За Дружеството

Българското Дружество по Интервенционална Кардиология (БДИК) е основано през 1994 година като сдружение с нестопанска цел.

У С Т А В на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ” | Изтегли устава тук

Към днешна дата дружеството има над 140 члена.

С решение на Общо събрание от 20.10.2019 Управителният съвет на БДИК, пререгистран и в Търговския регистър, е в състав:

Председател – доц. д-р Васил Велчев

Зам.Председател – д-р Любомир Димитров

Научен Секретар – доц. д-р Кирил Карамфилов

Организационен Секретар – д-р Ивайла Желева

Касиер – д-р Николай Стоянов

Основни цели на дружеството са да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения я интервенционалната кардиология, да съдейства за издигане на професионалното равнище , усъвършенстване и специализации на членовете на Дружеството.

Да развива ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации и да подпомага международните прояви и контакти на членовете си.

Да организира самостоятелно, или да съдейства за организирането на конгреси, конференции, симпозиуми, работни срещи и други мероприятия, третиращи проблемите на интервенционалната кардиология.

Да предлага на МЗ, Висшите медицински заведения, НЗОК и други институции в страната становища по проблеми, свързани с интервенционалната кардиология.

Критерии на УС на ДИК за кандидатстване за образователен грант (посещение на международни прояви) към ДИК

Спонсор:

1.Задължителни условия за кандидатурата да бъдат:
a.владеене на английски език или официалния език на научния форум.
b.кандидатът да е член на ДИК.

2.Документи за кандидатстване:
a.молба в свободна форма , в която е посочен научния форум, за който се кандидатства
b.CV

3.Предимство ще имат кандидати, които са заявили активно участие (постер или презентация) на желания форум.

4.Краен срок за подаване на кандидатурата – до 3 месеца от началото на научното събитие.

5.На свое заседание УС разглежда кандидатурите в срок до 20 дни от подаване на молбите .

6.Всеки кандидат, получил образователен грант , представя кратък писмен доклад в свободна форма за впечатленията си от форума.

7.УС на ДИК си запазва правото да предостави възможност на ползвателя на научен грант да представи своите впечатления на регионалните клонови срещи.

8. „Управителния съвет на дружеството си запазва правото да определя размера на спонсорство.”

29.11.2011 г.


Нашата мисия

Основни цели на дружеството са да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения я интервенционалната кардиология, да съдейства за издигане на професионалното равнище , усъвършенстване и специализации на членовете на Дружеството.

Да развива ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации и да подпомага международните прояви и контакти на членовете си.

Да организира самостоятелно, или да съдейства за организирането на конгреси, конференции, симпозиуми, работни срещи и други мероприятия, третиращи проблемите на интервенционалната кардиология и да предоставя голям набор от образователни материали, клинични случаи, публикации и новини.

Да предлага на МЗ, Висшите медицински заведения, НЗОК и други институции в страната становища по проблеми, свързани с интервенционалната кардиология.


Членство

Как да стана член?

Членуването в Дружеството е доброволно. Член на Дружеството може да бъде всяко пълнолетно физическо и юридическо лице, което е съгласно с целите на Дружеството и средствата за тяхното постигане, спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите актове на органите на Дружеството и плаща редовно членския си внос.

Нови членове в Дружеството освен неговите учредители се приемат по решение на Общото събрание след подаване на молба от кандидата до Председателя, придружена от декларация, че са запознати с настоящия устав

Устава на Дружеството

и че са съгласни да го спазват. В едномесечен срок от получаването на молбата Председателят я представя пред Общото събрание.

Всеки член на Дружеството има право да участва дейността на Общото събрание, да бъде избиран в органите на управление на Дружеството, да осъществява контрол върху дейността на Дружеството и работата на неговите органи на управление , да бъде информиран за дейността на Дружеството, да се ползува от имуществото на Дружеството и от резултатите от неговата дейност по реда, предвиден Устава.Дружество по Интервенционална Кардиология.