Отворено писмо на Българско дружество по интервенционална кардиология

ДО:

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ ДО:

Д-Р ПЛАМЕН ЦЕКОВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

 

Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

КОПИЕ ДО

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Г-Н ПЛАМЕН ТАУШАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАЗП

Д-Р СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПО

СТАНОВИЩЕ

от

Българско дружество по Интервенционална кардиология (БДИК)

и

Националния консултант по Инвазивна кардиология

Относно: Организация за гарантиране на спешната инвазивна диагностика и интервенционално лечение на пациентите с остър миокарден ифаркт в България

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Острият миокарден инфаркт (ОМИ) е най-тежката форма на исхемичната болест на сърцето и основна причина за висока смъртност и тежка инвалидизация. Въвеждането на Първичната ангиопластика с поставяне на стент при пациенти с ОМИ е едно от големите постижения на Интервенционалната кардиология и е Златен стандарт при тези пациенти.

Усилията на световната медицинска общност се фокусираха върху ранното и ефективно лечение на пациентите с ОМИ и доведоха до промяна на препоръките и организационните мерки за решение на този социално-значим проблем.

България бе включена в европейската инициатива „StentforLife” в края на 2009 г., като към този момент статистически данни сочеха, че това живото-спасяващото лечение се прилагаше при едва 21% от пациентите с ОМИ.

В резултат на взетите мерки – равномерно покритие на страната с ангиографски лаборатории; 24/7 разположение за спешност;

изготвяне на алгоритми за бърз транспорт от звената на БНМП до дежурните лаборатории; провеждане на обучения на доболничните звена; заповед на министъра на МЗ за оптимизиране на организацията при инвазивна диагностика и лечение по спешност на пациентите с ОМИ с изготвяне на методично указание. В нея бяхасъгласувани, определени и утвърдени графици на дежурствата на оборудвани болници по градове и области с цел осигуряване на бърз и своевременен достъп на пациентите с ОМИ до дежурната катетеризационна лаборатория по всяко време на денонощието.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

След заседание на Общото събрание на Дружеството по интервенционална кардиология, на което единодушно решихме да Ви алармираме смущаващите тендеции, които отчитаме. В определени области на страната се наблюдава системно нарушаване на утвърдения от МЗ регламент при транспортиране на спешно болни с ОМИ до най-близката катетеризационна лаборатория, която е дежурна по смисъла на издадената от МЗ заповед.

Все повече стават сигналите по места за транспортиране на спешно болни пациенти с ОМИ от звената на БНМП до агресивни в пазарен смисъл болници с утвърдени корупционни практики, водещи често до транспортиране на пациента дори през няколко области. Това рефлектира в удължаване на времето до прилагане на лечението, а времето е един от основните предиктори за ефективността на процедурата, пряко корелиращ с клиничния резултат.

Така нареченият „златен час” при ОМИ означава отваряне на коронарната артерия в първите 90 мин. след запушването. За да постигнем такова скъсяване на времето и за да сме полезни на тези пациенти като прогноза , а не просто да отчетем процедурен успех, означава да имаме добра организация, твърди правила, съпричастност и отговорност на всички звена и нива участващи в лечението на пациентите с ОМИ.

В подкрепа на това твърдение са и статистическите резултати – скокът в обхващане на популацията пациенти с ОМИ достигна 56%, за което бяхме отличени от ESC Monitoring “Stent for Life”. Паралелно с това обаче България отчита тенденция към повишаване на смъртността от 4,4% на 6,1% (ESCmonitoringStentforLife).

Недостатъчният контрол на в регионалните звена на БНМП, в т.ч. и в София, както алармира доц.д-р Божидар Финков в пресата и проф.д-р Юлия Джоргова по време на последния конгрес на ДКБ, както илипсата на санкции за лабораториите, използващи корупционни практики – всичко това затваря порочния кръг и рефлектира негативно върху пациентите. Нещо повече – при това нарушаване на заповедта на МЗ се злоупотребява с изконното право на свободен избор пациента

Организацията и лечението на спешните пациенти следва да бъде Национална стратегия и да служи на обществото. Тя е критерий за нивото на здравеопазването в дадена държава и демонстрирането на двоен стандарт само ще ни изпрати отново на опашката в Европа по качество на здравеопазването. Конкуренцията е двигател на прогреса, но нека тя се подчинява на правила и всички да имат равен старт. Нека не използваме пазарния интерес като разменна монета с прогнозата на пациента.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Точната регламентация и строгите правила са задължителни, с оглед определяне в максимална яснота и детайлност на конкретните стъпки и незабавното вземане на необходимите мерки за изпълнение на главната цел – спасяването на човешкия живот, който е основна ценност и национален приоритет, както и гарантираното от Конституцията на Република България задължение на държавата за закрила здравето на гражданите. Ето защо ние предлагаме:

  1. Всеки един случай на спешен пациент с ОМИ, който е транспортиран извън обсега на дежурната катетеризационна лаборатория да бъде обект на щателна проверка и при откриване на нередности да се търси отговорност при откриване на нарушения. Особено заострено следва да бъде вниманието на МЗ в случаи с пациенти, транспортирани извън областта на дежурната катетеризационна.
  2. Да се вземат спешни мерки за ликвидирането на корупционните модели между некоректните болници и насочващите звена.
  3. Да се формулират точно правата на пациента за избор, като в частта за информираност пациента изрично се подчертае, че всяко забавяне увеличава риска и влошава прогнозата.
  4. Да се предприемат спешни мерки за контрол на качеството на извършената процедура съгласно световните практики за болнична организация и опитност на екипите.

 

Доц. д-р Диана Трендафилова, дм

 

Председател на

Българското дружество по

интервенционална кардиология

Доц. д-р Иво Петров, дм

Национален консултант по инвазивна кардиология

Председател на

Дружеството на кардиолозите в България

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy