Дългосрочно прoследяване на пациенти с PCI

Дългосрочно прoследяване на пациенти с PCI на непротектирана стволова стеноза с BMS
Ю. Джоргова, Д.Трендафилова, И. Желева, П. Симеонов, Б. Славчев, УБ” Св. Екатерина “

Защо стволът на ЛКА е толкова важен?
picture1

– ЛКА – кръвоснабдява около 75% от сърдечния мускул
– патологията, клиничното значение, Dx и Tx – различни от тези при другите сегменти на коронарните артерии.
– стволова стеноза – 4-10% от пациентите със СКАГ.
– по-висок риск от смърт

Определение
Като сигнификантна стенозата на ствола на ЛКА (стволова стеноза) се формулира като ≥ 50% стеснение на лумена
picture11

Особености
Около 2/3 от стволовите стенози включват дистален сегмент – бифуркацията.
picture12

Терапевтично поведение PCI

Настоящи препоръки за интервенционално поведение при пациенти със стволови стенози
Class IIb C в ESC guidelines (2005) и Class III в ACC guidelines (2006) при пациенти подходящи за CABG.

Цел
Дългосрочно проследяване при пациенти с ИБС и PCI на непротектирана стволова стеноза с BMS за периода януари 01.2001 – 01.2007 в УНСБАЛ “Св.Екатерина”

За периода 01.2001 -01.2006 в УНСБАЛ “Св.Екатерина”са проведени PCI на непротектирана стволова стеноза с BMS на 51 пациента

Средна възраст на пациентите – 41-78 год.
picture13

picture14

За периода 01.2001 -01.2006 в УНСБАЛ “Св.Екатерина”са проведени PCI на непротектирана стволова стеноза с BMS на 51 пациента

picture15

picture16

За периода 01.2003 -01.2006 в УНСБАЛ “Св.Екатерина”са проведени PCI на непротектирана стволова стеноза с BMS на 51 пациента

picture17

picture18

Медикация
– 10000Е хепарин – интрапроцедур
– IIbIIIa рец.антагонисти (РеоПро, Аграстат) – при 12 пациента ( 4 с ОМИ и 7 с НАП)
– Tиклид – 2х 250 мг ( до 2003), след което Клопидогрел 300 – 600 мг насищаща доза и 75 мг поддържаща (за период до 1 год.),
– Аспирин – 325 мг (100 мг/дн)
– Β блокер, АСЕ- инхибитор, статин – висока доза, диуретици (в зависимост от ЛК функция)

Резултати
Пациентите са клинично проследени за непосредствено и отдалечено развитие на:
– Смърт, рe-МИ, рецидив на АП и провеждането на повторна интервенция до 30-я ден, 6-я месец, 12–и месец, след което веднъж годишно.
– При всички от тях е проведено физикално изследване, ЕхоКГ и при липса на противопоказания – работна проба.

Ре-СКАГ – при 8 симптоматични пациента и 15 асимптоматични

Процедурен успех – 98,1% (1 пациент с тромбоза на ствола и кардиогенен шок)
picture19

Големи усложнения – 1 година
picture110

Големи усложнения – 3 години
picture111

Дискусия
– От всичко 8 пациента с регистрирана рестеноза при 6 от тях е третиран дистален ствол – при 4-ма е използвана техника с 2 стента (насочени за CABG) и 2-ма с техника 1 стент + kissing към Cx (RIM)- насочени за DES.
– Ниският процент рестеноза може да бъде обяснен с големия калибър имплантиран стент, добрата апозиция на стента с високо инфлационно налягане – 16-20 атм., некалцирани лезии и преобладаващата техника с 1 стент и final kissing.

Клинични случаи
picture112

Клиничен случай
picture113

Изводи
Непротектираната стволова стеноза е предизвикателство

Стентирането на непротектирана стволова стеноза е алтернатива на CABG при пациенти с висок риск от хирургия или с ОКС и пациенти със САП, отказващи хирургично лечение.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy