВСС – камерно мъждене в 5%.

Диагноза

Физикално изследване- аускулаторна находка,периферно-съдови белези.
ЕКГ-ЛК хипертрофия

Ro графия– ЛК,възх. аорта

ЕхоК– морфологична оценка на клапата, степен на клапната лезия,камерна ф-ция,аорта

Инвазивна оценка – СКАГ, ЛВГ, АоГ, манометрия.

Лечение

Медикаментозно

Високостепенна симптоматична аортна стеноза – индикация за клапна хирургия- (class I)

Основен метод на лечение е оперативния (AVR)с доказана полза и нисък процент на периоперативна смъртност при стандартна операция (2,5-4%)


Преживяемост при пациенти с високостепенна аортна стеноза


Преживяемост при възрастни пациенти с високостепенна аортна стеноза


Оперативно лечение


Ао стеноза – високорискова популация

40-70% от симптоматичните пациенти не се оперират


Аортна балонна валвулопластика ???


40-70% от симптоматичните пациенти не се оперират

Понастоящем имаме нова алтернатива TAVI за тези високо-рискови пациенти.
Въпросът е: Кои са тези пациенти и кои от тях са подходящи за TAVI

Фактори в съображение

Параметри от страна на пациента
– Точна индикация
-Риск-стратификация
-Анатомични фактори

Процедурни фактори
-Точната протеза за точния пациент
-Точния достъп за точната протеза за точния пациент
-Умения и Възможности на центъра

Индикация за TAVI e:
Симптоматична високостепенна аортна стеноза и висок риск или контраиндикации за хирургично аортно клапно протезиране.EACTS/EAPCI position statement Eur.Heart J 2008


Индикации Core Valve


Контраиндикации Core Valve според CE/MARK


Индикации Edwards Sapien valve (CE)


Контраиндикации Edwards Sapien valve (CE)

Стратификация на риска

Кои са високорисковите пациенти ?

1. RISK SCORE – Logistic EuroScore, STS ets.
2. Анатомичен риск
3.Функционален риск

Анатомични фактори- висок риск от хирургия


Функционални фактори – висок риск


The Heart team е не само важен но и решаващ при вземане на решение за :
– Висок риск за хирургия
– Подходящ за TAVI

Дискусия между:
-Кардиолог
-Кардиохирург
-Кардиореаниматор
-Гериатър
-Кардио-рентгенолог

Фактори в съображение

Параметри от страна напациента
– Точна индикация
-Риск-стратификация
-Анатомични фактори

Процедурни фактори
-Точната протеза за точния пациент
-Точния достъп за точната протеза за точния пациент
-Умения и Възможности на центъра

Решение за TAVI

Параметри от страна напациента
– Точна индикация
-Риск-стратификация
-Анатомични фактори

Процедурни фактори
-Точната протеза за точния пациент
-Точния достъп за точната протеза за точния пациент
-Умения и Възможности на центъра

Морфологична оценка СТ ангиограма и ТЕЕ

Оценка на достъпа – илеофеморални артерии и а. субклавия


Трансфеморален достъп стенози,калций,извитост,ембологенен риск


Оценка на Ао клапен отвор


Еволюция на Edwards Sapien


Еволюция на Edwards Sapien


Една транскатетърна клапа-два подхода


Edwards SAPIEN™ THV


Retrograde Approach

Имплантирането на клапата се извърша под високочестотно пейсиране и спад на АН под 50 мм жив.


Транскатетърно Аортно клапно протезиране

Транс-апикален достъп

Предимства
– По кратък път
-По-прав участък
-Лесно преминаване през клапата
-Избягване на фем.артерии
-Избягване на дъгата
Недостатъци
-Торакотомия
-Дренаж
-По дълга обща анестезия

Транс-апикален достъп -процедурни стъпки

Първата процедура извършена през 2002 г на мъж в краен стадий СН при високостепенна АоС отказан от хирургично лечение.


SOURCE study


PARTNER study


PARTNER study


PARTNER study


PARTNER study


PARTNER study


30 дневна смъртност след TAVI


Това е само НАЧАЛОТО !


pic110.jpg

Д-р Д. Трендафилова MD PhD,FESC. СБАЛССЗ “ Св.Екатерина”София

Епидемиология

– ИБС водеща причина за смърт в света
– 1,200,000 с нов или повторен коронарен инцидент годишно в САЩ
– Annual cost > $300 billion

Рискови фактори

– Тютюнопушене
– Артериална хипертония
– Захарен диабет
– Дислипидемия
+ Low HDL < 40 + Elevated LDL / TG - Фамилна обремененост - Възраст- > 45 за мъже/55 за жени
– Хронична бъбречна недостатъчност
– Заседнал начин на живот
– Затлъстяване
– Неправилно хранене

Остър коронарен синдром

Диагноза на МИ STEMI / NSTEMI

– Наличие на поне 2 критерия
– Ангинозна болка
– ЕКГ промени
– Позитивиране на сърдечните маркери

Диагноза – стенокардия

– Типична ангина—наличие на 3-те критерия
+ Гръден дискомфорт
+ Зависимост от физическа активност или психоемоционален стрес
+ Отчетлив ефект от покой или nitroglycerin

– Атипична ангина
+ 2 от гореспоменатите критерии

– Екстракардиална гръдна болка
+ 1 от споменатите критерии

Диагноза на нестабилна стенокардия

– Pts с типична ангина – епизод на ангина
+ Акцелерираща по степен и продължителност
+ Снижен праг на поява или болка в покой
+ Повишени нитроглицеринови нужди

– Новопоявила се ангина
+ Първи епизод при физическо усилие или в покой в рамките на предходните 2 седмици.
+ Продължителна болка в покой

Лечение

– Първоначална оценка и стабилизация
– Стратификация на риска
– Специфично лечение

Исхемична гръдна болка- алгоритъм на поведение

ЕКГ – критерии

ST-Segment Elevation MI

Нива на Troponin – прогноза

Стратификация на риска

STEMI – лечение

ACC/AHA GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STEMI

– Първичната PCI е предпочитана но …….. ИЗБОРА на реперфузионна терапия зависи от:
– Времето от началото на симптоматиката .
– Литичната терапия в първите 2 ч може да спре МИ;
– честотата на реперфузия след литици е повече време-зависима от PCI.
– РИСК ОМИ ( смъртност).
– При по-висок риск – PCI e по полезна.
– Риск от кървене.
– При по-висок риск PCI e по приложима.
– Изисква време за транспорт и обучен екип

ЦЕЛ Разширяване приложението на първичната PCI при ОМИ
Скъсяване на door to balloon time

Доболнично ЕКГ + аспирин.
ОМИ-директно към PCI център (обади се за мобилизация на екипа).

Аспирин (ако не е даден), clopidogrel 600 mg насищаща доза при всички пациенти, beta-bloker ? (СН, кардиогенен шок), heparin.

Prasugrel – превъзхождащ clopidogrel (30 mg Cath.Lab).
Реперфузионна терапия ,ако симптомите са <12 ч – предпочитана PCI. Постперфузионна терапия- бета-блокер,АСЕ,антиагреганти,АК,липидопонижаваща терапия,гликемичен контрол. Вторична профилактика. Избягване на NSAID – особено Cox-2 inhibitors. Първична PCI – STEMI

PCI v/s Fibrinolysis

Няма доказателства за рутинно приложение на фибринолиза ако закъснението на PCI e > 90 min.

Основна цел на първичната PCI

Интракоронарен тромб

Механични и фармакологични способи за подобрена и безопасна PCI
NB: Перфектността е враг на доброто!

2/3от пациентите с тотална оклузия имат малък тромб
Sianos G.JACC 2007 50;573-83

Тромбаспирация и EPD

Стентиране при STEMI
– Предпочитана стратегия- целта е таргетната лезия (не стентирай всичко).
– Не подценявай размера на съда.
– Избягвай постдилатацията (може да се избегне дисталната емболизация).

DES при STEMI
– Намаляват рестенозата и TVR при пациенти с ОМИ.
– Разумно е да се използват при внимателно подбрани пациенти( диабетици,малки съдове,дълги лезии). внимание-техника на имплантиране сигурност в продължителността на двойната антиагрегантна терапия
– Необходими са допълнителни проучвания за оценка на дългосрочната безопасност, а също и резултатите при различните видове DES.

Non IRA
– PCI не трябва да се прави на Non IRA
– Class III recomendation

PCI при шок
– Ранна преценка за хемодинамичен support.
– Оптимизиране на оксигенацията (нисък праг на вентилация).
– Ранна оценка на механичните усложнения( VSD,MR).
– Ограничен брой ангиографски проекции и количество контраст.
– Стентиране + GPIIbIIIa блокери.

IABP при STEMI

Препоръки за реперфузионна стратегия при STEMI

Нестабилна стенокардия/NSTEMI


TIMI Risk Score
Предсказва риска от смърт,нов/повторен MI, необходимост от спешна реваскуларизация в рамките на 14 дни

ОКС- риск критерии

Висок риск ACS
– Повишени ензимни маркери
– Нова или задълбочена ST депресия
– Рецидивираща исхемия независимо от терапията
– Рецидивираща исхемия със сърдечна недостатъчност
– Положителен stress test
– Подтисната ЛК систолна функция
– Хемодинамична нестабилност
– Продължителна камерна тахикардия
– PCI в рамките на 6 месеца
– Предхождаща Bypass хирургия

Инвазивна терапия UA/NSTEMI

– Коронарна ангиография и реваскуларизация в рамките на 12 до 48 часа след клиничната изява
– При висок риск ACS (class I, level A)
– LMW or UFH
– Plavix
– 20% reduction death/MI/Stroke – CURE trial
– 1 month minimum duration and possibly up to 9 months
– Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors
– Само при предстояща PCI, повишен TnI/T)Дружество по Интервенционална Кардиология.