УМБАЛ „Св Анна“

Кардиологичната клиника се намира на първия и втория етаж на УМБАЛ „Св Анна”, София.
Разполага със стационар с 24 легла, Интензивен Кардиологичен Сектор с 8 легла, Катетеризационна лаборатория, неинвазивен сектор с Ехокардиография и функционално звено и сектор електрокардиостимулация.

Катетеризационната лаборатория е обурудвана със съвременна апаратура:

– ангиографски апарат AXIOM Artis, Siemens.
– IVUS, Volcano – апарат за вътресъдово ултразвуково изследване.
– FFR, Volcano – апарат за функционална оценка на коронарни лезии
– импедансен агрегометър Multiplate, Dynabyte за оценка на лечението с антиагреганти при високо-рискови коронарни интервенции.
– Arrow – балонен контрапулсатор
В клиниката работят водещи български кардиолози с голям опит в интервенционалното лечение на коронарната болест, придобити клапни пороци, хипертрофична кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност.


Доц. Божидар Финков – основател и завеждащ Кардиологичната клиника , доайен на интервеционалната кардиология в България, въвел у нас методите на коронарна балонна ангиопластика и стентиране, както и на перкутанната балонна валвулопластика на митрална и аортни клапи.д-р Низар Рифаи – шеф на катетеризационната лаборатория с 20 години опит в интервенционалната кардиология и изключителен талант в коронарните и клапни интервенции.
За контакти nizarrifai@ yahoo.comд-р Добри Хазърбасанов – завеждащ Интензивен Кардиологичен Сектор, с 16 години опит в интервенционалната кардиология и 4 години опит в Канада с лечение на сърдечна недостатъчност и програма за сърдечна трансплатация. За конртакти dobrih@ yahoo.comд-р Васил Велчев – завеждащ Сектор електрокардиостимулация, интервенционален кардиолог с богат опит в коронарните и периферни интервенции, каротидно и бъбречно стентиране. Въвел е метода за алкохолна аблация на септума при хипертрофична кардиомиопатия в България.д-р Цеца Велкова – ординатор към Катетеризационна лаборатория, специалист по вътрешни болести и кардиология, с 5 години опит в интервенционалната кардиология, спeциализирала в Швейцария. За контакти tsetsavelkova@ yahoo.comд-р Георги Маждраков – ординатор към Катетеризационна лаборатория, специалист по вътрешни болести и кардиология, с 5 години опит в интервенционалната кардиология, специализация в Франция. За контакти georgi_mazhdrakov@ yahoo.com


В катетеризационната лаборатория на”Св Анна” рутинно се извършват следните основни инвазивни и интервенционални процедури:

1. Диагностична коронарна ангиография, аортография и лявовентрикулография
2. Дясна сърдечна катетеризация с измерване на налягане, определяне на минутния обем с термодилуция и ангиография за диагностика на вродени и придобити сърдечни пороци
3. Транссептална катетеризация за измерваве на трансаортен градиент и като достъп за балонна митрална валвулопластика
4. Балонна ангиопластика на коронарни артерии /РТСА/ и имплантация на интракоронарни стентове
5. Първична реканализация и стентиране при остър миокарден инфаркт – 24 часово разположение
6. Реканализация на хронични тотални коронарни оклузии
7. IVUS и FFR оценка при коронарни интервенции
8. Балонна валвулопластика на Митрална клапа по метода на Иное
9. Балонна аортна, пулмонална и трикуспидална валвулопластика
10. Алкохолна аблация на септума при ХОКМП
11. Имплантиране на постоянни кардиостимулатори /пейсмейкъри/
12. Кардиоресинхронизираща терапия със CRT апарати
13. Каротидно стентиране
14. Стентиране на бъбречни, илиачни и фемурални артерии
15. Перкутанна балонна фенестрация на перикарда при рецидивиращи перкардни изливи
16.Имплантация на кава филтър при дълбока венозна тромбоза /ДВТ/ за профилактика на БТЕ
17. Ендомиокардна биопсия и екстракция на чужди тела от съдовата система и сърцето
18. Пулмоангиография, катетърна тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм/БТЕ/

От началото на 2004 г. досега в клиниката са извършени над 10 000 катетеризации, в това число над 5 000 коронарни и некоронарни интервенции. Успеха и безопасността при всички извършвани процедури cа на ниво общоприето в света за стандарт на добрата медицинска практика. Интервенционалната кардиология на УБ “Св Анна” е референтен център за сложни и рядко срещани процедури изискващи най – високо ниво на експертиза, като реканализации на хронични оклуизии, високо-рисково стентиране на коронарни и периферни артерии, интервенционално лечение на хипертрофична и дилатативна миокардиопатия, клапни валвулопластики и остър белодробен емболизъм.


Дружество по Интервенционална Кардиология.