Предложение за образователен грант

Уважаеми членове на Българското Дружество по Интервенционлна Кардиология

От Boston Scientific, на която „Маримпекс 7“ ЕООД е представител за България, постъпи предложение за образователен грант за спонсориране на един специалист по инвазивна кардиология за участие в събитието организирано от Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), което ще се проведе в периода 07-11.09.2019 в Барселона, Испания.

На участника ще бъдат поети пътни разноски, настаняване и такса за регистрация за участие в събитието.

Спонсорираното лице е желателно да отговаря на следните условия:

  1. Да отговартя на критерии на УС на ДИК за кандидатстване за образователен грант (посещение на международни прояви) към ДИК от 29.11.2011,
    публикувани на сайта на дружеството – www.bulsic.org
  2. Да бъде специалист по интервенционална кардиология
  3. Да притежава значителен опит в областта на интервенционалната кардиология
  4. Желателно е кандидатът да бъде хабилитирано лице

Поради краткият срок разчитаме на бърза реакция от страна на желаещите.

Кандидатурите да се подават на мейл до Ивайла Желева – организационен секретар на Дружеството – [email protected]

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy