Членство


Членство

Как да стана член?

Членуването в Дружеството е доброволно. Член на Дружеството може да бъде всяко пълнолетно физическо и юридическо лице, което е съгласно с целите на Дружеството и средствата за тяхното постигане, спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите актове на органите на Дружеството и плаща редовно членския си внос.

Нови членове в Дружеството освен неговите учредители се приемат по решение на Общото събрание след подаване на молба от кандидата до Председателя, придружена от декларация, че са запознати с настоящия устав

Устава на Дружеството

и че са съгласни да го спазват. В едномесечен срок от получаването на молбата Председателят я представя пред Общото събрание.

Всеки член на Дружеството има право да участва дейността на Общото събрание, да бъде избиран в органите на управление на Дружеството, да осъществява контрол върху дейността на Дружеството и работата на неговите органи на управление , да бъде информиран за дейността на Дружеството, да се ползува от имуществото на Дружеството и от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден Устава.Дружество по Интервенционална Кардиология.