Как да стана член?

Нови членове в Дружеството, освен неговите учредители, се приемат по решение на Общото събрание след подаване на молба от кандидата до Председателя, придружена от декларация, че са запознати с настоящия устав.
Още информация

Обща информация

Членуването в Дружеството е доброволно.

Член на Дружеството може да бъде всяко пълнолетно физическо и юридическо лице.

Всеки член на дружеството е съгласен с целите на Дружеството и средствата за тяхното постигане, спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите актове на органите на Дружеството и плаща редовно членския си внос.

Нови членове

Нови членове в Дружеството освен неговите учредители се приемат по решение на Общото събрание след подаване на молба от кандидата до Председателя, придружена от декларация, че са запознати с настоящия устав и че са съгласни да го спазват.

В едномесечен срок от получаването на молбата Председателят я представя пред Общото събрание.

Права на членовете

  • Да участват дейността на Общото събрание.
  • Да бъдат избирани в органите на управление на Дружеството.
  • Да осъществяват контрол върху дейността на Дружеството и работата на неговите органи на управление.
  • Да бъдат информиран за дейността на Дружеството.
  • Да се ползват от имуществото на Дружеството и от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден в Устава.

Устав на Българско Дружество по Интервенционална Кардиология