Терапията на XXI век

Терапията на XXI век -медицина на доказателствата

The VA Cooperative Study, 1967
picture128

The cardiovascular disease continuum
picture129

Интегриран модел на тъканата РААС и съдова патология
picture2

picture31

Как да решим проблема ?
– Нови, по-ефективни медикаменти (патофизиологини)
– Нов, по-ефективен подход при оценка на ранна органа дисфункция )

picture130

picture131

picture132

picture41

picture512
1. Увеличено централно систолно и пулсово налягане, т.е. истинското налягане за мозъчната циркулация

picture513
2. Увеличаване на обременяването на ЛК, водещо до провокиране на ЛКХ и развитие на СН

picture514
3. Намаляване на перфузионото налягане в диастолата, т.е. коронарната перфузия

picture8

picture81

Систолно и диастолно кръвно налягане
picture82

Фатален и не-фатален инсулт
picture83

picture91

Повишението на централното аортно налягане е причина за:
инсулти, ЛК хипертрофия и коронарни инциденти
picture101
“Централното аортно налягане(…) е сигнификантно свързано със СС инциденти” ESC и ESH гайдлайни 2007

12 218 пациенти с ИБС с нормална ЛКФИ
Първични крайни цели: СС смърт, MИ или сърдечен арест
picture133

След ASCOT гайдлайните се променят в полза на ACEi
picture1111

АКЕ АКТИВНОСТ, ОКСИДАТИВЕН СТРЕС и ЕНДОТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ
picture12

L-Arginine – донор на NO роля на ендотела
picture21

– Тегло: 1.5 Kg, площ: > 800 m2
– Продуцира >250 активни субстанции
– Turnover

picture22

Prestarium 5mg & 10mg – Какво ново ?

Нови дози
– Prestarium 4mg – НОВ Prestarium 5mg
– Prestarium 8mg – НОВ Prestarium 10mg

Нов подобрен Prestarium 5/10мг
picture23

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy