Остър коронарен синдром, Съвременно лечение и Ролята на медиите

Д-р Низар Рифаи
УМБАЛ “Св.Анна”- София

V Национален симпозиум по интервенционална кардиология 7-9.10.2011г. София

Разпространени термини

– Стабилна стенокардия
– Нестабилна стенокардия
– Инфаркт на миокарда

Прогресия по месеци, години

Coronary Angioplasty – The Principle

Types of Stents

Остър коронарен синдром(ОКС)

– Нестабилна стенокардия
– Остър инфаркт на миокарда
– Нова класификация:
ОКС с ST –елевация (STEMI)
ОКС без ST –елевация (NSTEMI)

Патоанатомичен субстрат на ОКС

– Руптура или разязвяване на атеросклеротична плака
– Отлагане на тромби
– Емболизиране дистално от мястото на запушване на съда

Нестабилна плака

– Как се стига до нестабилитет на плаката?
– Кои плаки показват склонност към руптуриране?
– Ролята на инфекциозните агенти
– Хламиди? Вируси? Микроби?
Няма еднозначни отговори

Лечение – STEMI

Възстановяване на кръвотока (реперфузия)

1- Химично /медикаментозно/
2-Механично
3-Комбинация
4-Хирургия
5-Хибридни

Химична реперфузия /медикаментозно/
Фибринолиза – само при недостъпна катетеризационна лаборатория

Етапи / ОКС
– Начало на оплакванията
– Първи контакт с мед.персонал
– Поставяне на диагноза
– Транспорт до болнично заведение
– Настаняване в интензивно отделение
– Интервенционално лечение
– Наблюдение
– Рехабилитация и връщане към норм. живот

Коронарография Защо?

Проверка на коронарната анатомия и поставяне на точна диагноза
Бързо въстановяване на кръвотока
-медикаментозно
-Механично

Проблеми

Време от болка до болница/до Кат.Лаб.
(ср. 90мин),често 2-3 часа и по-вече

– Отлагане от самия пациент
– Транспорт в две посоки
– Формалности при приемане

Резерви

– Подобряване на медицинската информираност на населението
– Подобряването на организационната информираност на екипите на бърза помощ и “Джи Питата”
– Подобряване на транспорта
– Подобряване на организацията вътре в кардиологичните клиники с интерв. отделения

В Кат. Лаб.
– Достъп – феморален или радиален
– Диагностични снимки
– Медикаменти(антиагреганти,антикоаголанти и др.)
– Преминаване с водач
– Тромбаспирация
– Раздуване на балон
– Поставяне на СТЕНТ

Coronary Angioplasty
ASSESSING THE LESION

DILATING THE LESION

Coronary Angioplasty – Post Assessment

Заключение

Инвазивните методи при острия коронарен синдром са основни методи за диагностика и лечение поради:

– висока информативност
– голяма ефективност
– малък риск

Медиите имат много важна роля по отношение:
1. първичната профилактика:
– Борба с рисковите фактори
– Здравословно хранене
– Спорт
– Профилактични прегледи

Незадоволителна здравна култура

– По малко от 35% от здравно осигурените преминават на профилактичен преглед
– Всеки десети провежда самолечение (недоверие?).
– Липсва интерес към здравна тематика
– Липсва целенасочено обучение в насока на здравословен начин на живот
– Пациентите не знаят правата си в сферата на здравеопазването
– Трудно се ориентират в здравната реформа и не са наясно с детайлите на различните видове здравни услуги

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy