Обоснована ли е многоклоновата ангиопластика

Обоснована ли е многоклоновата ангиопластика при пациенти с ОМИ и многоклонова коронарна болест – И. Желева, Д. Трендафилова, В. Стоянов, М. Стоилова, Ю. Джоргова, УБ” Св. Екатерина“

Многоклонова КБ и ОМИ
Пациенти с STEMI
30 – 60% с многоклонова КБ*

* МКБ – ≥ 70% стеноза на ≥ 2 коронарни артерии

MAHI Experience 1999 – 2005

1101 пациенти с първично стентиране (841 BMS; 260 DES)
picture125

Многоклонова КБ и ОМИ
– МКБ е главен предиктор за ранната и отдалечена смъртност при пациенти с ОМИ.
– PCI на IRA е с благоприятен изход
– благоприятни ефекти от третиране на non-IRA не са ясни.

ЛК функция при пациенти с ОМИ и многоклонова КБ след 1-етапна и 2 –етапна многоклонова PCI
picture127

След 30-я ден ФИ на ЛК значително се повишава в групата с 1-етапна PCI в сравнение с 2-етапна PCI (p<0,01) След 180-я ден разликата е гранично сигнификантна ( p=0,052) Как и кога да се реваскуларизират многоклонови пациенти с ОМИ?

1. PCI само на IRA .

2. Едноетапна PCI на IRA и non-IRA.

3. PCI на IRA и на втори етап PCI на non-IRA (в хода на болничния престой или след 30 дни)

picture4
picture5

Цел
Ретроспективно проследяване на пациенти с ОМИ с ST елевация и многоклонова КБ, при които е проведена коронарна ангиопластика за периода 01. 2005 – 01.2007.

Материали и методи
picture51

Проследени пациенти с:
– STEMI до 6-я час;
поне още една сигнификантна стеноза на друг съд освен IRA, подходящ за PCI;
– успешна PCI на IRA.

Достъп – a.fem dex et sin /a.rad.dex
Провеждане на диагностична селективна ангиография.
Последваща интервенция – коронарна ангиопластика със стент.
Медикация – 10000Е хепарин, Клопидогрел 300 – 600 мг насищаща доза и 75 мг поддържаща (за период от 6 мес.), Аспирин – 100 мг/дн, IIbIIIa рец.антагонисти ( РеоПро, Аграстат) и др.

Характеристика на пациентите
picture52

Клинични и ЕхоКГ показатели
picture53

Ангиографска характеристика на IRA
picture54

Резултати
Клинично, ВЕТ, ЕхоКГ и по индикации СКАГ. На 1-я, 6-я месец и 1-та година
picture55

Клинично, ВЕТ, ЕхоКГ и по индикации СКАГ. На 1-я, 6-я месец и 1-та година
picture56

64 год.мъж с остър преден МИ
picture57

Персистира болка с промени в долните отвеждания – 2 мм ST депресия придружена от ритъмно –проводна патология
picture58

Да се дилатират ли RCA и Cx?
picture21

RCA – ДА !
picture59

Cx – на втори етап!


45 год.мъж с остър задно-латерален МИ

picture510

Хипотония, политопна камерна екстрасистолия, камерна тахикардия, персистираща гръдна болка!
picture511

Интерес представляват 4 пациенти oт 1-ва група, при които в хода на болничния престой поради рецидив на стенокардна симптоматика в ранния слединфарктен период се извърши реваскуларизация и на non-IRA.

Заключение
– Кардиогенният шок е една от ситуациите в която се приема, че многоклоновата PCI може да помогне.
– Настоящите данни не оправдават създаването на протокол за многоклоново стентиране ОМИ.
– Това може да е обосновано при определени пациенти.
– Потенциалните ползи трябва да натежат срещу необоснованите рискове – стратегията като цяло може да навреди.
– Голямо рандомизирано проучване с използването на нови, модерни техники е оправдано ( но дали ще бъде проведено?)

…………

Дотогава…
Стентирайте защото трябва и когато трябва да се стентира !

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy