Покана за общо събрание на Дружеството

П О К А Н А

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08. 11. 2015 год. от 12.45 часа в гр. София зала 2 на хотел Кемпински-Зографски при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане на бюджета на дружеството.

4. Избор на Председател на дружеството.

5. Промяна в състава на Управителния съвет.

6. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

7. Избор на нови членове на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на експертно-етичната комисия.

9. Приемане на нови членове в дружеството.

10. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 13.45 часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy