Покана за годишно Общо събрание на членовете на сдружението

 П О К А Н А

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 17 11 2013 год. от 13.00 . часа в гр. София .зала 2 на хотел Кемпински-Зографски .. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Отчен на контролно-ревизионната комисия

3. Приемане на бюджета на дружеството.

4. Избор на председател на дружеството .

5. Избор на УС

6. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия

8. Избор на нови членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на членове на експертнато-етичната комисия..

10. Приемане на нови членове в дружеството.

11. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от ..14.00. часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy