Интервентни процедури при вродени кардиопатии

Интервентни процедури при всм = Алтернатива на оперативното лечение

Интервентни процедури при ВСМ
– Балонна атриосептостомия – 1966г.
– Балонна валвуло/ангиопластика
* Клапни стенози
* съдови стенози
– Транскатетерно затваряне на комуникации
* Предсърдно ниво
* Камерно ниво
* Съдово ниво
– Имплантиране на клапи
– Хибридни процедури

Предимства на интервентното лечение
– Избягва се оперативната травма
– Няма оперативен цикатрикс
– Не сe използва екстракорпурално кръвообращение
– Няма усложнения от апаратната вентилация и продължителния престой в реанимация
– Болничният престой се скъсява от 12-14 на 2-3 дни
– Не е необходим рехабилитационен период

Усложнения след шнтервентна процедура
Големи усложнения
– смърт
– Хемодинамична животозастрашаваща декомпенсация, налагаща неотложно лечение
– Усложнения, които налагат хирургическа намеса –емболизация/счупване на устройството,пробив с хемоперикад/тампонада
– Значима анатомична или функционална лезия вследствие процедурата

Усложнения след интервентни процедури
– Малки усложнения – отзвучават след съответно лечение
* Ритъмно проводни нарушения
* Кървене от пункционното място
* Увреждане на съседни структури
* Тромбоемболизът
* Остатъчна лезия

ОБЩИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– Сепсис
– Анамнеза за сериозна инфекция до 1 мес. преди процедурата
– Данни за вътресърдечна тромбоза
– Противопоказания за ТЕЕ- езофагит, язва и т.н.
– Противопоказания за терапия с аспирин
– Невъзможност за получаване на информирано съгласие

Балонна валвулопластика
– Цел – премахване на клапна стеноза –пулмонална, аортна, митрална, трикуспидална – чрез разкъсване на срасналите комисури при раздуване на ригиден балон поставен на мястото на стеснението

picture211

Интервентно лечение на съдови стенози
нативни или следоперативни
– Коарктация на аортата
– Периферни пулмонални стенози
– Хирургични анастомози

БАЛОННА ДИЛАТАЦИЯ МОНТИРАНЕ НА СТЕНТ
picture212

Интервентно лечение на периферни пулмонални стенози
picture213

Транскатетърно затваряне на вродени комуникации
* Предсърдно ниво
– МПД-ІІ
– ПФО
* Камерно ниво
– МКД-мускулен, перимембранозен, постинфарктен
* Съдово ниво
– ПАК
– Абнормни съдове – МАРСА
– фистули

Транскатетърно затваряне на предсърдни комуникации
– Междупредсърден дефект- централно разположен секундум тип с достатъчни ръбове за поддържане на устройството

– “фенестър” след тотална каво-пулмонална анастомоза /операция тип “Фонтан”/при комплексни кардиопатии

– Отворен форамен овале- с парадоксална мозъчна емболия

Устройство на Amplatzer
picture214

picture37

picture381

Критерии за подбор
– Предсърден дефект секундум тип
– Значим ляво-десен шънт- Qp/Qs > 1,5 (дефект който подлежи на оперативно лечение)
– Диаметър под 35 мм
– Ръбове над 7 мм към коронарен синус, АV клапи, дясна горна белодробна вена, празни вени
– Достатъчно пространство да се помести ЛП диск = разтегнат диметър + 14 мм

picture215

picture216

picture392

Избягване на усложненията при транскатетърно затваряне
– Подбор на пациентите
– Оразмеряване на дефекта
– Избор на правилния размер дивайс
– Асептична техника
– Перипроцедурна хепаринизация
– Избягване на въздушна емболия
– Тестиране на стабилност
– Антиагрегантна терапия
– Антибиотична профилактика

устройства за затваряне на артериалния канал

Amplatzer duct occluder (ADO)
picture40

Detachalle coils (освобождаваши се спирали)
picture217

Показания за транскатетърно лечение на ПАК
– Голям дуктус без белодробна хипертония
– Тегло над 10 кг
– Подходяща анатомия /добре оформена ампула/
– “тихи” дуктуси /находка само с Ехо/

picture218

Затваряне на колатерали при цианотични ВСМ
picture219

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy