Постдилатация при Перкутанни Коронарни Интервенции

Валери Гелев
Университетска Болницаза Спешна Медицина “Пирогов”, София

snim1

Рестенозата –ахилесовата пета на ПКИ

snim2

Предиктори на Инстент Рестеноза

• Специфични за пациента и лезията
• Размер на съда
• Дължина на лезията
• Захарен диабет
• Бъбречна недостатъчност
• Рецидивиращи рестенози
• Бифуркация ПКИ на дистален ствола на ЛКА

Процедурни
• Избор на размер-дължина, диаметър
• MLA след стентиране(< 5.0 mm2)
• Минимален луменен диаметър
• Недостатъчно експандиране на стента
• Остатъчна стеноза
• Малапозиция на стента
• Неравномерна дистрибуция на стратовете
• Използвана техника (предилатация, постдилатация, kissing balloon…)

Стент Специфични
• Материал
• Дизайн
• Обработка
• Покритие -полимер
• Медикамент
• Въвеждаща система

Importance of Intravascular Ultrasound (IVUS) over Angiography
• Alongside quantitative coronary angiography (QCA), IVUS provides important information in:
– Assessment of vessel/stent dimensions, particularly in small vessels1
– Achievement of greater MLD2
– Preventing undersizingof stents3
– Evaluation of abnormalities causing stent thrombosis4
– Detection of incomplete stent expansion
• At low pressures, IVUS will more accurately detect incomplete stent expansion than angiography5
• IVUS therefore has a significant role in helping to achieve OSD

Оптимална имплантация на стента

• Ангиографски критерии(MLD)
Минимален диаметър след стентиране > 80% от референтния за съда
= ( prox. + dist.)/2

• IVUS критерии –
Минимална площта на съда след стентиране (MLA)
BMS ‐7 mm2
DES ‐5 mm2

snim3

Оптимална имплантация на стента

snim4

snim5

Честотана Субоптимално Стентиране

snim6

Субоптимално Стентиране

snim7

Причини за Субоптимално Стентиране
• Подценяване диаметъра на третираната артерия
ангиографската оценка подценява диаметъра на съда с повече от 1мм
при 71% от съдове с <2,75 мм
при 49% от съдове с >2,75 мм
• Характеристика на лезията
↑обем на плаката
фиброза
калцификати

snim8

snim9

snim10

Причини за Субоптимално Стентиране

Несъответствие между предвидените от производителите и реално постигнатите при имплантирането диаметри

snim11

Постдилацията с NCбалони при високо налягане е доказан метод за оптимизиране на резултатите от стенирането,
успоредно с подходящ подбор на дължина и диаметър на стента

snim12

snim13

Постдилатацията с NC балон удвоява честотата на оптималната стент имплантация,както и значимо увеличение на минималната площ настента (MSA).

NC балони

Предимства
•Увеличаване на налягането не води до увеличаване на обема(размера).
•Позволяват значително по‐високи налягания на раздуване.
•Упражняват по‐голяма сила на натиск върху неподатливи лезии,без опасност от преразтягане на останалта част на съда.
•По‐висока ефикасностпри дилатация отколкото обикновен балон.
•Предвидим и еднакъв по цялатаси дължина диаметър на NCбалона при високи налягания.
•Позволява значително увеличение на минималната стентирана площ.
•Не позволвапреразтягане на съда и евентуални руптури.
Недостатъци
•По‐ригидни и с по‐голям профил.

snim14

snim15

snim16

61 год.пациент
Стволова стеноза и двуклонова КБ.
02.2007 –ПКИ на ЛАД с имплантация на 2 стента
11.2008 –ПКИ на ДКА с имплантация на 2 стента

snim17

snim18

snim19

snim20

snim21

Кога се препоръчва постдилатация с NC балон

•Стентиране с ниско налягане(< 12 atm.)
•Наличие на тежка калциноза
•Наличие на плака с голям обем (високостепенна стеноза)
•Голяма разлика между проксимален и дистален референтен диаметър на съда
•Остиални лезии
•Бифуркационни лезии със стентиране на страничния клон
•Дълги лезии с необходимост от поставяне на много стентове
•Стентиране на малки съдове
•Дифузни инстент рестенози

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy