REACH Registry март 2007

Ограничения на предишните регистри и проследявания

– Фокусирани върху специфични РФ или върху един симптом на заболяването
– Фокусирани предимно върху хоспитализирани пациенти или пациенти, лекувани в болнични условия
– Включващите критерии са строго ограничени
– Участващите страни са основно от Европа или Северна Америка

REACH Registry: наблюдение върху 68,000 пациенти от 44 страни, с висок риск за атеротромбоза

REACH Registry – цели :

Първична цел:
Оценка влиянието на класическите и нови РФ върху честотата на СС исхемични усложнения при пациенти с висок риск за атеротромбозна болест,базирана върху международни данни

Допълнителна цел:
Оценка на използваните стратегии за контрол на риска и 1-, 2-, 3- и 4-годишен изход при широка популация пациенти от извънболничната помощ, включваща различни географски региони и специалисти

REACH Registry >67,000 пациенти от 5,473 центъра* в 44 страни
picture231

Лекари по специалности, оценяващи СС риск (II)
Участие на ОПЛ (n=5,394)
picture232

REACH – критерии при включване
picture233

Характеристика на пациентите – базално ниво
picture234

~ 2/5 oт пациентите със СС заболяване имат мултисъдово засягане
~ 2/5 от 18,843 пациентите със СС болест имат атеротромбозна болест в други артериални територии
picture235

~ 3/5 oт пациентите със симптомна ПАД имат мултисъдово засягане
~ 3/5 от 8,273 пациенти с ПАД са с атеротромбозна болест в други артериални територии
picture236

~ 1/4 oт пациентите с ИБС имат и мултисъдово засягане
~ 1/4 oт 40,258 пациенти с ИБС имат атеротромбозна болест в други съдови територии
picture237

Класическите РФ за СС заболяване се проявяват и са чести при популацията на симптоматичните пациенти в базалната фаза
picture238

За подобряване контрола на СС риск
Guideline recommendations relevant to risk factors assessed in the REACH Registry*
picture239
*The REACH Registry протокол не изисква пациентит да бъдат лекувани съобразно ръководствата.
1. Pearson TA et al. Circulation 2002;106:388391.
2. De Backer G et al. Eur Heart J 2003;24:16011610.
3. American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28:S4S36.
4. Adult Treatment Panel III. National Institutes of Health, Publication No. 02-5215, September 2002.


Лечебните стратегии с доказан ефект върху РФ са в субоптимални режими при всички типове пациенти*

пациенти, които не получават лечение (% oт субпопулацията)
picture240

Субоптимален контрол на РФ при пациентите във всички включени в проучването държави
picture242

Заключение от анализа на базалните данни
– CС рисков профил е общ и съвместим между различните географски зони и тип на пациентите
– Много малко пациенти се представят с мултисъдово заболяване
– Лечебните цели не са постигнати при всички типове пациенти във всички географски региони
– Лечебните стратегии, утвърдени като ефективни, са системно подценявани при популациите от населението с висок риск

Големи странични СС усложнения и тяхната честота за едногодишно проследяване (първична крайна точка)

Едногодишна честота на усложненията : СС смърт, ОМИ, инсулт & комбинирани крайни точки
picture243

Едногодишна честота на СС усложнения съобразно възрастта
picture244

Едногодишна честота на СС усложнения съобразно пола
picture245

Едногодишна честота на усложненията: симптоматични vs само мултиплени РФ
picture246

Едногодишна честота на СС усложнения, разпределени съобразно болестни подгрупи
picture247

Едногодишна честота на СС усложнения като функция на броя симптоматични болестни локализации
Пациенти с ≥3 РФ, но без симптоматика се определят като 0, дори и при наличие на асимптомна каротидна плака или намален индекс глезен: ръка
picture248

Едногодишните СС усложнения са по-чести при пациенти с мултисъдова болест
picture249

Едногодишна честота на СС усложнения при пациенти с ИБС vs пациенти с мултисъдова болест
picture250

Едногодишна честота на НАП, съобразно съдовото засягане
picture251

Клинично приложение
Необходими са продължителни усилия за подобряване вторичната превенция и клиничен изход при пациентите:
– Важна крачка към подобряване на прогнозата е познаването и прилагането на международните ръководства за профилактика и лечение
– Здравата връзка между асимптоматичните и симптоматични множествени атеротромботични локализации и честотата на СС усложнеиния предполага глобална оценка на риска и лечение на артериалната болест

Едногодишна честота на конгестивна СН съобразно съдовото засягане
picture252

Заключение от направения анализ (1)
– Едногодишните данни водят до нов поглед, разбиране и оценка на реалния риск от атеротромбоза
– Наблюдава се висока честота на усложненията при кохортата пациенти със стабилна и доказана атеросклеротична артериална болест или с наличие на множествени РФ за атеротромбоза
Заключение (2)
– В сравнение с анамнеза за болест само на един артериален съд, мултисъдовото ангажиране удвоява риска за големи СС усложнения (CС смърт/МИ/инсулт) или хоспитализация в интервала на една година
– 1 от 5 пациенти с анамнеза за ПАД ще има голямо СС усложнение (CС смърт/МИ/инсулт) или ще бъде хоспитализиран в интервал от една година
– 1 от 7 пациенти с доказана артериална болест ще има голямо СС усложнение (СС смърт/МИ/инсулт) или ще бъде хоспитализиран в интервал от една година

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy