Аортоостиална стеноза на LM

Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.А.М. 57г. Мъж
Постъпва от районна болница,където регистрирали на фона на болка и еквиваленти на ОЛС динамика в ЕКГ
Несистемно лечение на АН от 5г.
Пушач

Статус- без отклонения от нормата
ЕКГ-По време на изява на болка динамични промени на Т вълната  в долнолатералните отвеждания.
Ехокардиография-ФИ 65%Без нарушения в сегментната кинетика на ЛК в покой.

СКАГ- достъп  a.rad.dextra
Двуклонова коронарна болест
60% аортоостиална стволова стеноза и 80% проксимална стеноза на LAD
RCA 80% стеноза проксимално и дистална на PL 70% стеноза

Стратегия:
Оперативна реваскуларизация-категоричен отказ
След балонна предилатация стентиране на среден участък на LAD ,след което аортоостиалната стеноза

Водещ катетър-ХВ 4 – 7Fr
3 бр.Balans middleweicht
Балон – Pantera 4,0/15
Стент – Co-Cr 4,0/23 и 4,5/16

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy