Покана за годишно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 04 10 2014 год. от 10.30 часа в гр. Варна к-с Златни пясъци , зала B на хотел Aстера при следния дневен ред:

1. Избор на организационен комитет на Националния конгрес по Инвазивна кардиология 2015 г.

2. Приемане на нови членове в дружеството.

3. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11.3О. часа.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy