Перкутанна терапия при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

Р. Касабов, И. Мануков, Д. Карагеоргиев, К. Буков, Г.Тонев, О. Лицанов, И. Дееничина, Ц. Цветковски
Клиника по инвазивна кардиология УМБАЛ “Св. Георги” гр. Пловдив

Хипертрофична обструктивна КМП
– Комплексно сърдечно заболяване с уникална патофизиологична характеристика и съвкупност от разнообразни морфологични, функционални и клинични признаци.
– Автозомно доминантно генетично сърдечно заболяване с честота 1:500.
– Според класификацията на КМП на АНА от 2006г – първична генетична КМП.
– Най-честата причина за ВСС при млади хора, включително спортисти.
– Първична миокардна хипертрофия
– Динамична обструкция на изходящия тракт на ЛК
– Диастолна дисфункция на ЛК
– Симптоми на задух, стенокардия и синкоп
– 25% от болните с ХКМП са с белези на обструкция
– 1% смъртност годишно

Терапевтични стратегии
– Конвенционално медикаментозно лечение
– Хирургично – миектомия
– Интервенционално – 1995 Sigwart за първи път алкохолна аблация на септален клон при ХОКМП

Индикации
1. Клинични
– симптомни, СН ІІІ – ІV фк
– рефрактерност към или странични ефекти от медикаментозното лечение
2.Хемодинамични
– градиент на изхода на ЛК > 30(50)mmHg
– медикаментозно провокиран вътрекамерен градиент > 50(100)mmHg
3.Морфологични
– SAM с обструкция
– вътрекамерен градиент
– дебелина на септума > 15(18)mm
– анатомично подходящ септален клон

Цел
Оценка на терапевтичната полза и възможните усложнения от провеждането на алкохолна аблация при болни с хронична обструктивна кардиомиопатия.

Протокол
– Временен пейсмейкър за 48ч
– Два артериални съдови достъпа
– Катетър в ЛК за измерване на вътрекамерен градиент и ЛВГ за проследяване на МР и с Доплер ЕхоКГ
– Канюлиране на лява коронарна артерия и СКАГ за избор на проксимален голям септален перфоратор
– Пласиране по водач на over-the-wire катетър
– 30 мин исхемия с контрол за РПН
– ЛВГ за динамика на МР
– Фракционирано инжектиране на 3-5мл 95% алкохол за 5 мин
– Контролна СКАГ
– Контрол на вътрекамерния градиент инвазивно и с Доплер ЕхоКГ

Материал и методи
– Осем пациента (Мъже – 5; Жени-3)
– Средна възраст 48,1±6,9 години
– Пикова СК-1832±562 IU/L
– Проследяване до 3ти месец

Резултати
picture1

picture11

ЕхоКГ оценка на градиента
picture12

Инвазивна хемодинамика
picture13

====================================================================================
За да гледате прикачените видео материали, трябва да изтеглите флаш плейър от тук!
====================================================================================

[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/07-06-28-103639_Tonchev_20070628_103639_0003.flv /] [flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/07-06-28-103639_Tonchev_20070628_103639_0005.flv /]

Усложнения
– Вътреболнична смъртност – 1 до 4%
– Пълен AV блок – първоначално до 50%, сега 5 до 15%. Един случай с пълен AV-block от представената група
– ДББ – 45 до 85%. Един случай от представената група.
– Удължаване на QRS – средно 30-35ms
– Проаритмогенен ефект
– Папиларно-мускулна дисфункция
– ОМИ – от дисекация или излив на алкохол в LAD
– Руптура на междукамерния септум

Обсъждане
– Алкохолната аблация води до незабавно и трайно намаляване на градиента на изхода на ЛК чрез достоверна редукция на септалната хипертрофия
– Установява се значимо подобрение на функционалния капацитет и качеството на живот
– Наблюдаваните пери и постпроцедурни усложнения са съпоставими с тези от други проучвания

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy