МБАЛ „Токуда“

Отделение по Кардиология МБАЛ „Токуда Болница София”

Кардиологичното отделение на МБАЛ “Токуда Болница София” е разкрито през Ноември 2006 година. В него се лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно или интервенционално лечение /Исхемична болест на сърцето – вкл. най-тежката й проява, а именно – острият миокарден инфаркт, клапни заболявания, перикардити, ритъмно-проводни нарушения, артериална хипертония, остра и хронична сърдечна недостатъчност, патология на периферните артерии – включително стеснения на сънните и бъбречните артерии, артерио-венозни малформации/.

В отделението се извършват някои сравнително нови и високотехнологични съдови процедури, които са уникални за страната, и които изискват високоспециализирана апаратура и специална квалификация.

Такива са: ендоаортно протезиране, каротидно стентиране, ангиопластика на периферни, висцерални и ренални артерии, ротаблация, затваряне на A-V фистули с койл, ендомиокардна биопсия, емболизация – напр. при тумори от съдов произход, поставяне на филтър на v. cava inferior при БТЕ и др.

От началото на септември 2007 МБАЛ „Токуда Болница София” приема и лекува спешни пациенти с инфаркт. Болницата фигурира в списъка на Министерството на здравеопазването на лечебните заведения, към които Бърза помощ препраща пациенти с остър миокарден инфаркт. МБАЛ „Токуда Болница София” е първата частна болница, която влиза в спешния график и ще прилага първична ангиопластика. Това е най-модерният и ефикасен метод за лечение на такива пациентни. Отделението работи със специални японски катетри за аспирация на тромб.

Отделението по „Инвазивна кардиология” в „Токуда” разполага с всички необходими условия за интензивно лечение на спешни кардиологични пациенти, включително средства за подпомагане на сърдечната дейност като балонна помпа, както и възможност за незабавно насочване към кардиохирургичната клиника на болницата при необходимост.

Амбулатория

Кардиологичният Диагностично-консултативен център разполага с четири консултативни кабинета, функционален сектор и сектор по електрокардиостимулация. Консултативните кардиологични кабинети в ДКЦ “Токуда” предлагат възможности за амбулаторна диагностика и проследяване на всички сърдечно-съдови заболявания чрез най-съвременните и високотехнологични методи.

Във функционалния сектор се извършват високоспециализирани изследвания като:
– Работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка
– Холтер ЕКГ мониториране
– 24 часово мониториране на артериално налягане
– Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии
– Венозен Доплер на долни крайници
– Ехокардиография, включително трансезофагеална.

Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение (General Electric- Vivid 7) с уникални за България диагностични възможности.

Стационар

Отделението по инвазивна кардиология разполага с 41 легла в стаи с централна климатизация, включително 10 самостоятелни единични стаи, както и три луксозни стаи с удобства за пребиваване на придружител с възможност за непрекъсната телефонна, телевизионна и интернет връзка.

За първи път тук е въведена модерна безжична система за телемониториране на ЕКГ и хемодинамичните показатели, която не налага „приковаване” на пациента към леглото.

Изследвания

Изследвания и интервенции

Функционален сектор

В него се извършват високоспециализирани изследвания като работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка, Холтер ЕКГ мониториране, 24 часово мониториране на артериално налягане, Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии, венозен Доплер на долни крайници, ехокардиография, включително трансезофагеална. Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение (General Electric- Vivid 7) с уникални за България диагностични възможности.

Ангиографски сектор

Ангиографският сектор на Кардиологичното отделение разполага с две модерни ангиографски лаборатории, оборудвани с последно поколение bi-plane ангиографски апарати, в които се извършват месечно около 200 диагностични изследвания и инвазивни процедури /балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези/ по всички най-модерни, съществуващи в момента методики в света.


Дружество по Интервенционална Кардиология.