СБАЛССЗ „Св. Екатерина“

Клиника по кардиология се състои от:

– Приемно-консултативни и диагностични кабинети;
– Общо кардиологично отделение;
– Интензивно кардиологично отделение;
– Отделение за неинвазивна диагностика;
– Отделение за инвазивна диагностика и лечение;
– Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер- дефибрилатор и ресинхронизиращо лечение;
– Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации;
– Отделение за долекуване на пациенти със ССЗ;

Приемно-консултативни и диагностични кабинети и отделение за неинвазивна диагностика – осъществяват диагностично консултативна и лечебна дейност, прием на пациенти за болнично лечение, като разполагат с най-съвременна апаратура:

– Електрокардиография ;
– Трансторакална – 2D, 3D ЕХО кардиография;
– Трансезофагиална ЕХО кардиография;
– Контрастна ЕХО кардиография;
– Тъканен Доплер, Доплер на съдове;
– Стрес –Ехо кардиография;
– ЕКГ стрес – тест;
– 24-часов ЕКГ – Холтер;
– 24-часов АН – Холтер;
– Функционално изследване на дишането.

Клиника по кардиология разполага с общо 42 легла и осъществява качествено и съвременно лечение на пълната гама сърдечно-съдови заболявания в съответствие със Стандарта по кардиология и световния опит.

Отделение за инвазивна диагностика и лечение – разполага с три ангио зали, разположени в непосредствена близост до интензивните звена и операционния блок. Същите са осигурени с централно подаване на медицински газове, климатизация на операторското и манипулационното помещения, необходимата база, условия и средства за подготовка и следманипулационни грижи на пациентите.

Базовата апаратура на отделението е съвременна, с дигитално архивиране и с възможности за различни видове прецизни изчисления и триизмерно изграждане на образите.

Отделението разполага с два апарата за интраваскуларно коронарно ултразвуково изобразяване (IVUS), Volcano , FFR /оценка на степента на коронарните лезии/ благодарение, на което диагностиката, коронарната ангиопластика и проследяването на стентирането се доближават до най-добрите световни стандарти. NOGA аппарат /единствен в България/ за оценка на миокардна виабилност. Използват се съвременни консумативи за диагностика и интервенционално лечение на сърдечно – съдовата патология в т.ч. коронарно, каротидно, периферно стентиране, ротаблация, тромбаспирация, ендопротезиране на аорта и перкутанно клапно протезиране, затваряне на междупредсърдни и междукамерни дефекти и лечение на други сърдечни малформации.

Персоналът е висококвалифициран и специализирал у нас и в чужбина за осъществяване на горепосочените процедури, като перкутанното клапното протезиране се извършва единствено в СБАЛССЗ “Св. Екатерина”.

Ендопротезирането и периферното стентиране – в единични ангиографски лаборатории на територията в страната.

Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращо лечение – консултира, диагностицира и лекува пациенти с ритъмно-проводни нарушения, като екипа първият, който въведе и разработи методиката за ресинхронизираща терапия при пациенти със СН, като и имплантация на кардио-вертер дефибрилатор.

Инвазивна диагностика, съвместно с отделението по образна диагностика, включваща:

– дясна сърдечна катетеризация;
– оксиметрия;
– определяне на минутен сърдечен обем;
– пулмоангиография;
– лява сърдечна катетеризация;
– лява вентрикулография;
– електромагнитна карта на лява камера /NOGA/;
– селективна коронарна ангиография;
– IVUS/вътресъдов ултразвук/ на коронарни артерии;
– FFR;
– аортография;
– каротодография;
– реновазография;
– периферна ангиография.

Инвазивни кардиологични лечебни процедури, съвместно с отделението по образна диагностика, както следва:

– коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент;
– интракоронарно имплантиране на стволови клетки;
– интрамиокардно имплантиране на стволови клетки с NOGA катетър;
– тромбаспирация;
– ротаблация;
– септална аблация;
– каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент;
– ренална ангиопластика с имплантиране на стент;
– периферна ангиопластика с имплатиране на стент;
– ангиопластика на венозни графтове с имплантиране на стент;
– митрална, аортна,пулмонална и трикуспидална валвулопластика;
– перкутанно аортно клапно протезиране;
– ендопротезиране на аорта;
– перкутанно затваряне на вродени дефекти;
– перикардна пункция;
– имплантация на кава филтър;
– имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри;
– имплантация на автоматичен кардиовертер(дефибрилатор);
– ресинхронизираща терапия;
– поставяне на интрааортен контрапулсатор;
– Интервенционално лечение на БТЕ.

Началник клиника по кардиология – доц. Ю Джоргова –MD PhD, FESC, FACC, FAHA, past-president на Бългаското Кардиологично дружество и на Дружеството по Интервенционална Кардиология, Национален Ръководител на Европейския Проект “Stent for Life”, Републикантски консултант по кардиология, Носител на почетен знак «Български Лекар» и «Лекар на България».

Специалности – Вътрешни, Кардиология, Инвазивна кардиология.

Доц.д-р Ю.Джоргова е един от основателите на Болница «Св.Екатерина» и един от доайените на инвазивната кардиология в България. Първа въвела и утвърдила методики като ангиопластика при ОМИ, радиалната техника, използване на балонна помпа при кардиогенен шок, перкутанна ангиопластика при стволова стеноза,имплантация на стволови клетки, транскатетърно клапно протезиране и др. Специализации в Холандия, САЩ, Франция.

Доц. д-р Диана Трендафилова – MD, PhD, FESC, началник кардиологично отделение.

Специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Инвазивна кардиология.

Утвърден специалист в областта на инвазивната кардиология, със специализации в Италия,Белгия,Франция,Германия. Член на УС на Българското Кардиологично Дружество и Председател на Дружеството по Интервенционална Кардиология,Републикантски консултант по кардиология

Доц. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно,каротидно и периферно стентиране,имплантация на ендопротези на аортата,участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа,ротаблация,имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Д-р Борислав Ацев – главен асистент, Заместник Директор по Диагностично-консултативната дейност

Специалности- Вътрешни болести, Кардиология, Инвазивна Кардиология – утвърден специалист в областта на Кардиологията и Инвазивната Кардиология. Клиницист с богат клиничен и интервенционален опит, докторант на свободна докторантура

Специализации Германия,Турция, САЩ.

Д-р П. Кратунков – гл. ассистент, началник отделение за лечение на вродени сърдечни малформации,докторант на свободна докторантура

Специалности Педиатрия, Детска Кардиология, Инвазивна Кардиология – утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации при деца и възрастни. Специализации Холандия,Италия, САЩ.

Въвел за първи път в България затваряне на Междукамерен Дефект и затваряне на Парапротезни Регургитации.

Д-р Незабравка Чилингирова – гл. асистент , отделение за лечение на вродени сърдечни малформации.

Специалности Педиатрия,Детска Кардиология, – утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации при деца и възрастни.

Специализации Германия,Холандия и Англия.

Водещ експерт в областта на Детската Кардиология и Трансплантология.

Д-р Светослав Йовев – Началник отделение –кардиостимулация.

Специалности Вътрешни болести,Кардиология,Инвазивна Кардиология – Изграден специалист в областта на Кардиологията и електрофизиологията.Председател на Сдружение по електрокардиостимулация и електрофизиология, докторант на свободна докторантура

Въвел за първи път в България Ресинхронизираща терапия пти пациенти със сърдечна недостстъчност и комбинирана терапия на Ресинхронизиращо устройство и Кардиовертер-Дефибрилатор.

Специализации Германия,Италия,Чехия.

Д-р Пейо Симеонов – специалности -Вътрешни болести, Инвазивна Кардиология, III –та година специализант по кардиология,с богат опит в областта на ендопротезиране на аортата,каротидно и периферно стентиране,транскатетърно аортно клапно протезиране

Специализации Франция, Германия, Чехия, USA

Д-р Цветелина Дамянова – специалности -Вътрешни болести,Кардиология, Инвазивна Кардиология

Лекар –ординатор в кардиологично отделение с придобити умения в областта на инвазивната кардиология.

Д-р Надежда Христова– лекар-ординатор в кардиологично отделение,с опит в областта на неинвазивната кардиология и придобити умения в областта на инвазивната диагностика и интервенционално лечение на ССЗ

Д-р Жерар Шабани – лекар, ординатор в кардиологично отделение, III –та година специализант по кардиология, с придобити умения по ТТЕхоКГ, интереси в областта на инвазивната кардиология

Д-р Мая Стоилова – лекар-ординатор в отделение по кардиостимулация с много добър опит в областта на функционалната диагностика на ССЗ и придобити умения по кардиостимулация ,III –та година специализант по кардиология,

Специализации: Белгия.


Дружество по Интервенционална Кардиология.