Роля на Тромбаспирация при първична PCI

Роля на Тромбаспирация при първична PCI на пациенти с остър миокарден инфаркт.
И.Петров, М.Контева, В.Пакеров, И.Мартинов, Болница “ТОКУДА” София

УВОД
Прилагане на тромбаспирационна система при пациенти с ОМИ при първична РСІ подобрява значимо кръвотока в третираната артерия при > 90% от случаите. Съществуват проучвания направени при пациенти с ОМИ и извършена първична РСІ плюс тромбаспирация, които показват значимо подобрение на кръвотока и ограничение на инфарктната зона.

Тромбаспирацията може да се осъществи по два механизма:
1. Директно с водещ катетър при големи тромби в проксимални сегменти на голям коронарен съд – LMA, LAD, RCA.
2. Експорт аспирация – със специален аспирационен катетър за тромби в проксимални, средни и дистални сегменти на коронарен съд.

Проучванията показват: сигнификантно намаляване на инцидентите с no- reflow феномен и side branches ефект при използване на тромбаспирационна система. Значимо снижаване на СТ-Т сегментна елевация, по- ниски пикови нива на СК-МВ и подобряване контрактилитета на лява камера.

В проучването EMERALD са наблюдавали 501 пациенти с ОМИ със СТ-Т елевация, третирани до 6-ти час от началото на симптомите. В групата с тромбоаспирация е установено значимо редуциране на елевацията, ограничение на инфарктната зона и редукция на късните инциденти спрямо контролната група.

Клинични доказателства за ефективност на системата за тромбоаспирация – Тhrombuster и при коронарен емболизъм.

Detection of von Willebrand Factor and Tissue Factor in Platelets-Fibrin Rich Coronary Thrombi in Acute Myocardial Infarction.
The American Journal of Cardiology, Volume 97, Issue 1, Pages 26-28
Yamashita, T. Sumi, S. Goto, Y. Hoshiba, K. Nishihira, R. Kawamoto, K. Hatakeyama, H. Date, T. Imamura, H. Ogawa

Japanese Heart JournalVol. 45 (2004) , No. 5 pp.861-866
Three Cases of Acute Myocardial Infarction Due to Coronary Embolism Treatment Using a Thrombus Aspiration Device Norihiko Kotooka1), Yoritaka Otsuka1), Satoshi Yasuda1), Isao Morii1), Atsushi Kawamura1) and Shunichi Miyazaki1)1) Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, National Cardiovascular Center

Заключение: Тромбоаспирацията е удачна и ефективна стратегия при пациенти с МИ, причинен от остър коронарен емболизъм.In this report, we describe three patients with acute myocardial infarction due to coronary embolism who were successfully treated using a thrombus aspiration device. Thrombus aspiration is shown to be a feasible and effective strategy for the treatment of acute coronary embolism. Key words: Myocardial infarction, Coronary embolism, Thrombus aspiration, Atrial fibrillation

picture14

В клиниката бяха третирани 12 пациенти с ОМИ, при които в хода на първична РСІ бе приложен тромбаспирационен катетър Тромбустер с отличен ангиографски резултат, възстановен ТІМІ ІІІ кръвоток. Пациентите бяха на възраст 35- 70г. При 3 от тях се използва 7F тромбаспирационен катетър, при останалите 9 болни се изнолзва 6F.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на тромбаспирационна система при пациентите с ОМИ подобрява кръвотока в таргетната артерия.
Дава възможност за по-добра визуализация на таргетната лезия.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy