Стент за Живот България 2011

Джоргова, Ю.

2008г -Европа и САЩ приеха първичната ангиопластика като лечение на избор при ОМИ категорично спасяващо човешки живот

Европейска инициатива за логистиката при съвременното лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт /ОМИ/

Мисия

Да се увеличи използването на първична ангиопластика за лечение на пациенти със /ОМИ/ с цел понижаване на смъртността

Пилотен проект – България, Гърция, Турция, Франция, Сърбия и Испания.

Цели на Стент за живот в България

•600 PPCI /млн население или 70% от всички STEMI до 2012
•Достъп до PPCI за 99% от населението
•Равномерно покритие в страната на 24/7 ангиографски лаборатории, осъществяващи интервенционално лечение при STEMI

Кой стои за SFL България ?

• Българското кардиологично дружество
• Българското дружество по интервенционална кардиология
• EAPCI;ESC;EuroPCR
• МЗ;НЗОК
• Партнъори от индустрията

ESC/EAPCI General Assembly
Barcelona, Aug 31, 2009

Логистика на изграждане на мрежа

• Компоненти
– Ангина
– Единен телефонен номер (112)
– БМП
– 12 канално ЕКГ,дефибрилатор
– Телефонен контакт с инвазивна лаборатория
– Обучени екипи на БМП
– ЕКГ телеметрия
– Доболнично лечение(обезболяване;ASA;Plavix;UFH;тромболиза?)

• Организация
– Сътрудничество м/у БМП,болница с инвазивна
лаборатория, болница без инвазивна лаборатория.
– Водеща роля на кардиолозите
– Ангажиране на политици(МЗ,местни структури)
– Публични кампании
– НЗОК
– Финансова подкрепа
– Образование
– Регистър

• Водещата смъртност в страната е от сърдечносъдови заболявания – 67%
• Водеща причина за инвалидизация са сърдечносъдовите заболявания – 50%
• Основна икономическа тежест за обществото са сърдечно-съдовите заболявания.
• Липсва държавна стратегия за овладяване на положението.
• Липсват инвазивни лаборатории.
• Липсват обучени кадри.
• Замразена програма за специализация и сертифициране на нови кадри.

• Средна цена на болен с коронарна болест в България -35 евро
• Средна цена на болен с коронарна болест в Германия -413 евро

2008 – 2011 Ключови постижения

•Нови препоръки за лечение на ОМИ.
•Нови алгоритми за транспорт на пациентите с ОМИ до болници с инвазивни лаборатории.
•Оптимално покритие на страната с инвазивни лаборатории, работещи 24/7.
•Обучение на кадри на БМП, ОПЛ и кардиолози.
• България избрана за пилотна държава за публична кампания.
• Въвеждане на регистър.

Брой pPCI в България за 2007- 2010

Смъртност ОМИ България 2008- 2010

СМЪРТНОСТ ОТ ОМИ

ОМИ – 2011г

Незадоволителна здравна култура
• По малко от 35% от здравно осигурените преминават на профилактичен преглед
• Всеки десети провежда самолечение
(недоверие?).
• Липсва интерес към здравна тематика
• Липсва целенасочено обучение в насока на здравословен начин на
живот
•Пациентите не знаят правата си в
•сферата на здравеопазването

Проблеми
• Липса на контрол на МЗ и НЗОК на пътя на пациента, мястото и вида на приложено лечение Реорганизация,обучение и отговорност на доболничната помощ (спешни звена,ОПЛ) Стриктно спазване на алгоритмите и районирането (контрол на изпълнението на заповед на МЗ)

Въвеждане на задължителен фиш към документацията на кл. пътека с цел минимизиране на нарушенията.

Проблеми и Решения

• Негативна настройка спрямо инвазивната кардиология
• Лоша здравна култура на пациентите
• Забавяне от страна на пациента за първичния контакт с БМП
-> Мащабна PR кампания
• Неспазване на районирането за транспорт до най близката катетеризационна лаборатория регламентирана със заповед на министъра
-> Въвеждане на Фиш за STEMI проследяване пътят на пациента (активно участие от страна на НЗОК и МЗ)
• Липса на качествен контрол в инвазивната кардиология
-> Въвеждане на регистър

PR – кампания

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy