VIII-ми Национален конгрес по ИК – Покана за участие в научната програма

Уважаеми колеги,
Във връзка с изготвяне на програмата на VIII Национален конгрес по интервенционална
кардиология, който ще се проведе в периода 9‐12 ноември 2017 г. в гр. Пловдив, имаме
удоволствието да Ви поканим да вземете участие в програмата на конгреса, както следва:

Възможни форми на участие

• Представяне на собствен опит:
– Устни презентации /в две сесии/
– Постер /представящият автор присъства до постера си за информация и разяснения
по време на постерна сесия, включена в рамките на научната програма/

• Интересни клинични случаи
– комплексни коронарни перкутанни интервенции
– перкутанни интервенции при стволова стеноза

• Усложнения при перкутанни коронарни интервенции

Условия за изпращане на материали за участие

За кандидатстване за участие с устна презентация или постер следва да бъде изпратено резюме.

Одобрените резюмета ще бъдат отпечатани в Приложение към списание ”Българска
Кардиология”. За тази цел резюметата следва да отговарят на следните изисквания:

‐ формат: Times new roman
‐ размер: не повече от 250 думи
‐ да не съдържат: таблици, графики, ключови думи, адреси и контакти
‐ да съдържат: наименование на избраната форма на участие /устна презентация или
постер/, имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

За кандидатстване за участие с интересен клиничен случай или представяне на усложнения
следва да бъде изпратена презентация в Power Point формат, съдържаща still pictures /без
филми/. Продължителността на презентацията трябва да бъде осем минути. Презентацията
следва да съдържа: наименование на избраната форма на участие /случай или усложнение/,
имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

Срок
Материалите следва да бъдат изпратени по ел. поща към администратора на сайта на БДИК
на: [email protected] или чрез попълване на форма на адрес: https://bulsic.org/kongres/, както следва:

Представяне на собствен опит – до 15 септември 2017 г.

Интересни клинични случаи и Усложнения при перкутанни коронарни интервенции – 1 октомври 2017 г.

След тези дати съответните материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение
Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
След одобрение от страна на Организационния комитет, за което ще бъдете
уведомени с писмо, Вашата устна презентация, постер, представяне на клиничен
случай или усложнения ще бъдат включени в програмата на конгреса.

Изисквания за представяне по време на конгреса
За представяне на място, по време на конгреса, устните презентации следват да бъдат
изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност десет минути.
За представяне на място, по време на конгреса, клиничните случаи и представянето на
усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с
продължителност осем минути. В програмата ще бъдат предвидени четири минути за
дискусия след всяко представяне на клиничен случай или усложнения.
Изискванията по оформлението на постерите ще изпратим допълнително в
одобрителното писмо.

Ще се радваме да се възползвате от възможността да участвате активно на един от
най‐важните форуми на инвазивната общност в България.
Приложено Ви изпращаме предварителна рамка на програмата на предстоящия
конгрес.

В случай на възникнали въпроси, моля да се свързвате с: Деница Йонкова /Конгреси и
събития/, [email protected]

С уважение,
Организационен комитет на БДИК

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy