ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ 11.11.2023

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ”, ЕИК 121484712 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №3, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 11 ноември (събота)  2023 година от 17:50 ч. в Гранд Хотел Милениум, гр. София със следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 10.2021 – 10.2023 г.
 2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.
 3. Приемане бюджета на дружеството.
 4. Гласуване за размера на членския внос – изискване по устав.
 5. Избор на Председател на дружеството.
 6. Избор на Управителен съвет.
 7. Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.
 8. Избор на Председател и членове на Експертно-етичната комисия.
 9. Обсъждане създаване на регистър на ОКС и комплексни коронарни интервенции.
 10. Представяне на създадения регистър за TAVI и обсъждане на възможностите за въвеждането му в ежедневната практика.
 11. Приемане на нови членове в дружеството.
 12. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:50 часа.

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy