Покана за ОС на БДИК 02.10.2021

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ”, ЕИК 121484712 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №3, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 02oктомври (събота) 2021 година от 16:30 ч. в Конгресен център Бургас със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 10.2019 – 10.2021 г.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане бюджета на дружеството.

4. Гласуване за размера на членския внос – изискване по устав.

5. Предложения за актуализиране на Устава.

6. Избор на Председател на дружеството.

7. Избор на Управителен съвет.

8. Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на Председател и членове на Експертно-етичната комисия.

10. Приемане на нови членове в дружеството.

11. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy