Устав

Дружество по Интервенционална Кардиология е основано на 10 октомври 2011 г. в град София, на основание и чл. 19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска.
Вижте устава
Раздел I

Статут, наименование, седалище и срок

Чл. 1. Наименование

1. Дружеството е с наименование „ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ“ и е обществено, независимо, неполитическо, научно и доброволно сдружение с идеална цел.

2. На латиница наименованието на Дружеството се изписва, както следва: „BULGARIAN SOCIETY OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY“.

3. Наименованията на клоновете на Дружеството се образуват, като към наименованието на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

4. Наименованието на Дружеството заедно с указания за седалището, адреса, данните за съдебната регистрация, данъчния номер и номера на регистрацията в БУЛСТАТ трябва да бъдат посочвани в издаваните от Дружеството документи и книжа и във водената от него кореспонденция.

Чл. 2. Седалище и адрес

Седалището и адресът на Дружеството са в град София, община „Триадица”, ул. „Свети Георги Софийски“ № 3.

Чл. 3. Срок

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Раздел II

Цели и дейности

Чл. 4. Цели на Дружеството

Дружеството се учредява и ще извършва дейност за постигане на следните
цели:

1. Съдействие за запознаване, разпространяване, пропагандиране и внедряване в България на най-съвременните постижения в инвазивните методи за диагностика и интервеционните методи за лечение на сърдечно – съдовите заболявания.

2. Съдействие за развитието на научните изследвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания.

3. Съдействие за издигане на професионалното равнище, усъвършенствуване и специализация на членовете на Дружеството в България и в чужбина.

4. Подпомагане на международните контакти на членовете на Дружеството;

5. Подпомагане издаването на специализирано научно списание, в което членовете на Дружеството ще публикуват научни статии с предимство.

6. Осъществяване на международно сътрудничество и прояви, съдействащи за развитието на инвазивната кардиология.

7. Съвместна работа с държавните, обществените и частни органи и организации със сродни цели.

Чл. 5. Средства за постигане на целите

Определените в чл. 4 цели Дружеството ще постига чрез:

1. Съдействие за разпространяването и внедряването в страната на новите методи в областта на интервеционалната кардиология.

2. Разработване на програми и проекти за развитие на интервеционалната кардиология, за издигане на професионалното ниво на специалистите, работещи или интересуващи се от тази област.

3. Организиране на единна и стандартна методология за извършване на интервеционални процедури.

4. Организиране и подпомагане на проучвания и осъществяване на научно- методическа помощ в областта на интервеционалната кардиология.

5. Представителство и защита на интересите на членовете на Дружеството пред български и чуждестранни сродни организации.

6. Провеждане на теоретични занимания във формата на курсове, семинари, конгреси, конференции, срещи и други подобни мероприятия, третиращи проблемите на интервеционалната кардиология.

7. Участие в чмеждународни мултицентрови проучвания в областта на инвазивната кардиология.

8. Предлагане на различни законодателни, научни и морално-етични мерки и действия за повишаване степента на развитие на медицината и в частност на инвазивната кардиология до компетентните органи и организации – законодателна и изпълнителна власт, медицински институции и др.

Чл. 6. Вид на дейността

Дружеството се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

Чл. 7. Предмет на дейност

1. (изм. – ОС 09.10.2011 г.) За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО ще извършва допълнително стопанска дейност със следния предмет: подготовка, изработване и разпространение на печатни, аудио и видео материали за профилактиката и лечението на кардиологичните заболявания и здраве; съставяне и разпространение на информационни фондове; подготовка на научни разработки, техники и технологии за профилактика и лечение; организиране и провеждане на национални и международни научни и практически прояви – симпозиуми, конгреси, конференции, семинари и обучение в областта на интервенционалната кардиология; консултантска дейност; представителство на български и чуждестранни лица, работещи в областта на интервенционалната кардиология; друга допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с целите и основната дейност на СДРУЖЕНИЕТО и неограничена от закона.

2. Приходите от дейността на Дружеството се използват само за постигането на целите, посочени в чл. 4.

3. Дружеството не разпределя печалба от дейността си.

Раздел III

Органи – видове, правомощия, представителство

Чл. 8. Органи на Сдружението

Органи на Дружеството са:

 1. Общото събрание на членовете.
 2. Управителният съвет.
 3. Председателят.
 4. Контролно-ревизионната комисия.

Част първа

Общо събрание на членовете

Чл. 9. Статут на Общото събрание

Общото събрание на членовете е върховен орган на Дружеството.

Чл. 10. Състав на Общото събрание

Общото събрание се състои от всички членове на Дружеството.

Чл. 11. Правомощия на Общото събрание

(1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва този Устав.
 2. Приема други вътрешни актове, свързани с дейността на Дружеството.
 3. Избира и освобождава Председателя на Дружеството.
 4. Избира и освобождава останалите членове на Управителния съвет на Дружеството и определя техните функции (заместник – председател, научен секретар, изпълнителен секретар и касиер).
 5. Приема членове на Дружеството.
 6. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството.
 7. Взема решение за участие на Дружеството в други организации.
 8. Взема решения за преобразуването на Дружеството в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, за нейното вливане, сливане, разделяне и отделяне, както и за прекратяването на Дружеството.
 9. Приема основните насоки и програма за дейността на Дружеството.
 10. Приема бюджета на Дружеството.
 11. Взема решения относно дължимостга и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 12. Приема отчет за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност неговите членове.
 13. (изм. –ОС 25.02.2011 г.) Избира членовете и Председателя на Контролно-ревизионната комисия и приема отчета за дейността им.
 14. Разглежда жалби против решения и актове на другите органи на Дружеството и отменя тези решения и актове, когато същите противоречат на закона, на този Устав акт или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание не може да възлага на други органи правата за изменения и допълнения в Устава; за избор и освобождаване на Управителния съвет; за избор и освобождаване на Председателя; за преобразуването на Дружеството, за неговото вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване и за отмяна на решенията и актовете на неговите органи.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички другите органи на Дружеството и за неговите членове.

(4) Решение на Общото събрание, което е взето в противоречие със закона, с този Учредителен акт или с негово предходно решение може да бъде оспорено пред съда по регистрацията на Дружеството от всеки негов орган или от прокурора в едноседмичен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 12. Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква на заседания от Председателя най-малко веднъж годишно.

(2) Председателят е длъжен да свика на заседание Общото събрание по решение на Управителния съвет или по искане на най-малко 1/10 от неговите членове. В случай, че Председателят не свика Общото събрание в едномесечен срок от получаване на искането, то се свиква от съда по седалището на Дружеството по писмено искане на заинтересуваните или на натоварено от тях лице.

(3) (изм.ОС-25.02.2011 г.) Общото събрание се свиква с писменна покана, обявена в националния ежедневник вестник „Труд” и в сайта на Дружеството „bulsic.org най-малко един месец преди датата на заседанието. Поканата трябва да съдържа:

 1. Датата, часът и мястото на провеждане на заседанието на Общото събрание.
 2. Дневния ред.
 3. По чия инициатива се свиква Общото събрание.

Чл. 13. Кворум

(1) Общото събрание е законно, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Дружеството.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно независимо от броя на явилите се членове.

Чл. 14. Гласуване

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Членовете на Общото събрание могат да гласуват и чрез представител въз основа на писмено пълномощно. Едно лице може да представлява само един член на Дружеството. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, които се отнасят до:

 1. Heгo, съпруга/та му или негови роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен и по сватовство-до втора степен включително.
 2. Юридически лица, на които той е управител, член на управителните органи или в които може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 15. Вземане на решения

(1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) от присъстващите членове.

(З) Решенията за изменения и допълнения в този Устав, както и за преобразуване на Дружеството, за неговото вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове.

(4) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва
от председателстващия събранието и протоколчика и заедно с документите по свикването на Общото събрание се подрежда в протоколна книга.

Част втора

Управителен съвет

Чл. 16. Състав на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се състои от пет лица – членове на сдружението, които изпълняват функции на:

 1. Председател.
 2. Заместник – председател.
 3. Научен секретар.
 4. Изпълнителен секретар.
 5. Касиер.

(2) Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

Чл. 17. Мандат на Управителния съвет

Членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години.

Чл.18. Правомощия на Управителния съвет

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

2. Ръководи дейността на Дружеството в периодите между заседанията на Общото събрание.

3. Определя организационната структура на обслужващия персонал на Дружеството, реда и условията за назначаване и освобождаване на този персонал, правилата за контрол върху дейността на персонала и други вътрешни правила, свързани с нормалната работа на Сдружението.

4. Приема Правилник за дейността си.

5. Осигурява опазването и управлението на имуществото, на Дружеството.

6. Разпорежда се с имуществото на Дружеството при спазване изискванията на този Устава.

7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си.

9. Определя реда и организира извършването на дейността на Дружеството и
носи отговорност за това.

10. Взема решения по всички въпроси от значение за нормалната работа на Дружеството, които по закон или съгласно този Устава не спадат в правата на друг орган.

11. По предложение на Председателя изключва членове на Дружеството.

12. Определя Ликвидатор на Дружеството в случай на ликвидация.

Чл. 19. Заседания на Управителния съвет

(1) 3аседанията на Управителния съвет се свикват и. ръководят от Председателя най-малко веднъж месечно.

(2) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от заместник – председателя или от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в 7-дневен срок от получаване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 20. Вземане на решения от Управителния съвет

(1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, като гласуването от такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията за определяне на ликвидатор на Дружеството, за разпореждане се с имущество на Дружеството, за проекта за бюджет на Дружеството и за проект за отчет за дейността се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния.

(4) Всички останали решения се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако всички негови членове подпишат протокола за взетото решение без забележки и възражения.

(6) За своите заседания Управителният съвет води протоколи, които се подписват от председателстващия заседанието и от протоколчика и се подреждат в протоколна книга.

Част трета

Председател

Чл. 21. Изисквания към Председателя

За Председател на Дружеството се избира негов член, който е член и на Управителния съвет и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Чл. 22. Мандат на Председателя

Председателят се избира от Общото събрание за срок от две години и може да бъде преизбиран неограничено.

Чл.23. Правомощия на Председателя

(1) Председателят:

 1. Представлява Дружеството в отношенията му с трети лица.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 3. Съвместно с изпълнителния секретар и с научния секретар осъществява изпълнителната, научната и оперативно-разпоредителната дейност на Дружеството.
 4. Води Книгата за даренията и завещанията на Дружеството.
 5. Приема молби за приемане в Дружеството и за напускане на Дружеството.

(2) При смърт или трайна невъзможност на Председателя да изпълнява задълженията си неговите функции се изпълняват от заместник – председателя до избирането на нов Председател.

Част четвърта

Контролно-ревиозионна комисия

Чл. 24. Състав и мандат на Контролно-ревизионната комисия

(1) Контролно-ревизионната комисия се състои от три лица – председател и
двама членове, които се избират за срок от 2 години.

(2) Членовете на Контролно-ревизионната комисия не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

Чл. 25. Правомощня на Контролно – ревизионната комисия

Контролно-ревизионната комисия:

 1. Осъществява контрол над дейността на Управителния съвет и Председателя на Дружеството.
 2. Извършва ежегоден отчет за дейността си пред Общото събрание.
Раздел IV

Клонове

Чл. 26. Решения за откриване на клон

Дружеството може да открива клонове извън населеното място, в което се намира неговото седалище и в чужбина по решение на Общото събрание.

Чл. 27. Наименование на клон

Наименованието на клона се образува по реда на чл. 1, ал. 3 от този Устав.

Чл. 28. Приложим закон

Учредяването, дейността и закриването на клон в чужбина се урежда от закона на страната, в която клонът има своето седалище.

Раздел V

Права и задължения на членовете

Чл. 29. Възникване на членство

(1) Членуването в Дружеството е доброволно.

(2) Член на Дружеството може да бъде всяко пълнолетно физическо лице и юридическо лице, което е съгласно с целите на Дружеството и средствата за тяхното постигане, изпълнява Устава, решенията на Общото събрание и другите актове на органите на Дружеството и плаща редовно членския си внос.

(З) Нови членове в Дружеството освен неговите учредители се приемат по решение на Общото събрание след подаване на молба от кандидата до Председателя, придружена от декларация, че са запознати с настоящия Устав и че са съгласни да го спазват. В едномесечен срок от получаването на молбата Председателят я представя пред Общото събрание.

Чл.30. Права и задължения на членовете

(1) Всеки член на Дружеството има право:

 1. Да участва в дейността на Дружеството и в работата на Общото събрание.
 2. Да бъде избиран в органите на управление на Дружеството.
 3. Да осъществява контрол върху дейността на Дружеството и работата на неговите органи на управление.
 4. Да бъде информиран за дейността на Дружеството.
 5. Да се ползува от имуществото на Дружеството и от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден в този Устав.

(2) Всеки член на Дружеството е длъжен:

 1. Да внася членския си внос в определените от Общото събрание размери и срокове.
 2. Да спазва този Устав.
 3. Да изпълнява решенията на органите на Дружеството.
 4. Да работи за постигане на целите на Дружеството и за повишаване на неговия обществен авторитет.

(3) Упражняването на правата и изпълнението на задълженията на членовете не може да бъде предоставяно на други лица.

(4) Имуществените права и задължения на членовете при смърт на член- физическо лице или прекратяване на член-юридическо лице преминават върху неговите правоприемници.

(5) Всички други права и задължения на членовете освен имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 31. Отговорност на членовете

(1) 3а задълженията на Дружеството членовете не отговарят лично.

(2) 3а задълженията на Дружеството членовете отговарят до размера на дължимите вноски.

Чл.32. Прекратяване на членство

(1) Членството в Дружеството се прекратява:

 1. Чрез едностранно волеизявление до Председателя.
 2. Със смъртта или поставянето под запрещение на член – физическо лице.
 3. С прекратяването на член – юридическо лице.
 4. При изключване.
 5. При отпадане.
 6. При прекратяване на Дружеството.

(2) Прекратяването на членството чрез едностранно волеизявление настъпва от момента на депозиране на писменото волеизявление пред Председателя.

(3) При смъртта или поставянето под запрещение на член – физическо лице или при прекратяването на член – юридическо лице се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3 – ал. 5 от този Устав.

(4) Решение за изключване се взема по предложение на Председателя от Управителния съвет по отношение на член, чието поведение прави по-нататъшното членство несъвместимо (действия, насочени против целите на Дружеството, неизпълнение на решения на органите на Дружеството и др.). Решението за изключване се изпраща на изключения и подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаването му. Обжалването на решението спира неговото действие.

(5) Членството се прекратява при отпадане от Дружеството поради невнасяне на две поредни дължими вноски и поради системно неучастие в дейността на Дружеството, което се установява от Председателя по документите на Дружеството. Председателят уведомява писмено члена за отпадането му от Дружеството. Отпаднал член може отново да кандидатства за член в Дружеството по реда на чл. 29, ал. 3 от този Устав.

(6) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание или на съда по неговото седалището.

Раздел VI

Имущество и вноски

Чл. 33. Имущество

Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Сдружението.

Чл. 34. Източници за набиране на средства

Средствата на Дружеството се образуват от:

 1. Имуществените членски вноски, които правят членовете.
 2. Приходи от дейностите по чл. 7, ал. 1 от този Устав.
 3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 35. Имуществени членски вноски

(1) Имуществените вноски на членовете на Дружеството са равни по размер за всички членове.

(2) Размерът на имуществените членски вноски се определя от Общото събрание в края на всяка календарна година за следващата година.

(3) Имуществените вноски се плащат в брой при Председателя срещу издаден от последния документ на две равни части – до 31 януари и до 31 юни на годината, за която се отнася плащането.

Чл. 36.  Дарения и завещания

(1) В полза на Дружеството могат да се правят дарения и завещания безусловно и под условие.

(2) Предмет на дарение или завещание в полза на Дружеството могат да бъдат право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, дялови и акционерни участия, ценни книжа, права върху нематериални блага и др.

(3) Дружеството има право да откаже да приеме дарение или завещание, направено под условие, което е неприемливо за него според Председателя.

(4) Всяко дарение и завещание се вписва в специална книга за даренията и завещанията, която се води от Председателя.

Раздел VII

Ликвидация

Чл. 37. Процедура по ликвидация

При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на чл. 14 и чл. 15 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 38. Ликвидатор

Ликвидатор на Дружеството е определено от Управителния съвет лице.

Чл. 39. Имущество след ликвидацията.

Имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на неговите кредитори, се разпределя поравно между членовете на Дружеството.

Допълнителни разпоредби

1. Дружеството има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове.

2. За неуредените изрично в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Този Устав отменя Устава на Българското дружество по интервенционална кардиология, приет от учредителите на Дружеството на 14.04.1994 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 25.02.2011 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание, проведено на 09.10.2011 г.

Настоящия Устав акт бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра с еднаква сила – един за Дружеството и един за съда.