Общо събрание на Дружеството 06.10.2012

П О К А Н А
Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 06.10.2012 год. от 18:00 часа в гр. София в зала ,,Мусала” /конгресен център/ на Интер ЕКСПО център София, при следния дневен ред:
1. Избор на организационен комитет за Националния конгрес 2013 г.
2. Приемане на нови членове в дружеството.
3. Разни.
Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.
При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18.30. часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy