Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.10.2011 год. от 12.45 . часа в гр. София .зала 2 на хотел Кемпински-Зографски .. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Отчен на контролно-ревизионната комисия

3. Приемане на бюджета на дружеството.

4. Избор на председател на дружеството .

5. Избор на УС

6. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия

7. Избор на нови членове на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на експертнато-етичната комисия..

9. Промяна в устава на дружеството.

Разясняване предимствата и недостатъците от юрист при промяна в устава и

определяне на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ” – сдружение с нестопанска цел, в организация за осъществяване на общественополезна дейност.

11. Приемане на нови членове в дружеството.

12. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от ..13.45. часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy